Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.9 จำนวนระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการที่สมบูรณ์และทันสมัย
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อระบบฯ ผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลาในการจัดทำระบบ งบประมาณ
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS