Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ทั้งหมด
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด คุณวุฒิ สังกัดหน่วยงาน
ปริญญาโท
1. นายพิชัย คงพิทักษ์ ปริญญาโท ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
2. นายธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ปริญญาโท ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
3. นางพิกุล โค้วสุวรรณ ปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
4. นางสาวพรสุข ชัยสุข ปริญญาโท ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
5. นางจามจุรี โสตถิกุล ปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
6. นายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร ปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
รวม ปริญญาโท 6
ปริญญาเอก
7. นางจิราพร กุลสาริน ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
8. นางเยาวลักษณ์ จันทร์บาง ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
9. นางเกวลิน คุณาศักดากุล ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
10. นายชัยวัฒน์ โตอนันต์ ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
11. นางสรัญยา วัลยะเสวี ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
12. นางสาวอังสนา อัครพิศาล ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
13. นายไสว บูรณพานิชพันธุ์ ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
14. นางสาวพัชรินทร์ ครุฑเมือง ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
15. นางปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
16. นางสาวรัชดาวรรณ ชีวังกูร ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
17. นางสาวปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
18. นางสาวอรอุมา เรืองวงษ์ ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
19. นางสาวนินาท บัววังโป่ง ปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
20. นายถาวร อ่อนประไพ ปริญญาเอก ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
21. นางสาวสุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร ปริญญาเอก ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
22. นายนริศ ยิ้มแย้ม ปริญญาเอก ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
23. นางสาวณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ปริญญาเอก ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
24. Dr. Wolfram Spreer ปริญญาเอก ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
25. นายสุนทร คำยอง ปริญญาเอก ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
26. นายชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
27. นายอรรถชัย จินตะเวช ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
28. นายณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
29. นายศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
30. นางสาวศันสนีย์ จำจด ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
31. นายสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
32. นางณัฐา โพธาภรณ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
33. นายดนัย บุณยเกียรติ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
34. นางสาวดรุณี นาพรหม ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
35. นายธนะชัย พันธ์เกษมสุข ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
36. นางวีณัน บัณฑิตย์ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
37. นางสาวศิวาพร ธรรมดี ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
38. นายสุรินทร์ นิลสำราญจิต ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
39. นางโสระยา ร่วมรังษี ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
40. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
41. นางสาวจุทามาส คุ้มชัย ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
42. นางสาวฉันทลักษณ์ ติยายน ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
43. นางสาวชนากานต์ เทโบล์ต์ พรมอุทัย ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
44. นางสาวต่อนภา ผุสดี ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
45. นางสาวแสงทิวา สุริยงค์ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
46. นายชูชาติ สันธทรัพย์ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
47. นางสาวพิมพ์ใจ สีหะนาม ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
48. นายสรณะ สมโน ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
49. นางสาวฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
50. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
51. นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
52. นางสาวจิรวรรณ กิจชัยเจริญ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
53. นางสาวพรสิริ สืบพงษ์สังข์ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
54. นางสาวเยาวเรศ เชาวนพูนผล ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
55. นางอารี วิบูลย์พงศ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
56. นางสาวบุษรา ลิ้มนิรันดร์กุล ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
57. นายกมล งามสมสุข ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
58. นางเบญจพรรณ เอกะสิงห์ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
59. นายสุรพล เศรษฐบุตร ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
60. นายวรทัศน์ อินทรัคคัมพร ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
61. นางอาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
62. นายรุจ ศิริสัญลักษณ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
63. นางพัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
64. นางสาวจุฑาทิพย์ เฉลิมผล ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
65. นางสาวประทานทิพย์ กระมล ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
66. นายอนุพงศ์ วงศ์ไชย ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
67. นางสาวกรรณิกา แซ่ลิ่ว ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
68. นางสาวพรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
69. นายณัฐพล จงกสิกิจ ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
70. นางสาวเกศินี เกตุพยัคฆ์ ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
71. นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
72. นายจิรวัฒน์ พัสระ ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
73. นางสาวเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
74. นางสาววรรณพร ทะพิงค์แก ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
75. นายศุภมิตร เมฆฉาย ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
76. นายสัญชัย จตุรสิทธา ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
77. นางสาวมินตรา ศีลอุดม ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
78. นายทศพล มูลมณี ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
79. นายวรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
80. นางสาวกรวรรณ ศรีงาม ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
81. Mr. Hien Van Doan ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
82. นายมนตรี ปัญญาทอง ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
รวม ปริญญาเอก 76
รวม ทั้งหมด 82
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS