Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี)
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการ ชื่อชุมชน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ ประเภทหัวหน้าโครงการ
(อาจารย์ภายใน/บุคลกรภายใน/บุคคลภายนอก)
งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณที่ได้รับจริงในปี 2559 งบประมาณ(อาจารย์) งบประมาณ(บุคลากร) งบประมาณ(นักวิจัยนอกคณะฯ) ระยะเวลาโครงการ(วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) แหล่งทุน ประเภททุน
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด อ. บ้านธิ จ.ลำพูน รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 39829139 9977730.92 9977730.92 0 0 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ
2. การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน ชุนชนบ้านสบสาหนองฟาน ,บ้านสะลวงนอก,บ้านกาดฮาว, บ้านแม่แอน อ.แม่ริม, ชุมชนบ้านปางไม้แดง,บ้านช้างใน,บ้านสันป่าสัก,บ้านป่าจี้,บ้านแม่โจ้,บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายจตุรงค์ พวงมณี นางกุศล ทองงาม นางกุหลาบ อุตสุข นายฐากูร ปัญญาใส ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว บุคลกรภายใน 5921850 1977552.10 0 1977552.10 0 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในประเทศ
3. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน, กลุ่มเกษตรเทศบาลตำบลสุเทพ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นางศุภลักษณ์ ล้อมลาย นายกมล ทิพโชติ นางสาวกวิพร จินะจันตา รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ดร.อุบล ทัศนโกวิท อาจารย์ 4900000 2717759.56 2717759.56 0 0 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
4. การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ชุมชนในพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ นายนเรศ ปินตาเลิศ อาจารย์ 2999810 910362.82 546217.69 364145.13 0 15 กันยายน 2557 - 14 มีนาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายในประเทศ
5. การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายชินกฤต สุวรรณคีรี นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ นายฐากูร ปัญญาใส นายทัพไท หน่อสุวรรณ นางนิตยา บุญทิม นายสมศักดิ์ จีรัตน์ บุคลกรภายใน 38000 38000 0 38000 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์, สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก, สหกรณ์กรีนเนท ภายในประเทศ
6. การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อาจารย์ 8000000 4005471.96 4005471.96 0 0 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในประเทศ
7. ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อ.ดร.จิราวิทย์ กาณจินดา อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรรณพ ธนัญชนะ อาจารย์ 241533 206544.57 206544.57 0 0 1 เมษายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ภายในประเทศ
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS