Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ 1) รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เรื่อง/หลักสูตร ว/ด/ป ที่เข้า สถานที่ ประเทศ ตำแหน่งบริหาร
1. รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย คณบดี
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร พนักงานและนักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 27 - 29 ก.ค. 59 โรงแรมเอวัน สตาว์ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมโครงการเรื่อง “อบรมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง (HR Strategy For CMU Exclusive)” 8 ส.ค. 59 ห้อง TTN ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2. ศ. ดร. สัญชัย จตุรสิทธา การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
การเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
3. ผศ. ดร. ดรุณี นาพรหม การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
การเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร refreshing course สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 19 พ.ค. 59 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนงานร่วมกัน 1 ส.ค. 59 ห้องประชุม ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
4. อ. ดร. จิรวัฒน์ พัสระ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
5. อ. ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ก.ค. 59 ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
6. ผศ. ดร. ศิวาพร ธรรมดี การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
7. ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ
การเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนงาน สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.พ. 59 ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
8. ผศ. ดร. อังสนา อัครพิศาล การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
9. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
10. ผศ. ดร. กมล งามสมสุข การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
11. รศ. ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
12. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
13. ผศ. ดร. ถาวร อ่อนประไพ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
14. ผศ. ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงศ์ การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
15. อ. ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
16. ผศ. ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย รองหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
การเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 25 - 26 มิ.ย. 59 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
17. ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
18. ผศ. ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 11 - 13 ก.พ. 59 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร พนักงานและนักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 27 - 29 ก.ค. 59 โรงแรมเอวัน สตาว์ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS
รายชื่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการ Download Excel
ลำดับที่ 2) รายชื่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
(ตรงกับระบบ CMU-MIS)
ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน
1. รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
2. ศ. ดร. สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
3. ผศ. ดร. ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4. อ. ดร. จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
5. อ. ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6. ผศ. ดร. ศิวาพร ธรรมดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
7. ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
8. ผศ. ดร. อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
9. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
10. ผศ. ดร. กมล งามสมสุข หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
11. รศ. ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
12. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
13. ผศ. ดร. ถาวร อ่อนประไพ หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
14. ผศ. ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15. อ. ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
16. ผศ. ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน รองหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
17. ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
18. ผศ. ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช