Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.4 จำนวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ ประเภทหัวหน้า โครงการ
(อาจารย์/บุคลกรภายใน/บุคคลภายนอก)
งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปีที่ประเมิน 2559 งบประมาณ(อาจารย์) งบประมาณ(บุคลากร) ระยะเวลาโครงการ(วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) แหล่งทุน ประเภททุน
1. โครงการรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ นางพรรัตน์ ศิริคำ นางประทุมพร ยิ่งธงชัย นายพิชัย ใจกล้า นางลัดดาวัลย์ ยอดเพ็ชร นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ บุคลากรภายใน 1,000,000.00 250,513.35 0.00 250,513.35 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
2. โครงการสำรวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวัลย์ สุนันทศิลป์ บุคลากรภายใน 500,000.00 100,164.20 0.00 100,164.20 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวัลย์ สุนันทศิลป์ บุคลากรภายใน 4,500,000.00 901,477.83 0.00 901,477.83 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
4. งานศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นายรณณรงค์ อินทุภูติ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ บุคลากรภายใน 1,500,000.00 375,770.02 0.00 375,770.02 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
5. การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน นายจตุรงค์ พวงมณี นางกุศล ทองงาม นางกุหลาบ อุตสุข นายฐากูร ปัญญาใส ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว บุคลากรภายใน 5,921,850.00 1,977,552.10 0.00 1,977,552.10 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในประเทศ
6. การวิเคราะห์ระบบสังคมนิเวศเกษตรแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ นางกุศล ทองงาม ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง บุคลากรภายใน 1,442,500.00 579,828.43 204,645.33 375,183.10 1 เมษายน 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
7. ทางเลือกระบบการผลิตทางเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเกษตรในจังหวัดแพร่ นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ บุคลากรภายใน 1,694,500.00 1,412,083.33 0.00 1,412,083.33 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
8. การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายชินกฤต สุวรรณคีรี นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ นายฐากูร ปัญญาใส นายทัพไท หน่อสุวรรณ นางนิตยา บุญทิม นายสมศักดิ์ จีรัตน์ บุคลากรภายใน 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์, สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก, สหกรณ์กรีนเนท ภายในประเทศ
9. การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะประจำพันธู์และการจัดทำแปลงรวมพันธุ์ ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริม และพัฒนาของโครงการหลวง) นายชวลิต กอสัมพันธ์ บุคลากรภายใน 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
10. เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนสนสองใบในภาคเหนือของประเทศไทย รศ.ดร.Yosuke Matsuda อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล นายวรพจน์ คำใบ นายสมชาย นองเนือง ดร.อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ บุุคคลภายนอก 80,000.00 20,027.36 20,027.36 0.00 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2559 Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ภายในประเทศ
11. Towards a new distribution system for fruit quality improvement considering the influence of the production and distribution environments Asst. Prof. Dr. Eriko Yasunaga Dr. Shinji Fukuda Dr. Chantalak Tiyayon อ.ดร. โวลฟรัม ฉแปร์ บุุคคลภายนอก 4,300,000.00 179,493.61 179,493.61 0.00 1/4/2556-31/3/2559 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ต่างประเทศ
12. Symbiotic characteristics between Neptunia plants and the symbionts ศ.ดร.Shigeyuki Tajima อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล บุุคคลภายนอก 30,000.00 27,950.82 27,950.82 0.00 26 ตุลาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2559 Professor Dr. Shigeyuki Tajima ภายในประเทศ
13. การทดแทนปลาป่นด้วยใบหม่อนป่นในสูตรอาหารปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ นายอภัย สุทธิสังข์ อ.ดร.Hien Van Doan อ.ดร.ทศพล มูลมณี นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ์ นายนคร มหายศนันท์ ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ นายวิโรจน์ แก้วเรือง นายสมภพ จงรวยทรัพย์ นางสุธิรา พลเจริญ นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ บุุคคลภายนอก 907,760.00 235,823.50 235,823.50 0.00 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2560 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ
14. โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ ดร.วิชญฺ์ภาส สังพาลี ศ.สายสมร ลำยอง บุุคคลภายนอก 927,400.00 247,244.84 247,244.84 0.00 16 ตุลาคม 2558 - 30 สิงหาคม 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภายในประเทศ
15. การผลิตโลชันและสบู่เหลวจากน้ำมันมะคาเดเมีย รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงคราม นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ รศ.ดร.ศิริวิภา ปิยะมงคล บุุคคลภายนอก 359,040.00 29,920.00 0.00 29,920.00 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559 บริษัท ดอยช้างคอฟฟี่ คอสเมติกส์ ภายในประเทศ
16. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ประจำปีงบประมาณ 2559) อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง อาจารย์ 800,000.00 736,000.00 736,000.00 0.00 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
17. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 12 (รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด นายศรันย์ ขำโท้ อาจารย์ 2,152,000.00 287,404.49 57,480.90 229,923.59 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
18. โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 39,829,139.00 9,977,730.92 9,977,730.92 0.00 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ
19. การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ นางสาวรักษิณา ทิมคล้าย นายศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ นายสุคีพ ไชยมณี อาจารย์ 1,878,443.00 594,217.92 594,217.92 0.00 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ภายในประเทศ
20. The Agricultural Learning Exchange for Asian Regional Networking (AgLEARN) อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ 578,880.00 144,720.00 144,720.00 0.00 1 กรกฏาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2559 US Agency for International Development (USAID) and Asia Institute of Technology (AIT) ต่างประเทศ
21. การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอะราบิกาแบบผสมผสาน อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ นางสาวสิริญา คัมภิโร อาจารย์ 1,358,200.00 453,559.49 314,002.72 139,556.77 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
22. ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ 240,000.00 80,437.75 80,437.75 0.00 2 มิถุนายน 2557 - 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
23. การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ, อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, นายเฉลิมพล สำราญพงษ์, นายนเรศ ปินตาเลิศ อาจารย์ 2,999,810.00 910,362.82 546,217.69 364,145.13 15 กันยายน 2557 - 14 มีนาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายในประเทศ
24. โครงการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี อ.จามจุรี โสตถิกุล ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 6,200,260.00 1,871,559.96 1,871,559.96 0.00 19 กันยายน 2557 - 11 มีนาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ภายในประเทศ
25. โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ดร.กรวรรณ ศรีงาม รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 5,593,940.00 1,698,900.30 1,698,900.30 0.00 20 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ภายในประเทศ
26. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายเกียรติกำจร อินตานิ รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ นายโวลฟรัม ฉแปร์ อาจารย์ 1,194,000.00 274,783.56 274,783.56 0.00 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในประเทศ
27. การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่วและมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 900,000.00 233,076.92 139,846.15 93,230.77 16 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
28. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง (ภายใต้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง) ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ นายสุริยา ตาเที่ยง อาจารย์ 700,000.00 116,666.67 70,000.00 46,666.67 30 ธันวาคม 2557 - 24 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
29. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ นางกุศล ทองงาม อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ 11,910,580.00 3,977,438.21 2,863,755.51 1,113,682.70 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
30. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตทานตะวันในพื้นที่ภาคเหนือ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ 126,500.00 21,141.10 21,141.10 0.00 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558 ทุนวิจัยจากคุณทวีศักดิ์ สหกิจพิจารณ์ ภายในประเทศ
31. แปลงทดสอบอิทธิพลของการให้น้ำและไนโตรเจนต่อผลผลิตหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 142,747.00 61,465.18 61,465.18 0.00 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2559 บริษัท โกรท ๘๘ จำกัด ภายในประเทศ
32. Towards sustainable, site adapted, and economically viable greenhouse systems for tropical contries (โครงการไทย-เยอรมัน) ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Hendriik Klar ศ.ดร.Joachim Muller ดร.Johannes Max ดร.Katrin Kahlen ศ.ดร.otmar Lohnertz ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายโวลฟรัม ฉแปร์ อาจารย์ 2,996,253.60 1,104,155.74 1,104,155.74 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2559 International Bureau of the German Ministry of Education and Research: IB-BMBF) ภายในประเทศ
33. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้ารายฤดู 3-6 เดือน ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 3,649,316.00 1,229,769.50 1,229,769.50 0.00 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
34. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นาง ศุภลักษณ์ ล้อมลาย ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ดร.อุบล ทัศนโกวิท อาจารย์ 4,900,000.00 2,717,759.56 2,717,759.56 0.00 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
35. การสำรวจแม่ไม้และการวิเคราะห์พันธุกรรมของไม้สักจากสวนผลิตเมล็ดพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน) ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ดร.สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล อาจารย์ 715,000.00 703,278.69 703,278.69 0.00 25 กันยายน 2558 - 24 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในประเทศ
36. การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทยสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยสารเคมีแบบยั่งยืน ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง นายจตุรงค์ พวงมณี ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ อาจารย์ 1,023,000.00 807,778.69 673,148.91 134,629.78 16 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ภายในประเทศ
37. การสังเคราะห์ความรู้และการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อาจารย์ 224,250.00 112,582.65 112,582.65 0.00 1 มิถุนายน 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
38. Biocontrol of China-ThaiTephritid Pests Towards Wide-Area Integrated Pest Management ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ นางสาวรัชฎา อินทรกำแหง รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 1,090,650.00 524,543.89 524,543.89 0.00 16 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2559 Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation ต่างประเทศ
39. การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ 4,827,255.26 333,542.65 333,542.65 0.00 01 กรกฎาคม 2545-30 ธันวาคม 2559 Finland Futures Research Centre and University of California ต่างประเทศ
40. การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ควบคุมโรคถอดฝักดาบในเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อาจารย์ 280,000.00 186,327.27 186,327.27 0.00 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
41. โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตลำไยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ 4,900,000.00 3,284,615.38 3,284,615.38 0.00 21 เมษายน 2558- 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
42. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นางสาวพิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ 1,994,000.00 1,745,942.58 1,745,942.58 0.00 10 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
43. การวิจัยและพัฒนาสารสังเคราะห์ฟีโรโมนดึงดูดด้วงหมัดผัก (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
44. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ 1,297,230.00 1,297,230.00 1,297,230.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
45. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 850,000.00 850,000.00 850,000.00 0.00 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
46. การวิจัยและพัฒนาสารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
47. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นางสาวกวิพร จินะจันตา อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 650,000.00 608,636.36 486,909.09 121,727.27 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
48. การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี นางสาววิมลศิริ ปันสุภา นายวีรพันธ์ กันแก้ว อาจารย์ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 2 ธันวาคม 2558 - 26 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
49. การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสงและมีคุณภาพพิเศาทางโภชนาการ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 1,000,000.00 756,410.26 453,846.16 302,564.10 11 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
50. โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ดอกโครงการหลวง รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ นาย มาโนช ปราครุฑ นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน นายนพพล จันทร์หอม นายประยูรณ์ สีมาจันทร์ ดร.พิชญา บุญประสม พูลลาภ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม นายวุฒิพงศ์ ปัญโญ อาจารย์ 1,200,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 0.00 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
51. การสูญเสียในกระบวนการผลิตผักของมูลนิธิโครงการหลวง ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี นายกมล ทิพโชติ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ นางสาวจิราภรณ์ ประกอบกิจ อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย นายนพพล จันทร์หอม ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม นางสาวแพรวระวี แสงมณี อาจารย์ 2,630,085.00 1,571,570.30 1,347,060.26 224,510.04 15 ธันวาคม 2558 - 14 เมษายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
52. โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ นางสาวสิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 2,000,000.00 1,880,000.00 1,880,000.00 0.00 24 ธันวาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
53. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
54. โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อาจารย์ 1,301,000.00 1,196,920.00 1,196,920.00 0.00 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
55. โครงการสำรวจสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ 1,500,000.00 1,495,016.61 1,495,016.61 0.00 30 กันยายน 2558 - 26 กรกฏาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
56. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ทศพล มูลมณี นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 1,150,000.00 1,104,000.00 772,800.00 331,200.00 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
57. การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายประภาส มหินชัย ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 1,150,000.00 1,104,000.00 1,104,000.00 0.00 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
58. การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิติ สนลอย อาจารย์ 1,100,000.00 1,056,000.00 869,647.06 186,352.94 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
59. โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิติ สนลอย อาจารย์ 550,000.00 528,000.00 469,333.33 58,666.67 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
60. โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 450,000.00 432,000.00 432,000.00 0.00 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
61. ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ อ.ดร.ทศพล มูลมณี นายธวัชชัย แถวทาทำ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ นายศิวัช สังข์ศรีวงษ์ อาจารย์ 500,000.00 208,618.33 208,618.33 0.00 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ภายในประเทศ
62. โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ นายชัยวัฒน์ ชุ่มปัน นายสมชาย เขียวแดง รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ อาจารย์ 450,000.00 414,000.00 414,000.00 0.00 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ภายในประเทศ
63. โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ 350,000.00 344,166.67 344,166.67 0.00 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
64. สำนักงานประสานงาน เครือข่ายวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 2,491,340.00 1,663,924.16 1,663,924.16 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
65. Alternative strategies for antibiotics in increasing production and disease resistance of tilapia (Oreochromis niloticus) อ.ดร.Hien Van Doan อาจารย์ 466,400.00 272,703.83 272,703.83 0.00 1 มีนาคม 2559 - 1 มีนาคม 2560 บริษัท พรีเมอร์ จำกัด ภายในประเทศ
66. การจัดการหนอนเจาะลำต้นและเพลี้ยหอยสีเขียวแบบรวมวิธี ปีที่ 2 (ภายใต้การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอาราบิก้าแบบผสมผสาน) อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อาจารย์ 266,700.00 266,700.00 266,700.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
67. การผลิตต้นแม่พันธุ์กลอริโอซ่าปลอดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อาจารย์ 388,300.00 388,300.00 388,300.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
68. การประเมินคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับที่ผ่านการขจัดความฝาดด้วยสภาพสุญญากาศและการรวมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับสภาพสุญญากาศโดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ อาจารย์ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
69. การยืดอายุการวางจำหน่ายผลมะเดื่อฝรั่งโดยการควบคุมบรรยากาศ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ อาจารย์ 151,000.00 151,000.00 151,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
70. โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ นายสุริยา ตาเที่ยง อาจารย์ 800,000.00 656,000.00 656,000.00 0.00 29 มกราคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
71. การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวบางชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2558) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม นางวรนุช คงแก้ว อาจารย์ 1,900,000.00 478,904.11 478,904.11 0.00 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ
72. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผักสำคัญบนพื้นที่สูง อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นางสาวกวิพร จินะจันตา อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อ.ดร.โวลฟรัม ฉแปร์ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี อาจารย์ 600,000.00 546,666.67 437,333.34 109,333.33 29 มกราคม 2559 - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
73. การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.กมล งามสมสุข อ.ฐานิต ศาลติกุลนุการ อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์ อ.วิลาสินี ไกรมาก อาจารย์ 1,659,750.00 1,383,125.00 1,383,125.00 0.00 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
74. การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ ผศ.ดร.กมล งามสมสุข อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อ.ฐานิต ศาลติกุลนุการ รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์ อ.วิลาสินี ไกรมาก อาจารย์ 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1 ธันวาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
75. โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559 อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ 7,000,000.00 4,104,109.59 4,104,109.59 0.00 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
76. โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง นางศุภลักษณ์ ล้อมลาย รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ 2,850,000.00 1,670,958.90 1,670,958.90 0.00 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
77. ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ อาจารย์ 300,000.00 170,958.90 170,958.90 0.00 7 มีนาคม 2559 - 6 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในประเทศ
78. การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อาจารย์ 8,000,000.00 4,005,471.96 4,005,471.96 0.00 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในประเทศ
79. นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวลำไย เพื่อลดการใช้แรงงานคน อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข นางกัลญกร มหาวันน้ำ ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์ นายปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม อาจารย์ 300,000.00 167,904.51 167,904.51 0.00 4 มีนาคม 2559 - 15 มีนาคม 2560 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ภายในประเทศ
80. การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้เมืองหนาวชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2559-2560) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อาจารย์ 4,968,304.00 1,862,264.43 1,862,264.43 0.00 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ
81. ผลกระทบจากไรศัตรูภายนอก (วาร์รัวและทรอปิลีแลปส์) ต่ออายุขัยผึ้งงาน และการเปรียบเทียบการแพร่กระจายของไรทรอปิลีแลปส์ในผึ้งพันธุ์ ประเทศไทย อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง อาจารย์ 600,000.00 124,931.51 124,931.51 0.00 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
82. การใช้ prebiotics (จากซังข้าวโพดและเห็ด Cordyceps militaris) และโปรไปโอติกเป็นกลยุทธ์ทางเลือกสำหรับยาปฏิชีวะในการเลี้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus อ.ดร.Hien Van Doan อาจารย์ 592,000.00 123,265.75 123,265.75 0.00 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
83. รูปแบบการพัฒนาของฟอลลิเคิล ลักษณะของคอร์ปัส ลูเทียม และการตกไข่ของโคขาวลำพูน (ฺBos indicus) ที่ได้รับโปรแกรม 5-day หรือ PG 5-day co-Synch+CIDR อ.ดร.ทศพล มูลมณี อาจารย์ 600,000.00 124,931.51 124,931.51 0.00 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
84. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ปีที่ 3 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
85. การส่งเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างพันธุ์ข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินและธาตุสังกะสีสูง รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ นางสาวสุชาดา จำรัส อาจารย์ 400,000.00 400,000.00 266,666.67 133,333.33 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
86. ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำจากที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
87. ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อ.ดร.จิราวิทย์ กาณจินดา ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรรณพ ธนัญชนะ อาจารย์ 241,533.00 206,544.57 206,544.57 0.00 1 เมษายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ภายในประเทศ
88. การใช้กล้วยน้ำว้าเป็นอาหารเหลวสำหรับลูกสุกรระยะก่อนหย่านม รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิกรม จันทระเปารยะ อาจารย์ 300,000.00 300,000.00 266,666.67 33,333.33 1 ธันวาคม 2558 - 30 เมษายน 2559 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายในประเทศ
89. ผลของชนิดกล้ามเนื้อโคเนื้อ CMU Beef ต่อกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา อ.ดร.ธนะพร บุญมี อาจารย์ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
90. การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคในพืชเศรษฐกิจกลุ่มกล้วยไม้ดิน ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 413,000.00 103,532.88 103,532.88 0.00 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
91. The Potential Use of Diatomaceous Earth for Improvement of Paddy Rice and Field Corn Production in the Northern Thailand อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 350,700.00 100,908.96 100,908.96 0.00 1 สิงหาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท Trisap Mining and Agricultural (Thai) Company Limited ภายในประเทศ
92. The potential Use of Natural Materials and Beneficial Microorganisms for Bio-fertilizer Production and Crop Yield Improvement ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง นางสาวกวิพร จินะจันตา อาจารย์ 980,100.00 490,720.38 343,504.27 147,216.11 7 สิงหาคม 2558 - 6 สิงหาคม 2560 TRISAP GROUP LIMITED (THAILAND) ภายในประเทศ
93. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้า 4 สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 5,279,127.48 4,524,966.41 4,524,966.41 0.00 1 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ
94. การประเมินศักยภาพภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ นายกฤษฎา แก่นมณี อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อาจารย์ 4,034,558.00 165,803.75 165,803.75 0.00 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
95. การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ อาจารย์ 5,903,890.00 161,750.41 161,750.41 0.00 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
96. การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างแม่นยำและยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง นางสาวฐิติมา วงษ์วาน อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ศ.ดร.โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น อาจารย์ 2,564,290.00 56,203.62 56,203.62 0.00 15 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
97. การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณทรัพยากรน้ำและเกษตรแบบบูรณาการโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดลำพูน ผศ.ดร.กมล งามสมสุข อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี อาจารย์ 2,493,480.00 137,004.40 137,004.40 0.00 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
98. Characterization of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Production of Coffea arabica L. in Northern Thailand (ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรังเศล) ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง นางสาวกวิพร จินะจันตา อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ 300,000.00 112,500.00 90,000.00 22,500.00 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
99. การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อ.ดร.ทศพล มูลมณี อาจารย์ 170,000.00 141,666.67 141,666.67 0.00 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
100. การพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่ภายในโรงเพาะฟักเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม อาจารย์ 560,000.00 56,767.12 56,767.12 0.00 25 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
101. Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston อ.ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ 194,350.00 30,350.55 30,350.55 0.00 5 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2560 Yannick MAETRO, Director of Cosmo International Ingredients FRANCE ภายในประเทศ
102. การทำวิจัยและวิเคราะห์ผลโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อราที่ผิวของเมล็ดพันธุ์พริกไทย ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ 181,150.00 149,060.57 149,060.57 0.00 10 พฤษภาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายในประเทศ
รวมเงิน 208,353,561.34 87,412,080.93 77,938,844.47 9,473,236.46
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด Download Excel
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
(ตรงกับระบบ CMU-MIS)
ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2. อาจารย์ ดร.สรัญยา วัลยะเสวี อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7. อาจารย์ ดร.นินาท บัววังโป่ง อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
8. อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
9. อาจารย์ พรสุข ชัยสุข อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
10. อาจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
11. อาจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
15. อาจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
19. อาจารย์ ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
20. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
21. อาจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมล อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
22. อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
23. อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
26. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
27. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
28. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
29. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
30. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
31. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
32. รองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
33. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
34. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
35. อาจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
36. อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
37. อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
38. อาจารย์ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
46. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
47. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
48. รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จำจด รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
49. รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
50. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
51. อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
52. อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
53. อาจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
54. อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
55. อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
56. อาจารย์ ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
57. อาจารย์ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
59. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
60. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
62. อาจารย์ ดร.Doan Van Hien อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
63. อาจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
64. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
65. อาจารย์ ดร.ทฤษฎี คำหล่อ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
66. อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
67. อาจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
68. อาจารย์ ดร.มินตรา ศีลอุดม อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
69. อาจารย์ ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
73. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
74. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
75. ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
76. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
79. อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
80. อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
81. อาจารย์ ดร.Wolfram Spreer อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
82. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่มีลาศึกษาต่อ  
รายชื่อบุคลากรที่มีผลงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก Download Excel
ลำดับที่ รายชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัยที่มีผลงาน สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน
1. นางสาวฐิติมา วงษ์วาน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2. นางสาวสิริญา คัมภิโร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
4. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
5. นางพรรัตน์ ศิริคำ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6. นางสาวกวิพร จินะจันตา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
7. นายสุริยา ตาเที่ยง ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
8. นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
9. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
10. นางกุศล ทองงาม ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
11. นางกุหลาบ อุตสุข ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
12. นายชินกฤต สุวรรณคีรี ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
13. นายฐากูร ปัญญาใส ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
14. นายทัพไท หน่อสุวรรณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
15. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
16. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
17. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
18. นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
19. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
20. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
21. นายชวลิต กอสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
22. นายนเรศ ปินตาเลิศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง