Menu:

ระเบียบ/ประกาศ
 ระเบียบ/ประกาศคณะเกษตรศาสตร์่
 ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม