Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.4 จำนวนโครงการที่นำศักยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการใช้โครงสร้างพื้นฐานชลประทานร่วมกันและความท้าทายในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 17 มิถุนายน 2559 - - -
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อการสอนแบบบทบาทสมมติในกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 21,560 Lowering Emissions in Asia's Forests: USAID-ASIA LEAF (USAID LEAF) สหรัฐอเมริกา
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าวไร่บนที่สูง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 - 3 ธันวาคม 2558 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 4 ธันวาคม 2558 16,400 งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 9 - 10 มกราคม 2559 และครั้งที่ 2: 23 - 24 มกราคม 2559 50,000 งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1: 14 - 16 ธันวาคม 2558 และครั้งที่ 2: 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
7. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง หลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูงและเกษตรกรชาวเขา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 17 - 23 มกราคม 2559 ครั้งที่ 2: 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 3: 19 - 25 มิถุนายน 2559 241,200 งบประมาณเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ไทย
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 14 - 15 มกราคม 2559 ครั้งที่ 2: 31 มกราคม 2559 ครั้งที่ 3: 10 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 4: 23 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 5: 3 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 6 15 มีนาคม 2559 93,920 งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2559 ไทย
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1: 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2: 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 3: 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 90,000 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มช. ไทย
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในการปลูกและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนที่สูง ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 30,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง ไทย
11. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 25 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2: 1 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3: 15 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 4: 21 มีนาคม 2559 53,760 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ไทย
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเพื่อการเพาะเห็ด (เห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย) ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1: 12 - 14 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2: 1 - 3 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3: 9 - 11 เมษายน 2559 ครั้งที่ 4: 17 - 19 เมษายน 2559 และครั้งที่ 5: 20 - 21 พฤษภาคม 2559 140,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง ไทย
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1: 15 - 17 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2: 27 - 29 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 3: 24 - 26 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 4: 6 - 8 กรกฎาคม 2559 120,000 งบประมาณโครงการการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อย/แม่แจ่ม ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไทย
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของงาขี้ม้อน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ครั้งที่ 1: 4 - 6 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 2: 7 - 9 กรกฎาคม 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอราบีก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง ปีที่ 2 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 22 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 2: 23 มิถุนายน 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอราบีก้าและการใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 18 - 19 มิถุนายน 2559 และครั้งที่: 25 - 26 มิถุนายน 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำอาหารผสมครบส่วนสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1: 26 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 2: 27 กรกฎาคม 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฯ ไทย
18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้าแบบครบวงจร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 3 กรกฎาคม 2559 12,600 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ไทย
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในพื้นที่ สำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสกุลกือ จำกัด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2 กรกฎาคม 2559 18,700 งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปลูกฟักแม้ว (ซาโยเต้) และการปลูกพืชผักพื้นบ้านและผักอายุข้ามปีแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 29 มิถุนายน 2559 และครั้งที่ 2: 9 กรกฎาคม 2559 16,900 งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพื้นที่สูง ไทย
21. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ครั้งที่ 1: 5 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 2: 12 กรกฎาคม 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน ไทย
22. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ชานเมือง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ครั้งที่ 1: 11 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 2: 22 สิงหาคม 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน ไทย
23. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 9 - 10 สิงหาคม 2559 50,000 งบประมาณเงินแผ่นดิน ไทย
24. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1: 26 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2: 2 กันยายน 2559 ครั้งที่ 3: 9 กันยายน 2559 และครั้งที่ 4: 16 กันยายน 2559 50,000 งบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
25. โครงการพัฒนามะม่วงเป็นพืชทางเลือกสำหรับการสร้างอาชีพและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ครั้งที่ 1: 28 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 2: 5 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 3: 21 ตุลาคม 2559 110,450 งบประมาณเงินแผ่นดิน ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS