Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ 1) รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เรื่อง/หลักสูตร ว/ด/ป ที่เข้า สถานที่ ประเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง การเข้าร่วมประชุมหารือทบทวนรายชื่อศัตรูพืช กลุ่มแมลง ไร 12 พ.ย. 58 ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ก้าวให้ทันงานสุขอนามัยพืชระดับสากล 18 ธ.ค. 58 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ไทย
การนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ 23 ก.พ. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ สิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร พนักงานและนักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 27 - 29 ก.ค. 59 โรงแรมเอวัน สตาว์ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมอบรมและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 5 – 6 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
2. อาจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ก้าวให้ทันงานสุขอนามัยพืชระดับสากล 18 ธ.ค. 58 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
3. อาจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 - 24 เม.ย. 59 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” (รุ่นที่ 2) 1 - 2 มิ.ย. 59 ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 5 – 6 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 31 ส.ค. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 7th International Conference on Environmental and Rural Development, ICERD, and the 3th IDRC-SEARCA Annual Fellowship plus Conference-Workshop และนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF ORGANIC RICE IN NORTHERN THAILAND 16 – 17 ม.ค. 59 The Royal University of Agriculture, Phnom Penh ประเทศกัมพูชา กัมพูชา
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 5 – 6 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ English Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์ 6 ก.ย. - 25 ต.ค. 59 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ การเข้าร่วมประชุมหารือทบทวนรายชื่อศัตรูพืช กลุ่มแมลง ไร 12 พ.ย. 58 ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
7. อาจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ก.ค. 59 ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี” 9 ส.ค. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
8. อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 21 ก.ค. - 3 ส.ค. 59 Hainan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน
การเข้าร่วมสัมมนา “The 2016 Seminar on Integrated Prevention and Control of Agricultural Crop Diseases and Pests for ASEAN Countries” 7 - 27 ก.ย. 59 Hainan และบางเมืองใน Guangxi และ Guangdong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน
9. อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข การเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดโครงการและเยี่ยมสถานประกอบการบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ หัวข้อการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ จังหวัดนครสวรรค์ 23 พ.ย. 58 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จังหวัดนครสวรรค์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Train - of - Trainers Preventive Controls for Human Food ภายใต้กฎหมาย FSMA ในประเทศไทย 6 - 9 กันยายน 2559 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร ไทย
10. อาจารย์ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the SDGs: Policy and Practice 27 – 29 มิ.ย. 59 อุทยานสิรินทร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไทย
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มช. – มก. – มข.) 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 6” 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการดำเนินงานของระบบ DSS และตัวอย่างผลงาน 26 ม.ค. 59 ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
12. อาจารย์ ดร.สรัญยา วัลยะเสวี การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 - 24 เม.ย. 59 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การนำระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้ : ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 12 ธ.ค. 58 ห้องแกรนด์ นันทา บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มช. – มก. – มข.) 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 6” 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ : Budget Management” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 10 ก.พ. 59 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Project ปี 2559” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 15 ก.พ. 59 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร refreshing course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 19 พ.ค. 59 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนงานร่วมกัน 1 ส.ค. 59 ห้องประชุม ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี” 9 ส.ค. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self – Assessment: SA) 21 – 23 มี.ค. 59 โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี” 9 ส.ค. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 20 – 24 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 31 ส.ค. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2559 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง การเข้าร่วมประชุม 2nd SUNRISE MEETING: Soil management practices and incidence on microbial and nematode communities 5 – 6 ต.ค. 58 LMI Rice กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เวียดนาม
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” (รุ่นที่ 2) 1 - 2 มิ.ย. 59 ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
19. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานกับมูลนิธิโครงการหลวง ในโครงการ Visiting Program for Specialists of Royal Project Foundation in Taiwan (Group B) 22 – 29 ต.ค. 58 ประเทศไต้หวัน ไต้หวัน
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 6” 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง” 1 เม.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 31 ส.ค. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จำจด การเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 20 – 22 ต.ค. 58 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ไทย
การเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 2 10 – 12 ม.ค. 59 โรงแรม Long Beach Garden Hotel พัทยา - นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยในรอบ 5 เดือน 24 พ.ค. 59 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ไทย
21. รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี การเข้าร่วมดูงานการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการส่งออก ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 10 – 11 มี.ค. 59 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไทย
การเข้าร่วมดูงานกล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ (Orchid & Human beings) งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเซีย แปซิฟิค ครั้งที่ 12 25 มี.ค. 59 ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ไทย
การเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ xii international Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials ในหัวข้อ Effect of plant spacing and fertilizer rates on growth and rhizome yields of Curcuma alismatifolia Gagnep. และศึกษาดูงานด้านการผลิตไม้ดอก 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 59 เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ก้าวให้ทันงานสุขอนามัยพืชระดับสากล 18 ธ.ค. 58 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
23. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน Consortium For Southeast Asia Studies in Asia ในหัวข้อ “Climate variability and seasonal rice Yield forecasts in Thailand and Southeast Asia: A Research and Implementation” 12 – 13 ต.ค. 58 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
การเข้าร่วมประชุม “Precision Rice Farming At NAFRI Vientiane, Capital, Lao PDR” 4 - 6 ก.ค. 59 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ลาว
การเข้าร่วมประชุมเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยการจัดตั้งเครือข่ายที่เหมาะสมกับบริบท 2 – 3 พ.ย. 58 ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนานักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 21 พ.ย. 58 ห้องประชุมการ์เด้นท์ 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่อง Regional Climate Projections Consortium and Data Facility in Asia and the Pacific meeting in Bangkok 18 – 19 พ.ย. 58 กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมเสวนาแนวทางการใช้ทุนวิจัยพัฒนา การใช้พื้นที่นาข้าวเพื่อการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน 27 – 30 มี.ค. 59 กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ และการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในระดับนานาชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 22 - 24 ก.ค. 59 โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช รัสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 และประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 3 1 - 3 ก.ย. 59 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ไทย
การเข้าร่วมประชุม IPCC Role, Activities and Finding 3 15 ต.ค. 59 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการวางแผน กรุงเทพมหานคร ไทย
24. อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
25. อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 17 – 21 พ.ย. 58 โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
26. อาจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 6 – 8 ม.ค. 59 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Next Generation Sequencing data analysis workshop” 25 – 29 ม.ค. 59 Codon Genomics Inc. Kuala Lumper ประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย
การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ 11 - 12 ก.ค. 59 ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอบี โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Recent Advance in Genomics and Genetics (RAGG 2016)" 21 - 22 ก.ย. 59 ห้องประชุม Conferrence Room B ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 31 ส.ค. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
27. อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมดูงานและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14 2 – 3 มิ.ย. 59 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
28. อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดโครงการและเยี่ยมสถานประกอบการบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ หัวข้อการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ จังหวัดนครสวรรค์ 23 พ.ย. 58 บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จังหวัดนครสวรรค์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
29. อาจารย์ ดร.สรณะ สมโน การเข้าร่วมงานสัมมนา International DAAD-Alumni-Seminar ในหัวข้อเรื่อง “Organic Agriculture in Developing countries-Quality management along organic agri-value chains: production post-havest technology, processing, marketing and trade” 2 – 9 ก.พ. 59 Faculty of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics เมือง Witzenhausen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนี
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
30. อาจารย์ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 17 – 21 พ.ย. 58 โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
32. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุม 4th International Zinc Symposium 15 – 17 ต.ค. 58 เมือง Sao Paulo, Brazil บราซิล
การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 2 10 – 12 ม.ค. 59 โรงแรม Long Beach Garden Hotel พัทยา – นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยในรอบ 5 เดือน 24 พ.ค. 59 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17 8 – 11 มิ.ย. 59 โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ข้าวเฉดสีอย่างยั่งยืน 29 ก.ค. 59 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไทย
33. รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2559 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
34. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก 6 – 10 มิ.ย. 59 เมืองดาลัท ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม “VIII International Posthavest Symposium: Enhancing Supply Chain and Consumer Benefits-Ethical and Technological Issues” 21 – 24 มิ.ย. 59 เมือง Cartagena ประเทศสเปน สเปน
การเข้าร่วมประชุมแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2560 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 17 - 18 ก.ย. 59 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไทย
35. อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการชลประทานขนาดเล็กในจังหวัดน่าน 15 – 16 ก.ค. 59 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 31 ส.ค. 59 ชุมชนบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาโจทย์วิจัยการปรับตัวของชาวนาไทย 15 ก.ย. 59 ห้องประชุมแซปไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ ดินแดง กรุงเทพมหานคร ไทย
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง ศักยภาพทางการตลาดของพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน 14 – 16 ก.ค. 59 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” (รุ่นที่ 2) 1 - 2 มิ.ย. 59 ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
39. อาจารย์ ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 23 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสำคัญของคุณภาพดินติ่ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 14 – 19 ก.ค. 59 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ English Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์ 6 ก.ย. - 25 ต.ค. 59 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
40. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ปัญหาชุมชนแออัด ปี 2558 ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน) 21 – 24 ต.ค. 58 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” (รุ่นที่ 2) 1 - 2 มิ.ย. 59 ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย 14 – 16 มิ.ย. 59 AIT Conference Center จังหวัดปทุมธานี ไทย
41. อาจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมล การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
42. อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเสนอผลการดำเนินการสร้างเยาวชนคุณภาพ โครงการย่อยเรื่อง กระบวนการ เครื่องมือและนวัตกรรมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 13 พ.ค. 59 หอประชุมโรงเรียนอนุบาล (ป่าเห็ว) จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 “การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e - CMU” 6 - 7, 8 – 10, 13 – 14 มิ.ย. 59 โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
43. อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย การเข้าร่วมศึกษาดูงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 11 พ.ย. 58 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมงาน 5 th National Conference “Digital Agriculture in a Dynamic Global Economy” 14 – 16 ก.ค. 59 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ English Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์ 6 ก.ย. - 25 ต.ค. 59 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
44. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานวิจัยกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 9 พ.ย. 58 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมประชุม “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกว. และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กรอบคิด เครื่องมือ กลไกและภาคี” 21 ธ.ค. 58 ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม Pullman Bangkok King Power รางน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการหนังสือ “การสนับสนุนนักวิชาการหนุนวิจัยท้องถิ่น” 28 ม.ค. 59 ห้องประชุมชั้น 23 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2559 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 59 ห้องบอลรูมเอ โรงแรมมารวบ การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ไทย
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
เข้าร่วมงานสัมมนา DASTA Forum 2016 หัวข้อ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว “รัฐขาดทุนหรือกำไร” เมื่อจำเป็นต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน 8 ส.ค. 59 โรงแรม Westin Grande สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ไทย
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง” 1 เม.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 “การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e - CMU” 6 - 7, 8 – 10, 13 – 14 มิ.ย. 59 โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
47. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 7th International Conference on Environmental and Rural Development, ICERD, and the 3th IDRC-SEARCA Annual Fellowship plus Conference-Workshop และนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF ORGANIC RICE IN NORTHERN THAILAND 16 – 17 ม.ค. 59 The Royal University of Agriculture, Phnom Penh ประเทศกัมพูชา กัมพูชา
48. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
49. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 1 ส.ค. 59 ห้องสัมมนา 3 สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
50. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง” 1 เม.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
51. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 1 ส.ค. 59 ห้องสัมมนา 3 สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
52. รองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์ การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
53. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ การเดินทางไปศึกษาดูงานกิจการและการดำเนินการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (สุกร - ไก่) โรงงานผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของ Charoen Pokphand Foods (Overseas), LLC. 28 เม.ย. - 8 พ.ค. 59 กรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย รัสเซีย
54. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ การเข้าร่วมประชุมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 30 ต.ค. 58 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย
การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ก้าวให้ทันงานสุขอนามัยพืชระดับสากล 18 ธ.ค. 58 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
56. อาจารย์ ดร.Doan Van Hien การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Technique in measurement of some relative immune genes expression in fish” 1 - 16 มิ.ย. 59 Faculty of Biology from the University of Murcia ประเทศสเปน สเปน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 28 – 30 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
57. อาจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Sustainable Pig Production: the knowledge and technology exchange between UK to Thailand” 1 – 4 มี.ค. 59 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
58. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 13 ก.ค. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี” 9 ส.ค. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
59. อาจารย์ ดร.ทฤษฎี คำหล่อ การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) 6 – 8 พ.ย. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ไทย
การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 “การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e - CMU” 6 - 7, 8 – 10, 13 – 14 มิ.ย. 59 โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ English Pronunciation in Use สำหรับอาจารย์ 6 ก.ย. - 25 ต.ค. 59 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
60. อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับนักศึกษาและคณาจารย์ ในหัวข้อเรื่อง “การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Estrous Synchronization in Small Ruminants)” 8 – 17 ต.ค. 58 Northern Agriculture and Forestry College ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว
การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 20 – 22 เม.ย. 59 โรงแรมวีวิซ จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 27 – 30 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 22" 5 - 9 กันยายน 2559 ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานคร ไทย
61. อาจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 28 - 30 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
62. อาจารย์ ดร.มินตรา ศีลอุดม การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 1 – 2 ก.พ. 59 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ TALAS International Symposium and Workshop (10 th TALAS Annual Training and Workshop) เรื่อง “Current Issues in Laboratory Animal Research and Institutional Animal Care and Use Committee : IACUC” 24 - 26 ส.ค. 59 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
63. อาจารย์ ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ การเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ทะเลไทยและเกาะฮอกไกโด กับการถ่ายภาพใต้ทะเล 15 พ.ย. 58 เมืองทองธานี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี 2559 และร่วมประชุมงานวิจัยทางด้านโรคสัตว์น้ำกับนักวิชาการประมงของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด 1 – 4 มิ.ย. 59 จตุจักร กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2559 27 - 29 ก.ค. 59 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 4 - 6 ส.ค. 59 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จตุจักร กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2559 27 - 29 ก.ค. 59 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ TALAS International Symposium and Workshop (10 th TALAS Annual Training and Workshop) เรื่อง “Current Issues in Laboratory Animal Research and Institutional Animal Care and Use Committee : IACUC” 24 - 26 ส.ค. 59 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ไทย
64. อาจารย์ ดร.นินาท บัววังโป่ง การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิธีการเก็บน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงชันโรงเบื้องต้น” 18 – 19 ก.พ. 59 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมและการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง 5 – 6 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 31 ส.ค. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” (รุ่นที่ 2) 1 - 2 มิ.ย. 59 ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี” 9 ส.ค. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Sustainable Pig Production: the knowledge and technology exchange between UK to Thailand” 1 – 4 มี.ค. 59 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 23 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3 25 มี.ค. 59 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM) รุ่นที่ 8 1 – 3 มิ.ย. 59 ห้องบอลรูมเอ โรงแรมมารวย การเด้น กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 28 – 30 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 – 6 ก.ค. 59 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ LIF SEA Regional Hub 2016 7 ก.ค. 59 โรงแรมดุสิตธานี ไทย
การเข้าร่วมงานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2: RRI Congress II” 1 ส.ค. 59 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Using Laboratory Animal in Biomedical Research: Optimizing Research Outcome" 13 - 14 ก.ย. 59 โรงแรมแมนดาริน (แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์) กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2559)" 16 ก.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร ไทย
68. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
69. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านควายนมและหมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 12 – 20 พ.ย. 58 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “แนวทางของเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวิชาการเพื่อสังคม (Guidelines)” 17 ก.พ. 59 ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่อง การพัฒนาโรงแปรรูปน้ำนมควาย 12 เม.ย. 59 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 5 3 – 5 มิ.ย. 59 จังหวัดสงขลา ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
70. ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 23 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มช. – มก. – มข.) 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่ 2 10 – 12 ม.ค. 59 โรงแรม Long Beach Garden Hotel พัทยา - นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง” 1 เม.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี” 9 ส.ค. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการรับใช้สังคม 10 ส.ค. 59 ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุม 17th Asia Australasian Association of Animal Production Society (17th AAAP): Future Beef Production in Asia และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Future Beef Production in Thailand” 22 - 24 ส.ค. 59 Kyushu University เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ” 29 ก.ค. 59 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการรับใช้สังคม 10 ส.ค. 59 ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุม 17th Asia Australasian Association of Animal Production Society (17th AAAP): Future Beef Production in Asia และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Future Beef Production in Thailand” 22 - 24 ส.ค. 59 Kyushu University เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
71. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มช. – มก. – มข.) 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ (อพ.สธ.) ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 22 – 24 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เข้าใจ เข้าถึง EdPeX 2 ธ.ค. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 6” 21 ธ.ค. 58 ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
74. อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง” 1 เม.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Inaugural Retreat of OCeAN and book workshop 14 – 16 มิ.ย. 59 Asian Institute of Technology กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
75. อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 59 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558" 15 มิ.ย. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย CMU Online KC - Moodle 7 ก.ย. 59 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
76. อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง Sustainable Forest Rehabilitation and Management for the Conservation of Trans-boundary Ecological Security in Montane Mainland Southeast Asia-Pilot Demonstration Project of Lao PDR 17 – 18 พ.ย. 58 เมือง Xishuangbanna ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด 4 ธ.ค. 58 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะคณาจารย์ ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) 24 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการนำเสนอระบบขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ 9 มิ.ย. 59 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด” 4 ส.ค. 59 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี” 9 ส.ค. 59 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
77. อาจารย์ ดร.Wolfram Spreer การเข้าร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในการประชุม BIOM – LAND Traveling Conference Thailand 25 ก.พ. 59 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 “การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e - CMU” 6 - 7, 8 – 10, 13 – 14 มิ.ย. 59 โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
78. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอง การเข้าร่วมกิจกรรม QA สัญจร : หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 10 มี.ค. 59 ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง Plant diversity and carbon storages in deciduous forests at the Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, northern Thailand ในการประชุมนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศน์ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: นโยบายและการปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 27 – 29 มิ.ย. 59 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไทย
79. อาจารย์ พรสุข ชัยสุข การเข้าร่วมโครงการ Share & Learn ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์รุ่นกลางและรุ่นใหม่ เรื่อง บทบาทของอาจารย์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 4 พ.ย. 58 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ลำดับที่ 2).รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย)
(ตรงกับระบบ CMU-MIS)
ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2. อาจารย์ ดร.สรัญยา วัลยะเสวี อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7. อาจารย์ ดร.นินาท บัววังโป่ง อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
8. อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
9. อาจารย์ พรสุข ชัยสุข อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
10. อาจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
11. อาจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
15. อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
19. อาจารย์ ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
20. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
21. อาจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมล อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
22. อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
23. อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
26. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
27. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
29. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
30. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
31. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
32. รองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
33. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
34. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
35. อาจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
36. อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
37. อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
38. อาจารย์ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
46. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
47. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
48. รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จำจด รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
49. รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
50. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
51. อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
52. อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
53. อาจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
54. อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
55. อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
56. อาจารย์ ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
57. อาจารย์ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
59. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
60. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
62. อาจารย์ ดร.Doan Van Hien อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
63. อาจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
64. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
65. อาจารย์ ดร.ทฤษฎี คำหล่อ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
66. อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
67. อาจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
68. อาจารย์ ดร.มินตรา ศีลอุดม อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
69. อาจารย์ ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
73. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
74. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
75. ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
76. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
79. อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
80. อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
81. อาจารย์ ดร.Wolfram Spreer อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
82. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่มีลาศึกษาต่อ