Vision "Go for Smart Agriculture"     ค่านิยม "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม"     วัฒนธรรมองค์กร "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม"

CMU EdPEx แผนการดำเนินงาน 2561 ระดับคณะ

Agri เอกสารการจัดทำคำรับรอง (PA) คณะเกษตรศาสตร์ 2560-2564

  - คู่มือตัวชี้วัดคำรับรอง 2560-64
- การประชุมชี้แจงคำรับรอง 2560-64 (รองอธิการบดี)
- ฟอร์มตัวชี้วัดคำรับรอง 2560-64
 

Agri ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

 

Agri แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (2560-2564)

CMU แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่12 (2560-2564)

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สรุปสาระสำคัญ) ฉบับที่ 12 (2560-2564