Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
5.9 จำนวนหลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ ระดับการศึกษา
(ป.ตรี/โท/เอก)
สาขาวิชา ว/ด/ป ที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ความเห็นชอบ
หมายเหตุ
1. Joint Degree Program ปริญญาโท Sustainable Agriculture and Watershed Management Program (SAIWAM) University of Hohenheim
2. Double Degree Program ปริญญาโท Agriculture Kagawa University
3. Double Degree Program ปริญญาเอก Agriculture Niigata University
4. Intensive Course Program ปริญญาตรี Kinki University
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS