Vision "Go for Smart Agriculture"     ค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม"     วัฒนธรรมองค์กร "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม"
PA           Risk            Committee           Meeting           News
เอกสารประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ 2561 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
  2. สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
  3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
  4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
  5. สรุปย่อ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
  6. แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (2560-2564)
  7. การทบทวนแผนกลยุทธ์ 2560 (สัมมนาผู้บริหารคณะ) (6 มิถุนายน2560)
  - รายชื่อที่เชิญเข้าร่วมการประชุม