Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี)
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักสวนครัวแบบครบวงจร ศูนย์บริการวิชาการฯ / สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (แม่เหียะ) ศูนย์บริการวิชาการฯ / นายจตุรงค์ พวงมณี 19 ธันวาคม 2558 25,000.00 ค่าลงทะเบียน
2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไยหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 20 กุมภาพันธ์ 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไยหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 21 กุมภาพันธ์ 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย" หัวข้อ การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย" หัวข้อ การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์– ชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน" ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 26 เมษายน 2559 42,720.00 งบประมาณแผ่นดิน
7. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตผักแบบครบวงจร ศูนย์บริการวิชาการฯ / สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (แม่เหียะ) ศูนย์บริการวิชาการฯ, นายจตุรงค์ พวงมณี,รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี,ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ 16-17 พฤษภาคม 2559 51,000.00 ค่าลงทะเบียน
8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย" หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูและการผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 18 มิถุนายน 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
9. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย" หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูและการผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 19 มิถุนายน 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
10. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย" หัวข้อ การผลิตพืชอินทรีย์ที่เหมาะสม ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 2 กรกฎาคม 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
11. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย" หัวข้อ การผลิตพืชอินทรีย์ที่เหมาะสม ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ / น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ 3 กรกฎาคม 2559 12,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
12. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตสบู่ สมุนไพร ศูนย์บริการวิชาการฯ ศูนย์บริการวิชาการฯ / รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด 4 กรกฎาคม 2559 28,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
13. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ศูนย์บริการวิชาการฯ / สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (แม่เหียะ) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี,ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ 17 กันยายน 59 43,000.00 ค่าลงทะเบียน/เหมาจ่ายจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
14. โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 1,500,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
15. การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
16. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การค้าเสรี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 200,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
17. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 400,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
18. การสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
19. การลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปลูกกาแฟอราบิก้าร่วมกับพืชยืนต้นทดแทนการปลูกพืชล้มลุกเชิงเดี่ยวที่มีการเผาซากหลังเก็บเกี่ยว ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 366,520.00 งบประมาณเงินรายได้
20. การเสริมสร้างความมั่งคงทางอาหารในพื้นที่ โดยการอนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 376,160.00 งบประมาณเงินรายได้
21. การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร อ.จตุรงค์ พวงมณี 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 126,620.00 งบประมาณเงินรายได้
22. โครงการพัฒนามะม่วงเป็นพืชทางเลือกสำหรับการสร้างอาชีพและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศูนย์บริการวิชาการฯ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 205,900.00 งบประมาณเงินรายได้
23. โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าเพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง บ้านมูเซอ หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชวลิต กอสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 556,400.00 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
24. โครงการและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวคุณที่เหมาะสมสำหรับเกษตรในตำบลยางเปียง และตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.ดรนริศ ยิ้มแย้ม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 245,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
25. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลยางเปียง และตำบลม่อนจอง ต.อมก่อย จ.เชียงใหม่ จรีเมธ อังสิทธิ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 มกราคม 2559- 30 สิงหาคม 2559 105,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
26. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด เป็ดเทศ และไก่) ในตำบลม่อนจอง และตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประเสริฐ คำออน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
27. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปลูกพืชผักพื้นบ้าน และผักอายุข้ามปี ในตำบลม่อนจอง และตำบลสบโขง ถาวร สุภาวงค์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 41,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
28. โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ภาคเหนือ นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
29. โครงการฝึกอบรมการทำอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration:TMR) สำหรับเกษตรกรรายย่อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
30. โครงการการศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นายชวลิต กอสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
31. โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยหมู่บ้านในพื้นที่และโดยรอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายชวลิต กอสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
32. โครงการการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น นายวราพงษ์ บุญมา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
33. โครงการการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้าและการใช้ประโยชน์ นายประเสริฐ คำออน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
34. โครงการการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอราบิก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงปีที่ 2 นายถาวร สุภาวงค์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
35. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง อ.ดรนริศ ยิ้มแย้ม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
36. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าวไร่บนที่สูง นางสาวนิธิ ไทยสันทัด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS