Vision "Go for Smart Agriculture"     ค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม"     วัฒนธรรมองค์กร "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม"
PA           Risk            Committee           Meeting           News
แนวทางปฏิบัติ งานนโยบายและแผน และ IT คณะเกษตรศาสตร์
  งบประมาณ
    1.1 (Process) ระบบอนุมัติ งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง
    1.2 (Process) ระบบการจัดการงบประมาณ เงินแผ่นดิน
    1.3 (Process) ระบบการจัดการงบประมาณ เงินรายได้
    1.4 (Process) ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง
    1.5 (Process) ระบบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี
    1.6 (Process) ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
    1.7 (Process) ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
    1.8 (Process) ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA: Performance Assessment)
    1.9 (Process) ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (RM: Risk Management)
    1.10 (Process) ระบบติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    1.11 (Process) ระบบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
   
  EdPEx
    2.1
(Process) ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ CMU EdPEx
   
  IT
    3.1 (Process) ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
    3.2 (Process) ระบบการจัดการความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ ในภาวะปกติ/ฉุกเฉิน
    3.3 (Process) ระบบการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ
    3.4 (Process) ระบบการจัดทำระบบสารสนเทศ
    3.5 (Mind map) ระบบอนุมัติโครงการ และการเดินทางไปราชการ
    3.6 (Mind map) ระบบรับฟังเสียง/ข้อร้องเรียนลูกค้า (Voice of Customer)
    3.7 (Mind map) ระบบสาธารณูปโภค
   
ประกาศ/ระเบียบ
  คณะเกษตรศาสตร์
    1.1 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียม(หน่วยกิต) ลงวันที่ 8กค54-คณะ
    1.2 ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนและการจัดสรรค่าตอบแทน กระบวนวิชากลางของคณะ สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ลงวันที่ 27มค58-คณะ
    1.3 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียม(เหมาจ่าย) ลงวันที่ 24พย58-คณะ
    1.4 มติ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบแผ่นดิน(แผนงานการเรียนการสอน/วิจัย) ลงวันที่ 28ธค58-คณะ
   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    2.1 ประกาศ การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 9มีค50-มช.
    2.2 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 12มิย52 มช.
    2.3 ประกาศ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ลงวันที่ 2พค55-มช.
    2.4 ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 ลงวันที่ 5พย56-มช.
    2.5 ประกาศ แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 6พย56-มช.
    2.6 ประกาศ แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) ภาคการศึกษา1-59 ลงวันที่ 26สค59-มช.