Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.13 จำนวนโครงการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตไบโอแก๊สในครัวเรือน รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 9 มกราคม 2558 500000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อการปรับปรุงดินด้านการเกษตร คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 14 มีนาคม 2558 1000000 (โครงการพืชผักปลอดภัยทั้งระบบฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย) งบประมาณแผ่นดิน ไทย
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์และการใช้สารชีวภัณฑ์ รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชย์พันธุ์, อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, คุณเจษฏากรณ์ โสภาวรรณ์ (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 2 มิถุนายน 2558 1000000 (โครงการพืชผักปลอดภัยทั้งระบบฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย) งบประมาณแผ่นดิน ไทย
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรคของผัก และเรื่อง แมลงศัตรูผักเศรษฐกิจและการควบคุม อ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์, อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 10 มิถุนายน 2558 1,000,000 (โครงการพืชผักปลอดภัยทั้งระบบฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย) งบประมาณแผ่นดิน ไทย
5. ฝึกอบรมการจัดการธุรกิจฟาร์มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 27 มิถุนายน 2558 1000000 (โครงการพืชผักปลอดภัยทั้งระบบฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย) งบประมาณแผ่นดิน ไทย
6. ฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 3 กรกฎาคม 2558 1000000 (โครงการพืชผักปลอดภัยทั้งระบบฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย) งบประมาณแผ่นดิน ไทย
7. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักสวนครัวระบบผสมผสาน คุณจตุรงค์ พวงมณี (วิทยากร) / ศูนย์บริการวิชาการฯ 8 สิงหาคม 2558 24200 เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไทย
8. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน, อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (วิทยากร) / ศูนย์บริการวิชาการฯ 5 - 6 กันยายน 2558 208000 เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไทย
9. โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (2558) ผศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 1000000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
10. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง ผศ. ดร.ถาวร อ่อนประไพ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 300000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS