Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.6 จำนวนรายได้รวมจากการให้บริการวิชาการ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ แหล่งรายได้ จำนวนเงินรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
1. ฝึกอบรม 459,112.00
2. ร้านค้าเกษตร มช. สาขา 1 2,498,880.15
3. ร้านค้าเกษตร มช. สาขา 2 36,852.00
4. โครงการ CMU Steak & Coffee 1,495,749.00
5. ค่าเช่าพื้นที่ 192,710.00
6. รายได้จากโครงการวิเคราะห์ 2,862,938.50
7. โครงการกาดวัฒนธรรมเกษตร 512,592.50
8. Overhead Charge 18,385.00
9. โครงการรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,991,417.72
10. โครงการผลิตผักปลอดภัย 129,710.00
11.  โครงการผ่านศูนย์บริการฯ 2,132,991.00
12. โครงการบูรณาการ 1,800,000.00
รวม 15,131,337.87
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS