Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.10 จำนวนผลงานด้าน Safety Food
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ (อ.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ได้พานักศึกษาโครงการ USAC ของคณะมนุษย์ศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส 10 ตุลาคม 2558 - - ไทย
2. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ (มูลนิธิการศึกษาไทย ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กทม.) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส 13 ตุลาคม 2558 - - ไทย
3. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ และโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ (คุณสภาพร แซ่เตี่ย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานฯ) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข 14 ตุลาคม 2558 - - ไทย
4. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ และเยี่ยมชมกิจกรรมของสถานี (นางสาวแพรพลอย พีเท็รตตี้ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข 17 ตุลาคม 2558 - - ไทย
5. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชผักและศัตรูธรรมชาติ แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ (นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช) (นักศึกษาต่างชาติ 14 คน (นักศึกษาชาวไทย 34 คน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส / ทัพไท หน่อสุวรรณ 20 ดุลาคม 2558 - - ไทย
6. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ และถ่ายวีดีโอเรื่องการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช (คุณวุฒิชัย ห้วยลึก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข 2 พฤศจิกายน 2558 - - ไทย
7. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Green house (Florence-Lee จากประเทศสิงค์โปร์) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ทัพไท หน่อสุวรรณ 9 พฤศจิกายน 2558 - - ไทย
8. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(คุณครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิค) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ทัพไท หน่อสุวรรณ / กุหลาบ อุตสุข 12 พฤศจิกายน 2558 - - ไทย
9. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ได้พากลุ่มชาวนาคาทอลิกประเทศเกาหลีใต้เข้าศึกษาดูงาน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข / ทัพไท หน่อสุวรรณ 25 พฤศจิกายน 2558 - - ไทย
10. การผลิตผักสวนครัวผสมผสานและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร นายจตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส / ทัพไท หน่อสุวรรณ 19 ธันวาคม 2558 25000 ค่าลงทะเบียน ไทย
11. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(ภาควิชาการเงินและธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้นำเกษตรกรในโครงการฯ จาก อ.ปัว จ.น่าน เข้าศึกาดูงาน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข 21 ธันวาคม 2558 - - ไทย
12. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชนในปีที่ 1 โดยให้โรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานจำนวน 11 โรงเรียน 10 ชุมชน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 26 ธันวาคม 2558 40000 สสส. ไทย
13. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(คุณครูโรงเรียนวัดเวฬุวันและเกษตรกร เข้าศึกาดูงาน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข 28 ธันวาคม 2558 - - ไทย
14. การผลิตผักปลอดสารพิษ ศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษและระบบตลาดผักปลอดสารพิษ((อ.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ได้นำตัวแทนนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัย 9 แห่งในสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานด้านการเกษตรกรรม (สถาบันการศึกษานานาชาติ)) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ฐากูร ปัญญาใส / ทัพไท หน่อสุวรรณ 30 ธันวาคม 2558 - - ไทย
15. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตองกาย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 11 มกราคม 2559 100000 สสส. ไทย
16. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการแปลงและสำรวจโรคพืช แปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส 11 มกราคม 2559 - - ไทย
17. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 13 มกราคม 2559 100000 สสส. ไทย
18. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(Krishna Neupane with Group จากประเทศเนปาล เข้าศึกษาดูงาน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ฐากูร ปัญญาใส 13 มกราคม 2559 - - ไทย
19. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ จัดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 12 ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ(ไร่แม่เหียะ) สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป้นประธานในการเปิดงานฯ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 16 มกราคม 2559 - พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
20. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์)ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี กุหลาบ อุตสุข กุศล ทองงาม สิทธิชัย ลอดแก้ว และฐากูร ปัญญาใส 18 มกราคม 2559 100000 สสส. ไทย
21. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 21 มกราคม 2559 100000 สสส. ไทย
22. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 22 มกราคม 2559 100000 สสส. ไทย
23. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี/ กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 27 มกราคม 2559 100000 สสส. ไทย
24. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 28 มกราคม 2559 100000 สสส. ไทย
25. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 2 กุมภาพันธ์ 2559 100000 สสส. ไทย
26. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 3 กุมภาพันธ์ 2559 100000 สสส. ไทย
27. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 9 กุมภาพันธ์ 2559 100000 สสส. ไทย
28. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ และโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 10. กุมภาพันธ์ 2559 100000 สสส. ไทย
29. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(คุณครูโรงเรียนบ้านปง อ.หางดง พานักเรียนชั้น ป.4 เข้าศึกษาดูงาน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข / ฐากรู ปัญญาใส / ทัพไท หน่อสุวรรณ 10 กุมภาพันธ์ 2559 - - ไทย
30. การผลิตผักปลอดสารพิษและผลไม้ปลอดสารพิษ ศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษและแปลงไม้ผลปลอดภัยจากสารพิษ(อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส 17 กุมภาพันธ์ 2559 - - ไทย
31. การผลิตผักปลอดสารพิษและทัศนศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(คุณครูโรงเรียนอนุบาลพรรณี อ.เมือง จำนวน 10 คน พานักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 83 คน เข้าศึกษาดูงาน) ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข ฐากรู ปัญญาใส และทัพไท หน่อสุวรรณ 8 มีนาคม 2559 - - ไทย
32. ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มและการจัดการตลาดพืชผักปลอดสารพิษ   ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ 299 หมู่ 4 ต.แม่ทะลบ อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานอบต. พร้อมทั้งแกนนำเครือข่ายเกษตรกร จำนวน 30 คน ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00-11.00 น. ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กุหลาบ อุตสุข / ฐากรู ปัญญาใส 27 เมษายน 2559 - - ไทย
33. (ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง การปลูกผักแบบครบวงจร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้องด้านการผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจร ให้กับผู้สนใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติเองได้และต่อยอดเป็นอาชีพ ตลอดจนเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 16 พฤษภาคม 2559 - ค่าลงทะเบียน ไทย
34. การผลิตผักสวนครัวแบบผสมผสาน และศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับชุมชนบ้านหนองเต่า ต.แม่วิน ชุมชนบ้านใหม่สวรรค์ ชุมชนวัดห้วยแก้ว ต.ดอนเปา และชุมชนบ้านริมวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 75 คน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 25 มิถุนายน 2559 112500 สสส. ไทย
35. . การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ)ให้เกษตรกร ของอบต. ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่จำนวน 30 คน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส 30 มิถุนายน 2559 22800 บริการวิชาการ ไทย
36. นายกมล ทิมโชติ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชาพืชสวน มช. ได้พานักศึกษาจากNation Chung Hsing University (NCHU)สาธารณรัฐจีน(ใต้หวัน) จำนวน 15 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมจำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 17 คน เข้าศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ทัพไท หน่อสุวรรณ / กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญาใส 8 กรกฏาคม 2559 - - ไทย
37. การผลิตผักสวนครัวแบบผสมผสาน และศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับชุมชนเวฬุวัน อ.สารภี ชุมชนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ดชุมชนบ้านโห้ง ชุมชนหมู่บ้านสหกรณ์ ชุมชนร้องวัวแดง และชุมชนบ้านล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 95 คน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 9 กรกฏาคม 2559 112500 สสส. ไทย
38. การผลิตผักปลอดสารพิษและผักสวนครัวแบบผสมผสาน โครงการ: การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษเขตชานเมืองให้กับชุมชน ต.หนอกแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 คนณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐากูร ปัญญาใส / กุหลาบ อุตสุข 11 กรกฏาคม 2559 - บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
39. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ)ให้เกษตรกร ของอบต. แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่จำนวน 20 คน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส 16 กรกฏาคม 2559 22800 บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ไทย
40. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smart Officer Tutoring เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์” ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มช. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม 35 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และคณะ 3-4 สิงหาคม 2559 - วิทยาลัยนนาชาติ มช. ไทย
41. มูลนิธิการศึกษาไทยขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน โดยได้นำครู-นักเรียนในโครงการของมูลนิธิฯ จากจังหวัดฉะเชิงเทราและครู-นักเรียนในโครงการ ESD:Food Project ประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ ACCU จำนวน 15 คน และผู้ติดตามอีก 17 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มช. กุศล ทองงาม / กุหลาบ อุตสุข 17 สิงหาคม 2559 - - ไทย
42. มฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ การเรื่องการพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตผักสวนครัวแบบผสมผสาน ให้กับชุมชน จำนวน 45 คน ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ. เชียงใหม่ ฐากูร ปัญญาใส / กุหลาบ อุตสุข 22 สิงหาคม 2559 - บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ไทย
43. การผลิตผักปลอดสารพิษและศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษ(โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน)ให้กับเจ้าหน้าที ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 80 คน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จตุรงค์ พวงมณี / กุหลาบ อุตสุข / กุศล ทองงาม / สิทธิชัย ลอดแก้ว / ฐากูร ปัญญาใส 12 กันยายน 2559 100000 สสส. ไทย
44. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ได้นำนักศึกษาต่างชาติระดับชั้นปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานแปลงสาธิตการผลิตผักปลอดสารพิษและข้าวปลอดสารพิษ และศึกษาระบบตลาดผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ทัพไทย หน่อสุวรรณ / กุหลาบ อุตสุข / ฐากูร ปัญญาใส 24 กันยายน 2559 - - ไทย
45. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smart Officer Tutoring เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์” ครั้งที่ 2 ณ ห้องนคร ณ ลำปาง ชั้นที่ 2 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และคณะ 29-30 กันยายน 2559 - วิทยาลัยนนาชาติ มช. ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS