Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ประเภทของงานวิจัย
(มี 5 ประเภท)
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ ประเภทหัวหน้า โครงการ
(อาจารย์/บุคลกรภายใน/บุคคลภายนอก)
งบประมาณ ทั้งโครงการ งบประมาณปี 2559 งบประมาณ
(อาจารย์)
งบประมาณ
(บุคลากร)
งบประมาณ
(นักวิจัยนอกคณะฯ)
ระยะเวลา
โครงการ(วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
แหล่งทุน ประเภททุน (ภายในประเทศ/ต่างประเทศ)
1. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนสนสองใบในภาคเหนือของประเทศไทย รศ.ดร.Yosuke Matsuda อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล นายวรพจน์ คำใบ นายสมชาย นองเนือง ดร.อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ อาจารย์ 80000 20027.36 20027.36 0 0 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2559 Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ภายในประเทศ
2. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) โครงการรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ นางพรรัตน์ ศิริคำ นางประทุมพร ยิ่งธงชัย นายพิชัย ใจกล้า นางลัดดาวัลย์ ยอดเพ็ชร นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ บุคลกรภายใน 1000000 250513.35 0 250513.35 0 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
3. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) โครงการสำรวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวัลย์ สุนันทศิลป์ บุคลกรภายใน 500000 100164.2 0 100164.2 0 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
4. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวัลย์ สุนันทศิลป์ บุคลกรภายใน 4500000 901477.83 0 901477.83 0 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
5. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) งานศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นายรณณรงค์ อินทุภูติ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ บุคลกรภายใน 1500000 375770.02 0 375770.02 0 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน) ภายในประเทศ
6. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ดร.กรวรรณ ศรีงาม รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 5593940 1698900.3 1698900.3 0 0 20 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ภายในประเทศ
7. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) การวิเคราะห์ระบบสังคมนิเวศเกษตรแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ นางกุศล ทองงาม ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง บุคลากรภายใน 1442500 579828.43 173948.53 405879.90 0 1 เมษายน 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
8. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ 4827255.26 333542.65 333542.65 0 0 01 กรกฎาคม 2545-30 ธันวาคม 2559 Finland Futures Research Centre and University of California ต่างประเทศ
9. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ 1297230 1297230 1297230 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
10. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ นายชัยวัฒน์ ชุ่มปัน นายสมชาย เขียวแดง รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ อาจารย์ 450000 414000 414000 0 0 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ภายในประเทศ
11. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ 350000 344166.67 344166.67 0 0 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
12. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) สำนักงานประสานงาน เครือข่ายวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 2491340 1663924.16 1663924.16 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
13. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะประจำพันธู์และการจัดทำแปลงรวมพันธุ์ ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริม และพัฒนาของโครงการหลวง) นายชวลิต กอสัมพันธ์ บุคลกรภายใน 220000 220000 0 220000 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
14. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ ดร.วิชญฺ์ภาส สังพาลี ศ.สายสมร ลำยอง บุคคลภายนอก 927400 247244.84 247244.84 0 0 16 ตุลาคม 2558 - 30 สิงหาคม 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภายในประเทศ
15. วิจัยพื้นฐาน(Basic Research) การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบจากปลาน้ำจืดบางชนิดในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ อาจารย์ 100000 50912.41 50912.41 0 0 5 มกราคม 2558 - 5 กรกฎาคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
16. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอะราบิกาแบบผสมผสาน อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อาจารย์ 1358200 453559.49 362847.59 90711.90 0 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
17. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ 240000 80437.75 80437.75 0 0 2 มิถุนายน 2557 - 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
18. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Towards a new distribution system for fruit quality improvement considering the influence of the production and distribution environments Asst. Prof. Dr. Eriko Yasunaga Dr. Shinji Fukuda Dr. Chantalak Tiyayon อ.ดร. โวลฟรัม ฉแปร์ บุคคลภายนอก 4300000 179493.61 179493.61 0 0 1/4/2556-31/3/2559 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ต่างประเทศ
19. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตทานตะวันในพื้นที่ภาคเหนือ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ 126500 21141.1 21141.1 0 0 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558 ทุนวิจัยจากคุณทวีศักดิ์ สหกิจพิจารณ์ ภายในประเทศ
20. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) แปลงทดสอบอิทธิพลของการให้น้ำและไนโตรเจนต่อผลผลิตหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 142747 61465.18 61465.18 0 0 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2559 บริษัท โกรท ๘๘ จำกัด ภายในประเทศ
21. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Towards sustainable, site adapted, and economically viable greenhouse systems for tropical contries (โครงการไทย-เยอรมัน) ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Hendriik Klar ศ.ดร.Joachim Muller ดร.Johannes Max ดร.Katrin Kahlen ศ.ดร.otmar Lohnertz ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายโวลฟรัม ฉแปร์ อาจารย์ 2996253.60 1104155.74 1104155.74 0 0 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2559 International Bureau of the German Ministry of Education and Research: IB-BMBF) ต่างประเทศ
22. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้ารายฤดู 3-6 เดือน ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 3649316 1229769.50 1229769.50 0 0 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
23. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การสำรวจแม่ไม้และการวิเคราะห์พันธุกรรมของไม้สักจากสวนผลิตเมล็ดพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน) ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ดร.สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล อาจารย์ 715000 703278.69 703278.69 0 0 25 กันยายน 2558 - 24 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในประเทศ
24. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทยสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยสารเคมีแบบยั่งยืน ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง นายจตุรงค์ พวงมณี ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ อาจารย์ 1023000 807778.69 727000.82 80777.87 0 16 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ภายในประเทศ
25. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Biocontrol of China-ThaiTephritid Pests Towards Wide-Area Integrated Pest Management ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ นางสาวรัชฎา อินทรกำแหง รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 1090650 524543.89 524543.89 0 0 16 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2559 Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation ต่างประเทศ
26. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ควบคุมโรคถอดฝักดาบในเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อาจารย์ 280000 186327.27 186327.27 0 0 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
27. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยและพัฒนาสารสังเคราะห์ฟีโรโมนดึงดูดด้วงหมัดผัก (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ 450000 450000 450000 0 0 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
28. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 850000 850000 850000 0 0 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
29. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยและพัฒนาสารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ 550000 550000 550000 0 0 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
30. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นางสาวกวิพร จินะจันตา อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 650000 608636.36 486909.09 121727.27 0 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
31. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี นางสาววิมลศิริ ปันสุภา นายวีรพันธ์ กันแก้ว อาจารย์ 1000000 1000000 1000000 0 0 2 ธันวาคม 2558 - 26 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
32. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสงและมีคุณภาพพิเศาทางโภชนาการ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 1000000 756410.26 453846.16 302564.10 0 11 ธันวาคม 2558 - 3 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
33. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ดอกโครงการหลวง รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ นาย มาโนช ปราครุฑ นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน นายนพพล จันทร์หอม นายประยูรณ์ สีมาจันทร์ ดร.พิชญา บุญประสม พูลลาภ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม นายวุฒิพงศ์ ปัญโญ อาจารย์ 1200000 1180000 1180000 0 0 11 ธันวาคม 2558 - 5 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
34. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การสูญเสียในกระบวนการผลิตผักของมูลนิธิโครงการหลวง ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี นายกมล ทิพโชติ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ นางสาวจิราภรณ์ ประกอบกิจ อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย นายนพพล จันทร์หอม ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม นางสาวแพรวระวี แสงมณี อาจารย์ 2630085 1571570.30 1414413.27 0 0 15 ธันวาคม 2558 - 14 เมษายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
35. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ นางสาวสิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 2000000 1880000 1880000 0 0 24 ธันวาคม 2558 - 18 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
36. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 500000 500000 500000 0 0 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
37. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ทศพล มูลมณี นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 1150000 1104000 772800 331200 0 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
38. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายประภาส มหินชัย ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 1150000 1104000 1104000 0 0 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
39. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิติ สนลอย อาจารย์ 1100000 1056000 897600 158400 0 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
40. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิติ สนลอย อาจารย์ 550000 528000 475200 52800 0 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
41. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 450000 432000 432000 0 0 18 ธันวาคม 2558 - 12 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
42. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ อ.ดร.ทศพล มูลมณี นายธวัชชัย แถวทาทำ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ นายศิวัช สังข์ศรีวงษ์ อาจารย์ 500000 208618.33 208618.33 0 0 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ภายในประเทศ
43. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Alternative strategies for antibiotics in increasing production and disease resistance of tilapia (Oreochromis niloticus) อ.ดร.Hien Van Doan อาจารย์ 466400 272703.83 272703.83 0 0 1 มีนาคม 2559 - 1 มีนาคม 2560 บริษัท พรีเมอร์ จำกัด ภายในประเทศ
44. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Symbiotic characteristics between Neptunia plants and the symbionts ศ.ดร.Shigeyuki Tajima อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล บุคคลภายนอก 30000 27950.82 27950.82 0 0 26 ตุลาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2559 Professor Dr. Shigeyuki Tajima ต่างประเทศ
45. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การจัดการหนอนเจาะลำต้นและเพลี้ยหอยสีเขียวแบบรวมวิธี ปีที่ 2 (ภายใต้การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอาราบิก้าแบบผสมผสาน) อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อาจารย์ 266700 266700 266700 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
46. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การผลิตต้นแม่พันธุ์กลอริโอซ่าปลอดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อาจารย์ 388300 388300 388300 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
47. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การประเมินคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับที่ผ่านการขจัดความฝาดด้วยสภาพสุญญากาศและการรวมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับสภาพสุญญากาศโดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ อาจารย์ 100000 100000 100000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
48. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การยืดอายุการวางจำหน่ายผลมะเดื่อฝรั่งโดยการควบคุมบรรยากาศ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ อาจารย์ 151000 151000 151000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
49. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผักสำคัญบนพื้นที่สูง อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นางสาวกวิพร จินะจันตา อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อ.ดร.โวลฟรัม ฉแปร์ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี อาจารย์ 600000 546666.67 437333.34 109333.33 0 29 มกราคม 2559 - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
50. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ อาจารย์ 300000 170958.90 170958.90 0 0 7 มีนาคม 2559 - 6 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในประเทศ
51. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การทดแทนปลาป่นด้วยใบหม่อนป่นในสูตรอาหารปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ นายอภัย สุทธิสังข์ อ.ดร.Hien Van Doan อ.ดร.ทศพล มูลมณี นางสาวทิพรรณี เสนะวงศ์ นายนคร มหายศนันท์ ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ นายวิโรจน์ แก้วเรือง นายสมภพ จงรวยทรัพย์ นางสุธิรา พลเจริญ นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ บุคคลภายนอก 907760 235823.50 235823.50 0 0 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2560 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ
52. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้เมืองหนาวชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2559-2560) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อาจารย์ 4968304 1862264.43 1862264.43 0 0 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ
53. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ผลกระทบจากไรศัตรูภายนอก (วาร์รัวและทรอปิลีแลปส์) ต่ออายุขัยผึ้งงาน และการเปรียบเทียบการแพร่กระจายของไรทรอปิลีแลปส์ในผึ้งพันธุ์ ประเทศไทย อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง อาจารย์ 600000 124931.51 124931.51 0 0 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
54. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การใช้ prebiotics (จากซังข้าวโพดและเห็ด Cordyceps militaris) และโปรไปโอติกเป็นกลยุทธ์ทางเลือกสำหรับยาปฏิชีวะในการเลี้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus อ.ดร.Hien Van Doan อาจารย์ 592000 123265.75 123265.75 0 0 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
55. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) รูปแบบการพัฒนาของฟอลลิเคิล ลักษณะของคอร์ปัส ลูเทียม และการตกไข่ของโคขาวลำพูน (ฺBos indicus) ที่ได้รับโปรแกรม 5-day หรือ PG 5-day co-Synch+CIDR อ.ดร.ทศพล มูลมณี อาจารย์ 600000 124931.51 124931.51 0 0 2 พฤษภาคม 2559 - 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
56. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ปีที่ 3 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 400000 400000 400000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
57. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การส่งเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างพันธุ์ข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินและธาตุสังกะสีสูง รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ นางสาวสุชาดา จำรัส อาจารย์ 400000 400000 400000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
58. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำจากที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ 400000 400000 400000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
59. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การใช้กล้วยน้ำว้าเป็นอาหารเหลวสำหรับลูกสุกรระยะก่อนหย่านม รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวณัฐกานต์ มณีทอง รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิกรม จันทระเปารยะ อาจารย์ 300000 300000 270000 30000 0 1 ธันวาคม 2558 - 30 เมษายน 2559 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายในประเทศ
60. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ผลของชนิดกล้ามเนื้อโคเนื้อ CMU Beef ต่อกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา อ.ดร.ธนะพร บุญมี อาจารย์ 400000 400000 400000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
61. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคในพืชเศรษฐกิจกลุ่มกล้วยไม้ดิน ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 413000 103532.88 103532.88 0 0 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ ภายในประเทศ
62. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) The Potential Use of Diatomaceous Earth for Improvement of Paddy Rice and Field Corn Production in the Northern Thailand อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 350700 100908.96 100908.96 0 0 1 สิงหาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท Trisap Mining and Agricultural (Thai) Company Limited ภายในประเทศ
63. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) The potential Use of Natural Materials and Beneficial Microorganisms for Bio-fertilizer Production and Crop Yield Improvement ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง นางสาวกวิพร จินะจันตา อาจารย์ 980100 490720.38 343504.27 147216.11 0 7 สิงหาคม 2558 - 6 สิงหาคม 2560 TRISAP GROUP LIMITED (THAILAND) ภายในประเทศ
64. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การผลิตโลชันและสบู่เหลวจากน้ำมันมะคาเดเมีย รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงคราม นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ รศ.ดร.ศิริวิภา ปิยะมงคล บุคคลภายนอก 359040 29920 0 29920 0 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559 บริษัท ดอยช้างคอฟฟี่ คอสเมติกส์ ภายในประเทศ
65. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างแม่นยำและยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง นางสาวฐิติมา วงษ์วาน อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ศ.ดร.โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น อาจารย์ 2564290 56203.62 56203.62 0 0 15 กันยายน 2559 - 14 กันยายน 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
66. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Characterization of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Production of Coffea arabica L. in Northern Thailand (ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรังเศล) ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง นางสาวกวิพร จินะจันตา อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ 300000 112500 90000 22500 0 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
67. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อ.ดร.ทศพล มูลมณี อาจารย์ 170000 141666.67 141666.67 0 0 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง ภายในประเทศ
68. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston อ.ดร.สรณะ สมโน อาจารย์ 194350 30350.55 30350.55 0 0 5 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2560 Yannick MAETRO, Director of Cosmo International Ingredients FRANCE ต่างประเทศ
69. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การจำแนกกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิส โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ นายนิพนธ์ กิติตี อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ อาจารย์ 300000 199781.66 199781.66 0 0 1 พฤษภาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
70. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การชักนำ pathogenesis-related protein (PR-protein) ในมะเขือเทศโดยใช้เชื้อสเตรปโตมัยซีส อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี อาจารย์ 150000 39024.39 39024.39 0 0 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
71. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การตอบสนองของรังไข่ต่อการให้ฮอร์โมนโกนาโดทรอปีนก่อนการกระตุ้นการตกไข่ในโคนม ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ อ.ดร.ทศพล มูลมณี ผศ.สพ.ญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ นายสัตวแพทย์ กีรติ ธิแจ้ อาจารย์ 136000 7582.73 7582.73 0 0 24 เมษายน 2557 - 31 ตุลาคม 2558 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
72. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การใช้เเปลือกผลกาแฟจากกระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียกเพื่อการผลิตเห็ด นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นายถาวร สุภาวงศ์ บุคลกรภายใน 150000 39452.05 0 39452.05 0 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
73. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การประเมินพันธุ์และการศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการชักนำการออกดอกของคะน้า นายกมล ทิพโชติ บุคลกรภายใน 100000 52285.71 0 52285.71 0 5 มกราคม 2558 - 4 ธันวาคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
74. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ความหลากหลายของราสนิมในจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อาจารย์ 130000 34191.78 34191.78 0 0 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
75. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดพืชท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืด อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม อาจารย์ 150000 76368.61 76368.61 0 0 5 มกราคม 2558 - 5 กรกฎาคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
76. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ผลของสารเคลือบผิวและวิธีการเก็บรักษาต่อการสูญเสียน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหัวพันธุ์ล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรีย อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม นายนิพนธ์ กิติดี อาจารย์ 90000 88032.79 88032.79 0 0 22 กันยายน 2558 - 21 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
77. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การใช้สารสกัดจากสาหร่าย และโปรไปโอติกส์เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน ไส้สัณฐาน hindgut ห่วงโซ่สั้นกรดไขมัน และความต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus) อ.ดร.Hien Van Doan อ.ดร.ทศพล มูลมณี นางสาวพิมพร คำทวี ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก อาจารย์ 90000 88032.79 88032.79 0 0 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
78. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) รูปแบบการรวมกลุ่มของชันโรงเพศผู้เพื่อรอผสมพันธุ์ อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ดร.Hans Banzinger นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ 64000 55047.62 55047.62 0 0 17 ธันวาคม 2558 - 16 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกีฎวิทยาและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
79. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การเพาะปลูกพืชผักพืชบ้านในสกุล Elsholtzia (ภายใต้โครงการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน อาจารย์ 250030 250030 250030 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 งบประมาณแผ่นดิน ภายในประเทศ
80. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) The use of host-associated probiotics in culturing and controlling infectious disease in tilapia, Oreochromis niloticus อ.ดร.Hien Van Doan อาจารย์ 200000 64109.59 64109.59 0 0 6 มิถุนายน 2559 - 5 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
81. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การผลิตหัวเชื้อตั้งต้นจากแบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเพื่อเพิ่มคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักสำหรับเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อ.ดร.ทศพล มูลมณี นายอภิชาติ ศรีภัย อาจารย์ 413000 413000 413000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560 งบประมาณแผ่นดิน ภายในประเทศ
82. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษสำหรับเกษตรกรพื้นที่สูงอย่างมีส่วนร่วม อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย นายสกุล มูลคำ ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 483000 483000 483000 0 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 งบประมาณแผ่นดิน ภายในประเทศ
83. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการการทดสอบแบบจำลอง Purple Glutinous Rice ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวไร่ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ราบ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อาจารย์ 100000 60130.72 60130.72 0 0 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
84. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการการพัฒนาเครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออบเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่สูง รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา อ.นิคม ธรรมปัญญา อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อาจารย์ 100000 100000 100000 0 0 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
85. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องสีข้าวขนาดพกพาสำหรับครัวเรือน รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา อ.พิพัฒน์ หมื่นเป็ง อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อ.อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ อาจารย์ 100000 75409.84 75409.84 0 0 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
86. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวไร่โดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแบบผสมผสาน รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา นางสาวเนตรนภา ไชยเป็ง นายวิสุทธิ์ คีบทอง อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อาจารย์ 100000 75409.84 75409.84 0 0 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
87. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวนาดำไฮบริดจ์สำหรับเกษตรกรรายย่อย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา อ.พิพัฒน์ หมื่นเป็ง อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อ.อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ อาจารย์ 100000 100000 100000 0 0 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
88. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) โครงการการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องกำจัดวัชพืชต้นแบบสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่รายย่อย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา อ.พิพัฒน์ หมื่นเป็ง อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อ.อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ อาจารย์ 100000 50000 50000 0 0 1 กรกฏาคม 2558- 31 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
89. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) Free and Glycosldically bound Arama Compounds in Thai Mangoes and Their Products อ.ดร.สรณะ สมโน นางสาววิลาวัลย์ คำปวน อาจารย์ 150000 79703.83 79703.83 0 0 4 มกราคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
90. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การรวมกลุ่มของชันโรงเพศผู้เพื่อการผสมพันธุ์ นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ ดร.Hans Banzinger นายระพีพงศ์ เกษตรสุนทร บุคลกรภายใน 80000 219.18 0 219.18 0 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2560 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
91. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์-ชีวภาพ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา อาจารย์ 80000 219.18 219.18 0 0 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2560 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
92. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การพัฒนาเทคนิคที่มีความแม่นยำสูงสำหรับประเมินสัดส่วนเพศของสเปิร์มในน้ำเชื้อโคนมคัดเพศ อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม ดร.นิภา โชคสัจจะวาที อาจารย์ 100000 273.97 273.97 0 0 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2560 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
93. วิจัยประยุกต์ (Applied Research) การทำวิจัยและวิเคราะห์ผลโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อราที่ผิวของเมล็ดพันธุ์พริกไทย ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ 181150 149060.57 149060.57 0 0 10 พฤษภาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายในประเทศ
94. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 1878443 594217.92 594217.92 0 0 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ภายในประเทศ
95. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายเกียรติกำจร อินตานิ รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ นายโวลฟรัม ฉแปร์ อาจารย์ 1194000 274783.56 274783.56 0 0 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในประเทศ
96. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่วและมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 900000 233076.92 139846.15 93230.77 0 16 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
97. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง (ภายใต้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง) ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ นายสุริยา ตาเที่ยง อาจารย์ 700000 116666.67 70000 46666.67 0 30 ธันวาคม 2557 - 24 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
98. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ นางกุศล ทองงาม อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ 11910580 3977438.21 2863755.51 1113682.70 0 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
99. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ทางเลือกระบบการผลิตทางเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเกษตรในจังหวัดแพร่ นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ บุคลกรภายใน 1694500 1412083.33 0 1412083.33 0 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
100. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นางสาวพิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ 1994000 1745942.58 1745942.58 0 0 10 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
101. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม โครงการสำรวจสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ 1500000 1495016.61 1495016.61 0 0 30 กันยายน 2558 - 26 กรกฏาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
102. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายชินกฤต สุวรรณคีรี นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ นายฐากูร ปัญญาใส นายทัพไท หน่อสุวรรณ นางนิตยา บุญทิม นายสมศักดิ์ จีรัตน์ บุคลกรภายใน 38000 38000 0 38000 0 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์, สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก, สหกรณ์กรีนเนท ภายในประเทศ
103. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ นายสุริยา ตาเที่ยง อาจารย์ 800000 656000 393600 262400 0 29 มกราคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
104. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อ.ดร.จิราวิทย์ กาณจินดา ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรรณพ ธนัญชนะ อาจารย์ 241533 206544.57 206544.57 0 0 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ภายในประเทศ
105. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การประเมินศักยภาพภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ นายกฤษฎา แก่นมณี อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร อาจารย์ 4034558 165803.75 165803.75 0 0 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
106. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ อาจารย์ 5903890 161750.41 161750.41 0 0 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
107. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ความสำคัญของคุณภาพดินและภูมิอากาศทางเกษตรต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อาจารย์ 73000 71404.37 71404.37 0 0 22 กันยายน 2558 - 21 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
108. วิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม การประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ำและสมบัติทางกายภาพของดินในสวนไม้ผลที่ปลูกบนที่ดอนและที่ลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ 80000 219.18 219.18 0 0 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2560 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
109. วิจัยที่ชี้นำสังคม The Agricultural Learning Exchange for Asian Regional Networking (AgLEARN) อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ 578880 144720 144720 0 0 1 กรกฏาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2559 US Agency for International Development (USAID) and Asia Institute of Technology (AIT) ต่างประเทศ
110. วิจัยที่ชี้นำสังคม การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ, อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, นายเฉลิมพล สำราญพงษ์, นายนเรศ ปินตาเลิศ อาจารย์ 2999810 910362.82 546217.69 364145.13 0 15 กันยายน 2557 - 14 มีนาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายในประเทศ
111. วิจัยที่ชี้นำสังคม การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน นายจตุรงค์ พวงมณี นางกุศล ทองงาม นางกุหลาบ อุตสุข นายฐากูร ปัญญาใส ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว บุคลกรภายใน 5921850 1977552.1 0 1977552.1 0 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในประเทศ
112. วิจัยที่ชี้นำสังคม การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นาง ศุภลักษณ์ ล้อมลาย ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ดร.อุบล ทัศนโกวิท อาจารย์ 4900000 2717759.56 2717759.56 0 0 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
113. วิจัยที่ชี้นำสังคม การสังเคราะห์ความรู้และการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อาจารย์ 224250 112582.65 112,582.65 0 0 1 มิถุนายน 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
114. วิจัยที่ชี้นำสังคม โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ประจำปีงบประมาณ 2559) อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง อาจารย์ 800000 736000 736000 0 0 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
115. วิจัยที่ชี้นำสังคม การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.กมล งามสมสุข อ.ฐานิต ศาลติกุลนุการ อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์ อ.วิลาสินี ไกรมาก อาจารย์ 1659750 1383125 1383125 0 0 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
116. วิจัยที่ชี้นำสังคม การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ ผศ.ดร.กมล งามสมสุข อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อ.ฐานิต ศาลติกุลนุการ รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์ อ.วิลาสินี ไกรมาก อาจารย์ 1500000 1500000 1500000 0 0 1 ธันวาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
117. วิจัยที่ชี้นำสังคม โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559 อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ 7000000 4104109.59 4104109.59 0 0 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
118. วิจัยที่ชี้นำสังคม โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง นางศุภลักษณ์ ล้อมลาย รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ 2850000 1670958.9 1670958.9 0 0 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
119. วิจัยที่ชี้นำสังคม การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อาจารย์ 8000000 4005471.96 4005471.96 0 0 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในประเทศ
120. วิจัยที่ชี้นำสังคม การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณทรัพยากรน้ำและเกษตรแบบบูรณาการโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดลำพูน ผศ.ดร.กมล งามสมสุข อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี อาจารย์ 2493480 137004.40 137004.40 0 0 1 กันยายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
121. วิจัยที่ชี้นำสังคม การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกชาในจังหวัดเชียงราย อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ 73000 71404.37 71404.37 0 0 22 กันยายน 2558 - 21 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
122. วิจัยที่ชี้นำสังคม แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ 73000 71404.37 71404.37 0 0 22 กันยายน 2558 - 21 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
123. วิจัยที่ชี้นำสังคม การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย อ.ดร.สุกิจ กันจินะ อาจารย์ 80000 219.18 219.18 0 0 30 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2560 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ภายในประเทศ
124. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 39829139 9977730.92 9977730.92 0 0 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ
125. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โครงการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี อ.จามจุรี โสตถิกุล ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 6200260 1871559.96 1871559.96 0 0 19 กันยายน 2557 - 11 มีนาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ภายในประเทศ
126. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตลำไยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ 4900000 3284615.38 3284615.38 0 0 21 เมษายน 2558- 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในประเทศ
127. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อาจารย์ 1301000 1196920 1196920 0 0 30 ธันวาคม 2558 - 24 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในประเทศ
128. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวลำไย เพื่อลดการใช้แรงงานคน อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข นางกัลญกร มหาวันน้ำ ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์ นายปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม อาจารย์ 300000 167904.51 167904.51 0 0 4 มีนาคม 2559 - 15 มีนาคม 2560 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ภายในประเทศ
129. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้า 4 สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 5279127.48 4524966.41 4524966.41 0 0 1 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ
130. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่ภายในโรงเพาะฟักเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม อาจารย์ 560000 56767.12 56767.12 0 0 25 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในประเทศ
131. วิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงพันธู์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า (ปีที่ 2) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ นางรำจวน กิจค้า ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 800000 520218.58 520218.58 0 0 26 พฤษภาคม 2558 - 25 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS