Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.4 จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ว/ด/ป ที่จัดกิจกรรม จำนวนผู้เข้าชม
1. งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “๕ ทศวรรษเกษตร มช. รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” 7 - 11 มกราคม 2558 70000
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS