Vision "Go for Smart Agriculture"     ค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม"     วัฒนธรรมองค์กร "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม"
PA           Risk            Committee           Meeting           News
แนวทางปฏิบัติ งานนโยบายและแผน และ IT คณะเกษตรศาสตร์
  งบประมาณ
    1.1 ระบบอนุมัติ งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง (วิราวรรณ)
    1.2 ระบบการจัดการงบประมาณ เงินแผ่นดิน (วิราวรรณ)
    1.3 ระบบการจัดการงบประมาณ เงินรายได้ (พัชราพร)
    1.4 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง (วิราวรรณ)
    1.5 ระบบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี
    1.6 ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
    1.7 ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
    1.8 ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA: Performance Assessment)
    1.9 ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (RM: Risk Management)
    1.10 ระบบติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    1.11 ระบบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (วิราวรรณ)
   
  EdPEx
    2.1
ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CMU EdPEx
   
  IT
    3.1 ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
    3.2 ระบบการจัดการความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ ในภาวะปกติ/ฉุกเฉิน
    3.3 ระบบการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ
    3.4 ระบบการจัดทำระบบสารสนเทศ
    3.5 (Mind map) ระบบอนุมัติโครงการ และการเดินทางไปราชการ (ศักดิ์ชัย)
    3.6 (Mind map) ระบบรับฟังเสียง/ข้อร้องเรียนลูกค้า (Voice of Customer) (พีรภพ)
    3.7 (Mind map) ระบบสาธารณูปโภค (สุชนรักษ์)
    3.8 ระบบ KPI Online 2561 (พีรภพ)
    3.9 ระบบ Budget Management v.2 (คำของบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน) (สุชนรักษ์)
    3.10 ระบบ เสนอหัวข้อโครงร่าง Thesi / IS (ศักดิ์ชัย)