Loading...
PA = ตัวชี้วัดตามแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2559
Plan11 = ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (2555-2559) ปีงบประมาณ 2559
Action Plan = ตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
EdPEx = ตัวชี้วัดตามแนวทาง SAR EdPEx ปีการศึกษา 2559
เลือกตัวชี้วัด ::
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
1.1 ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ร้อยละ 100 100.00
1.2 จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 2
1.3 จำนวน International course กระบวนวิชา 60 95
1.4 จำนวนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD program) หลักสูตร 9 9
1.5 จำนวนทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ทุน 5 0
1.6 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี คน 32 18
1.7 จำนวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting professor) คน 4 2
1.9 จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร/กระบวนวิชา 692 663
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.1 จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สาขาวิชา 3 0
2.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย โครงการ 125 131
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ผลงาน 3 5
2.4 จำนวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก บาท 70,000,000 87,412,080.93
2.5 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน/ชิ้นงาน 200 201
2.6 จำนวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ บทความ 130 177
2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ร้อยละ 100 89.19
2.8 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ผลงาน/ชิ้นงาน 3 0
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี ร้อยละ 100 95.83
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.5 จำนวนผลงานด้านเกษตรที่สูง ผลงาน 12 63
3.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดำริฯ โครงการ/กิจกรรม 6 9
3.10 จำนวนผลงานด้าน Safety Food ผลงาน 12 45
3.14 จำนวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลงาน 4 8
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.4 จำนวนโครงการที่นำศักยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ 20 25
4.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน โครงการ/กิจกรรม 4 5
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
5.1 จำนวนหลักสูตรสองภาษา(Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 6 4
5.2 จำนวนหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program หลักสูตร 3 3
5.3 จำนวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ หลักสูตร 6 1
5.5 จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound คน 54 57
5.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound คน 90 85
5.7 จำนวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน บทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัย 7 2
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง ระดับ 5 5
6.4 จำนวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน บาท 127,000,000 163,125,775.21
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด ร้อยละ 100 100.00
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ร้อยละ 90 96.34
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด ร้อยละ 80 82.88
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ 5 4.10
7.1.1 จำนวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี) ทีมวิจัย 5 5
7.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) โครงการ 5 7
7.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี) โครงการ/กิจกรรม 10 36
7.1.4 จำนวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 5 ปี) สถาบัน/องค์กร 2 1
7.1.5.1 จำนวนผลงานที่ยื่นการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ผลงาน 2 0
7.1.5.2 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ผลงาน 1 9