Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.14 จำนวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. ฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารฝึกอบรม ที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 17 – 23 มกราคม 2559 80,400.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
2. ฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารฝึกอบรม ที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 80,400.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
3. ฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ณ อาคารฝึกอบรม ที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 19 – 25 มิถุนายน 2559 80,400.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
4. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านทุ่งจำเริง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง การทำเกษตรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 27 – 28 มีนาคม 2559 12,640.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
5. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ ณ บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 28–29 มีนาคม 2559 12,640.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
6. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่เลียบ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 21 -22 กรกฎาคม 2559 12,640.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
7. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านตกตาดทอง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรธรรมชาติ” ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 16 – 17 สิงหาคม 2559 12,640.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
8. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านอมแพม ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 23 – 24 สิงหาคม 2559 12,640.00 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS