Menu:

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย
         การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย และคุณพันทนา คำเขียว จาก หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้และคำปรึกษาในการดำเนินการเพื่อขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดทะเบียนพันธุ์) ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือวันที่ 12 มิถุนายน 2557
         อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero โดยมี คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคุณอรพรรณ การคนซื่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร เพื่อแนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Zotero สำหรับใช้ในการสืบค้น รวบรวมถ่ายโอนและจัดการกับรายการบรรณานุกรมในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม รวมทั้งเรียนรู้การเลือกรูปแบบบรรณานุกรมเพื่อใช้ในงานวิจัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย และการจัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติงานด้านการวิจัย โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานคำรับรองปฏิบัติงานด้านการวิจัยทั้งระดับคณะฯ และภาควิชา/ศูนย์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
           อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัย" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ มีนักวิชาการ
           อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี และ อ.ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 – 12.00 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
           อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี" โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธื์พานิช คณบดี เป็นประธานงาน และได้รับเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน คือ อ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ Dr.Wolfram Spreer เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
           อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ Scientific Writing and Ethics in Scientific Research and Publishing ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ “Scientific Writing and Ethics in Scientific Research and Publishing” โดย Prof. William Lucas ผู้เชี่ยวชาญจาก University of California, Davis เพื่อมาแนะนำเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสาขากีฎวิทยา ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่