Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 จำนวนฉบับของวารสารเกษตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อวารสารฯ ผู้รับผิดชอบหลัก จำนวนฉบับที่จัดทำต่อปี
1. วารสารเกษตร ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 3
รวม 3
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS