Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ ประเภทหัวหน้า โครงการ
(อาจารย์/บุคลกรภายใน/บุคคลภายนอก)
งบประมาณ(มูลค่า) ระยะเวลาโครงการ(วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) แหล่งทุน ประเภททุน บริษัทที่นำผลงานไปใช้ หลักฐานแสดงการนำไปใช้(เช่น สัญญา) ประเด็นหรือสิ่งที่องค์กร/ชุมชนได้รับประโยชน์ฯ
1. โครงการศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes บนหนอนไหม (Bombyx mori) เพื่อผลิตเป็นถั่งเช่า ประเสริฐ โกศัลวิตร, สฤษดิพร ชูประยูร, จิราพร กุลสาริน, ธัญญา ทะพิงค์แก, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, พะเยาว์ แช่มประเสริฐ, วิโรจน์ แก้วแรือง, สมหญิง ชูประยูร, ทิพรรณี เสนะวงศ์, เสาวณีย์ อภิญญานุวัตน์, สุธิรา พลเจริญ, ฐิราพร เปลี่ยนกระโทก บุุคคลภายนอก 58,000 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ เอกสารการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 9393 จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 9393 วิธีการผลิตถั่งเฉ้าหิมะไหมไทย (19 ธันวาคม 2557 - 15 กันยายน 2563)
2. การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า (ปี่ที่ 3) โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ 800,000 17 พฤษภาคม 2559 - 16 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ บริษัท Kebol B.V. เอกสารโครงการวิจัย เกษตรกรได้โอกาสในการผลิตพืชพันธุ์ใหม่เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้เมืองหนาวชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2559-2560) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ 4,968,304 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หนังสือสัญญาความร่วมมือ ความรู้จากงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการพัฒนาวิธีปลูกไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวนอกฤดูกาล
4. การพัฒนาใช้สารล่อมมอดเจาะผลกาแฟ ซีเอ็มยู ซีวัน ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อาจารย์ 200,000 30 ธันวาคม 2554 - 30 ธันวาคม 2555 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ ภายในประเทศ เอกสารการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 7955 จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 7955 กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง (28 มีนาคม 2556 - 24 พฤศจิกายน 2559)
5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้า 4 สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 5,279,127 1 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกสารโครงการวิจัย มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/กระบวนการใหม่ โดยการเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเพื่อใช้การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราออกต่างประเทศได้
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS