Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.11 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ต่ออาจารย์ทั้งหมด
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน
อาจารย์
1. นางเยาวลักษณ์ จันทร์บาง อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2. นางสรัญยา วัลยะเสวี อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
3. นางปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
4. นางสาวรัชดาวรรณ ชีวังกูร อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
5. นางสาวปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
6. นางสาวอรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
7. นางสาวนินาท บัววังโป่ง อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
8. นางสาวสุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
9. นายนริศ ยิ้มแย้ม อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
10. นางสาวณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
11. Dr. Wolfram Spreer อาจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
12. นายณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
13. นายธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
14. นางสาวจุทามาส คุ้มชัย อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
15. นางสาวต่อนภา ผุสดี อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
16. นางสาวแสงทิวา สุริยงค์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
17. นายชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
18. นางสาวพิมพ์ใจ สีหะนาม อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
19. นายสรณะ สมโน อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
20. นางสาวฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
21. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
22. นางสาวจิรวรรณ กิจชัยเจริญ อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
23. นางสาวพรสิริ สืบพงษ์สังข์ อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
24. นางสาวจุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
25. นางสาวประทานทิพย์ กระมล อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
26. นายอนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
27. นางสาวกรรณิกา แซ่ลิ่ว อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
28. นางสาวพรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ อาจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
29. นายจิรวัฒน์ พัสระ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
30. นางสาวมินตรา ศีลอุดม อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
31. นายทศพล มูลมณี อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
32. นายวรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
33. นางสาวกรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
34. Mr. Hien Van Doan อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
35. นายมนตรี ปัญญาทอง อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
36. นางสาวพรสุข ชัยสุข อาจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
37. นางจามจุรี โสตถิกุล อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
38. นายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร อาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
รวม อาจารย์ 38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
39. นางสาวอังสนา อัครพิศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
40. นางสาวพัชรินทร์ ครุฑเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
41. นายถาวร อ่อนประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
42. นายชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
43. นายสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
44. นางสาวดรุณี นาพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
45. นางวีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
46. นางสาวศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
47. นายสุรินทร์ นิลสำราญจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
48. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
49. นางสาวฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
50. นางสาวเยาวเรศ เชาวนพูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
51. นางสาวบุษรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
52. นายกมล งามสมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
53. นายณัฐพล จงกสิกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
54. นางสาวเกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
55. นางสาวเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
56. นางสาววรรณพร ทะพิงค์แก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
57. นายพิชัย คงพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
58. นายธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
รวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20
รองศาสตราจารย์
59. นางจิราพร กุลสาริน รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
60. นางเกวลิน คุณาศักดากุล รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
61. นายชัยวัฒน์ โตอนันต์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
62. นายไสว บูรณพานิชพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
63. นายสุนทร คำยอง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
64. นายศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
65. นางสาวศันสนีย์ จำจด รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
66. นางณัฐา โพธาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
67. นายดนัย บุณยเกียรติ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
68. นางโสระยา ร่วมรังษี รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
69. นางสาวชนากานต์ เทโบล์ต์ พรมอุทัย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
70. นางเบญจพรรณ เอกะสิงห์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
71. นายสุรพล เศรษฐบุตร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
72. นายวรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
73. นางอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
74. นายรุจ ศิริสัญลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
75. นางพัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
76. นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
77. นายศุภมิตร เมฆฉาย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
78. นางพิกุล โค้วสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
รวม รองศาสตราจารย์ 20
ศาสตราจารย์
79. นายอรรถชัย จินตะเวช ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
80. นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
81. นางอารี วิบูลย์พงศ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
82. นายสัญชัย จตุรสิทธา ศาสตราจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
รวม ศาสตราจารย์ 4
รวม ทั้งหมด 82
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS