Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
5.3 จำนวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ภาษาที่สอน ชื่อหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตฯ ระดับการศึกษา (ป.ตรี/โท/เอก) สาขาวิชา ชื่อสถาบันวิชาการต่างประเทศที่รับโอนหน่วยกิต
1. อังกฤษ Intensive Course Program ปริญญาตรี Agriculture Kindai University
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS