Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 จำนวนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและโครงการศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร้อยละที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลา งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม
1. การแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 80.60 งานบริหารทั่วไป 20 ธันวาคม 2557 41,702.50 350
2. งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2557 80.60 งานบริหารทั่วไป 15 มกราคม 2558 52,025 350
3. กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี คณะเกษตรศาสตร์ 88.20 งานบริหารทั่วไป 25 กุมภาพันธ์ 2558 1,400 300
4. กิจกรรมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ 88.20 งานบริหารทั่วไป 25 กุมภาพันธ์ 2558 35,824 300
5. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 69.80 งานบริหารทั่วไป 13, 24 เมษายน 2558 52,311 250
6. พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ 80.80 งานบริหารทั่วไป 15, 21 และ 27 กรกฎาคม 2558 7,130 300
7. พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 80.00 งานบริหารทั่วไป 30 กันยายน 2558 51,323 250
8. โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการปลูกข้าววันแม่) 85.20 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 12 สิงหาคม 2558 22,950 720
9. โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ลงแขกเกี่ยวข้าว) 82.50 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 22 พฤศจิกายน 2557 18,000 500
10. โครงการ “ปลูกเดือนแม่ เก็บเกี่ยวเดือนพ่อ” ภายใต้โครงการวิจัยการผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ปุ๋ยเคมีอัตราทที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 91.20 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 19 ธันวาคม 2557 - 120
11. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการ การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 95.80 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2558 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กันยายน 2558 31,000 80
12. โครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประจำปี 2558 95.00 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 12 มกราคม 2558 11,400 65
13. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา 98.20 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 21 เมษายน 2558 12,160 62
14. โครงการนักศึกษาเกษตรมีจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม 85.80 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 15 สิงหาคม 2558 25,000 700
15. โครงการนำนักศึกษาขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 86.00 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 12 กันยายน 2558 8,500 800
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS