Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.5 จำนวนผลงานด้านเกษตรที่สูง
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การค้าเสรีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ" ณ บ้านห้วยโย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 23 - 24 มีนาคม 2559 40000 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การค้าเสรีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ" ณ บ้านดอยล้าน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 30-31 มีนาคม 2559 40000 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การค้าเสรีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ" ณ บ้านแม่ป่าคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 5 – 6 พฤษภาคม 2559 40000 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การค้าเสรีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ" ณ บ้านดอยงาม ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 14 – 15 สิงหาคม 2559 40000 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การค้าเสรีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือ" ณ บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ 7 – 8 กันยายน 2559 40000 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายชวลิต กอสัมพันธ์ 12 ธันวาคม 2558 16800 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
7. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 15 ธันวาคม 2558 10340 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
8. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดแต่งกิ่งและการจัดการแปลงกาแฟหลังเก็บเกี่ยวบ้านขุนลาว ต.แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นายชวลิต กอสัมพันธ์ 18 กุมภาพันธ์ 2559 15940 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
9. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสานสำหรับสมาชิกโครงการบ้านรุ่งอรุณ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2559 11840 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
10. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ บ้านดอยช้าง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายชวลิต กอสัมพันธ์ 1 มีนาคม 2559 13140 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
11. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสานบ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 15 มีนาคม 2559 14640 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
12. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (ครั้งที่ 2) นายชวลิต กอสัมพันธ์ 21 มีนาคม 2559 14140 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
13. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 28 มีนาคม 2559 12340 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
14. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ บ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายชวลิต กอสัมพันธ์ 10 มิถุนายน 2559 14900 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
15. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ กลุ่มผู้ผลิตกาแฟอินทรีย์ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน นายชวลิต กอสัมพันธ์ 11 มิถุนายน 2559 12400 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
16. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (ครั้งที่ 3) นายชวลิต กอสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2559 15640 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
17. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้าแบบครบวงจร บ้านเจดีย์โคะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นายชวลิต กอสัมพันธ์ 3 กรกฏาคม 2559 12600 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
18. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน สำหรับเกษตรกรบ้านแม่ตอน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 6 กรกฏาคม 2559 12800 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
19. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยวแปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพและการ จัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยวบ้านกิ่วต่ำ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม นายชวลิต กอสัมพันธ์ 5 กันยายน 2559 16800 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
20. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1/2559 ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (Site A) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 24-26 ธันวาคม 2558 42150 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
21. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟอราบิก้าให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2/2559 ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (Site A) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 8-11 กุมภาพันธ์ 2559 47175 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
22. จัดนิทรรศการเชิงสาธิตกระบวนการปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้าแบบครบวงจร นายชวลิต กอสัมพันธ์ 14-30 มกราคม 2559 12000 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
23. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านทุ่งจำเริง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง การทำเกษตรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 27 – 28 มีนาคม 2559 12640 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
24. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ ณ บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 28–29 มีนาคม 2559 12640 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
25. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่เลียบ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 21 -22 กรกฎาคม 2559 12640 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
26. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านตกตาดทอง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรธรรมชาติ” ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 16 – 17 สิงหาคม 2559 12640 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
27. ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านอมแพม ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 23 – 24 สิงหาคม 2559 12640 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ไทย
28. ฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการสำรวจ หมู่บ้านแม่ริดป่าแก่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวราพงษ์ บุญมา 9-10 มกราคม 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
29. การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการสำรวจ หมู่บ้านแม่ละ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวราพงษ์ บุญมา 23- 24 มกราคม 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
30. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัด นายประเสริฐ คำออน 18-19 มิถุนายน 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
31. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บ้านโอโลคี หมู่ที่ 10 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายประเสริฐ คำออน 25-26 มิถุนายน 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
32. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หมู่บ้านบ่อแก้ว (บ้านสนามกีฬา) ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายถาวร สุภาวงค์ 22 มิถุนายน 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
33. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หมู่บ้านป่าเกี๊ยะนอก ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายถาวร สุภาวงค์ 23 มิถุนายน 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
34. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิธิ ไทยสันทัด 1 – 3 ธันวาคม 2558 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
35. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 14-16 ธันวาคม 2558 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
36. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
37. ฝึกอบรมภาคบรรยายและภาคฝึกปฏิบัติ ณ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 26 กรกฎาคม 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
38. ฝึกอบรมภาคบรรยายและภาคฝึกปฏิบัติ ณ สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 27 กรกฎาคม 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
39. ฝึกการอบรมแก่ผู้นาท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้นำในเขตพื้นที่อาเภอหางดง ชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
40. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โรงเรียนบ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 9 กันยายน 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
41. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โรงเรียนบ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก นายชวลิต กอสัมพันธ์ 2 และ 16 กันยายน 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
42. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 4 ธันวาคม 2558 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
43. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในพื้นที่ สำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสกุลกือ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์สกุลกือ จำกัด หมู่ที่ 10 ต. มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นายชวลิต กอสัมพันธ์ 4 กรกฎาคม 2559 50000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
44. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านห้วยปูลิง ตำม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 17-19 ธันวาคม 2558 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
45. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านผาแดงหลวง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 21-23 ธันวาคม 2558 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
46. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านธิชะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 7-9 มกราคม 2559 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
47. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านห้วยปูแกง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 15-17 มกราคม 2559 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
48. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านห้วยไทร ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 23-25 มกราคม 2559 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
49. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านประตูเมือง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 19-21 มีนาคม 2559 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
50. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านทุ่งจำเริง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 17-19 เมษายน 2559 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
51. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้ายห้วยทราย ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 27-29 เมษายน 2559 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
52. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย พื้นที่ บ้านขุนสาบ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 7-9 มิถุนายน 2559 30000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
53. การลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปลูกกาแฟอราบิก้าร่วมกับพืชยืนต้นทดแทนการปลูกพืชล้มลุกเชิงเดี่ยวที่มีการเผาซากหลังเก็บเกี่ยว นายชวลิต กอสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 366520 งบประมาณเงินรายได้ ไทย
54. การเสริมสร้างความมั่งคงทางอาหารในพื้นที่ โดยการอนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 376160 งบประมาณเงินรายได้ ไทย
55. โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าเพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง บ้านมูเซอ หมู่ 5 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 500080 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
56. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมพื้นที่ การปลูกและการดูแลต้นกาแฟหลังปลูก" ณ บ้านตุงติง หมู่ 11 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 2 มิถุนายน 2559 14080 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
57. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมพื้นที่ การปลูกและการดูแลต้นกาแฟหลังปลูก" ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 3 มิถุนายน 2559 14080 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
58. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกกาแฟและการดูแลรักษาต้นกาแฟระยะแรกปลูก" ณ บ้านมูเซอ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 27 สิงหาคม 2559 14080 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
59. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเก็บเกี่ยวแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพ และการจัดการแปลงกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว" ณ บ้านมูเซอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายชวลิต กอสัมพันธ์ 2 มิถุนายน 2559 14080 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
60. โครงการและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวคุณที่เหมาะสมสำหรับเกษตรในตำบลยางเปียง และตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.ดรนริศ ยิ้มแย้ม 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 245000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
61. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลยางเปียง และตำบลม่อนจอง ต.อมก่อย จ.เชียงใหม่ นายจรีเมธ อังสิทธิ์ 1 มกราคม 2559- 30 สิงหาคม 2559 105000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
62. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด เป็ดเทศ และไก่) ในตำบลม่อนจอง และตำบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายประเสริฐ คำออน 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 100000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
63. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปลูกพืชผักพื้นบ้าน และผักอายุข้ามปี ในตำบลม่อนจอง และตำบลสบโขง นายถาวร สุภาวงค์ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 41000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS