Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1 จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ สาขาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สถาบัน / องค์กรที่ประเมิน
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS