Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ รายชื่ออาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัย(พนักงานประจำ) ทั้งหมด ว/ด/ป ที่บรรจุ ชื่อผลงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา งบประมาณ ระยะเวลา แหล่งทุน ประเทศ
1. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 1-มิ.ย.-54 ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าวก่ำ 200,000 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
. ผลของการจัดการธาตุอาหารและชีวภัณฑ์ Bacillus megateriumในการควบคุมโรคกาบใบแห้งข้าว 100,000 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 พฤษภาคม 2558 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้ 300,000 7 มีนาคม 2559 - 6 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
2. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง 3-ส.ค.-58 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ประจำปีงบประมาณ 2559) 800000 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. ผลกระทบจากไรศัตรูภายนอก (วาร์รัวและทรอปิลีแลปส์) ต่ออายุขัยผึ้งงาน และการเปรียบเทียบการแพร่กระจายของไรทรอปิลีแลปส์ในผึ้งพันธุ์ ประเทศไทย 600,000 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 256 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
3. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ 1-มี.ค.-56 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดินเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ 100,000 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคราน้ำค้างในผักตระกูลกะหล่ำ 100,000 16 กันยายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน 2,850,000 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การวิจัยและพัฒนาสารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 550,000 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 4,900,000 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
4. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว 2-มิ.ย.-58 ความสำคัญของคุณภาพดินและภูมิอากาศทางเกษตรต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ 73000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559 7,000,000 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน 2,850,000 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ 1,500,000 1 ธันวาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ไทย
5. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ 2-มิ.ย.-58 นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวลำไย เพื่อลดการใช้แรงงานคน 300,000 4 มีนาคม 2559 - 15 มีนาคม 2560 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ไทย
6. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 15-ก.พ.-54 การสืบค้นประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับมรดกทางกายภาพและวัฒนธรรม และการบูรณาการเข้าสู่พิธิภัณฑ์มีชีวิตโดยชุมชน 198,564 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฏรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน 1,001,550 15 กันยายน 2556 - 14 กันยายน 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) 350,000 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
7. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล 1-ก.พ.-55 แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และเครือข่ายเกษตรแม่ปิง 30,000 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ไทย
. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง 1,994,000 10 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 11,910,580 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
8. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย 1-ธ.ค.-57 การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกชาในจังหวัดเชียงราย 73000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคของการผลิตข้าวระหว่างไทย-จีน (โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน NRCT-CASS) 24,000 1 - 14 มิถุนายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
. โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559 7,000,000 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 4,900,000 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 11,910,580 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
9. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 23-ก.ค.-58 Characterization of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Production of Coffea arabica L. in Northern Thailand (ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรังเศล) 464200 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. The Potential Use of Diatomaceous Earth for Improvement of Paddy Rice and Field Corn Production in the Northern Thailand 350,700 1 สิงหาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท Trisap Mining and Agricultural (Thai) Company Limited ไทย
. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผักสำคัญบนพื้นที่สูง 600,000 29 มกราคม - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) 650,000 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. The Potential Use of Diatomaceous Earth for Improvement of Paddy Rice and Field Corn Production in the Northern Thailand 350,700 1 สิงหาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท Trisap Mining and Agricultural (Thai) Company Limited ไทย
10. อ.ดร.สรณะ สมโน 1-ก.ค.-58 การพัฒนากระบวนการการสกัดน้ำมันกระเทียมประหยัดพลังงานด้วยคลื่นไมโครเวฟ 175,000 5/9/2557-4/1/2558 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง 1,659,988 12 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ไทย
. Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston 388700 5 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2560 Yannick MAETRO, Director of Cosmo International Ingredients FRANCE, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างประเทศ
11. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบต์ล พรมอุทัย 20-ธ.ค.-53 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว 300,000 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
. คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ 350,000 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
. วิธีการแยกข้าวปลอมปน 568,700 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
. การส่งเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างพันธุ์ข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินและธาตุสังกะสีสูง 400,000 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
12. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี 15-มี.ค.-56 การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) 550,000 4 มีนาคม 2557 - 29 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน 480,000 2 มิถุนายน 2557 - 1 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของงาขี้ม้อนพื้นเมือง 100,000 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำจากที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย 400,000 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
13. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 2-เม.ย-56 การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตทานตะวันในพื้นที่ภาคเหนือ 126,500 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558 ทุนวิจัยจากคุณทวีศักดิ์ สหกิจพิจารณ์ ไทย
. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 4,900,000 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง 1,194,000 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับอบฆ่าเซื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 400,000 23 ธันวาคม 2557 - 18 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน 2,850,000 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) 650,000 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การวิจัยและพัฒนาสารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 550,000 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผักสำคัญบนพื้นที่สูง 600,000 29 มกราคม - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
14. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ 2-เม.ย-56 การวิเคราะห์งานบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,000 22 เมษายน - 22 ตุลาคม 2556 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. รูปแบบผลิตภัณฑ์ชาพร้อมชงจากรำข้าวก่ำ 426,000 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
. การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง 1,659,988 12 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ไทย
15. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 1-ก.ย.-57 ผลของสารเคลือบผิวและวิธีการเก็บรักษาต่อการสูญเสียน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหัวพันธุุ์กล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรีย 90000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสต ไทย
. การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้เมืองหนาวชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2559-2560) 4,968,304 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ไทย
. โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน 2,850,000 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การสูญเสียในกระบวนการผลิตผักของมูลนิธิโครงการหลวง 2,630,085 15 ธันวาคม 2558 - 14 เมษายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ดอกโครงการหลวง 1,200,000 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
16. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ 10-ส.ค.-58 การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อ้นเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 605,500 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
. โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559 7,000,000 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
17. อ.ดร.Hien Van Doan 1-พ.ค.-58 การใช้สารสกัดจากสาหร่าย และโปรไปโอติกส์เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน ไส้สัณฐาน hindgut ห่วงโซ่สั้นกรดไขมัน และความต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus) 90000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. The use of host-associated probiotics in culturing and controlling infectious disease in tilapia, Oreochromis niloticus 200,000 6 มิถุนายน 2559 - 5 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การใช้ prebiotics (จากซังข้าวโพดและเห็ด Cordyceps militaris) และโปรไปโอติกเป็นกลยุทธ์ทางเลือกสำหรับยาปฏิชีวะในการเลี้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus 592,000 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. Alternative strategies for antibiotics in increasing production and disease resistance of tilapia (Oreochromis niloticus) 466,400 1 มีนาคม 2559 - 1 มีนาคม 2560 บริษัท พรีเมอร์ จำกัด ไทย
18. อ.ดร. ทศพล มูลมณี 15-ก.ค.-56 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) 700,000 30 ธันวาคม 2557 - 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. อัตราการตกไข่ รูปแบบฮอร์โมนและสารเมทาบอลไลท์ในเลือดของแกะเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำที่ถูกกระตุ้นด้วยอาหารพลังงานสูงในระหว่างคลื่นการพัฒนาของฟลอลิเคิลที่เกิดการตกไข่ 100,000 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. ผลของการให้อาหารด้วยเศษเหลือจากลำไยก่อนการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในแกะ 100,000 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. รูปแบบการพัฒนาของฟอลลิเคิล ลักษณะของคอร์ปัส ลูเทียม และการตกไข่ของโคขาวลำพูน (ฺBos indicus) ที่ได้รับโปรแกรม 5-day หรือ PG 5-day co-Synch+CIDR 600,000 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) 1150000 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
19. อ.ดร. มินตรา ศีลอุดม 18-มิ.ย.-56 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดพืชท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืด 150,000 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ำจืดบนเขตพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ 100,000 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. การพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่ภายในโรงเพาะฟักเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล 560000 25 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
20. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ 1-พ.ย.-56 การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหารปลาบึก 150,000 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
. การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบจากปลาน้ำจืดบางชนิดในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 100,000 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบจากปลาน้ำจืด ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 100,000 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2558 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. การทดแทนปลาป่นด้วยใบหม่อนป่นในสูตรอาหารปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ 907,760 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2560 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไทย
21. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 10-มิ.ย.-57 การพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) 1,000,000 4 ธันวาคม 2557 - 30 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) 550,000 15 ธันวาคม 2557 - 10 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง 1,659,988 12 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ไทย
. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (2557) (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) 600,000 26 กุมภาพันธ์ - 2 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) 1,150,000 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
22. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 1-พ.ค.-58 แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 73000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) 350,000 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
23. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 8-มิ.ย.-58 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง 41,000 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 440,000 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
. ผลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการสะสมปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าวพันธุ์พื้นเมือง 30,000 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ไทย
. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษสำหรับเกษตรกรพื้นที่สูงอย่างมีส่วนร่วม 483000 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS
รายชื่ออาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่บรรจุใหม่ ทั้งหมด Download Excel
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่บรรจุใหม่
(พนักงานประจำ) ทั้งหมด
สังกัด ว/ด/ป ที่บรรจุ อายุราชการ ถึง 30 ก.ย. 58
(ปี/เดือน/วัน)
1. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1-มิ.ย.-54 4 ปี 4 เดือน
2. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 3-ส.ค.-58 1 เดือน 29 วัน
3. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1-มี.ค.-56 2 ปี 7 เดือน
4. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2-มิ.ย.-58 3 เดือน 29 วัน
5. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2-มิ.ย.-58 3 เดือน 29 วัน
6. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 15-ก.พ.-54 4 ปี 7 เดือน 14 วัน
7. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1-ก.พ.-55 3 ปี 8 เดือน
8. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1-ธ.ค.-57 10 เดือน
9. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 23-ก.ค.-58 2 เดือน 9 วัน
10. อ.ดร.สรณะ สมโน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1-ก.ค.-58 3 เดือน
11. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบต์ล พรมอุทัย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 20-ธ.ค.-53 4 ปี 9 เดือน 12 วัน
12. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 15-มี.ค.-56 2 ปี 6 เดือน 17 วัน
13. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2-เม.ย-56 2 ปี 5 เดือน 29 วัน
14. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2-เม.ย-56 2 ปี 5 เดือน 29 วัน
15. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1-ก.ย.-57 1 ปี 1 เดือน
16. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 10-ส.ค.-58 1 เดือน 22 วัน
17. อ.ดร.Hien Van Doan ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1-พ.ค.-58 5 เดือน
18. อ.ดร. ทศพล มูลมณี ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 15-ก.ค.-56 2 ปี 2 เดือน 17 วัน
19. อ.ดร. มินตรา ศีลอุดม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 18-มิ.ย.-56 2 ปี 3 เดือน 13 วัน
20. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3-ส.ค.-58 1 เดือน 29 วัน
21. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1-พ.ย.-56 1 ปี 11 เดือน
22. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 10-มิ.ย.-57 1 ปี 3 เดือน 21 วัน
23. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 1-พ.ค.-58 5 เดือน
24. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 8-มิ.ย.-58 3 เดือน 23 วัน