Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการด้านเกษตร
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ฯ ผู้รับผิดชอบหลัก ว/ด/ป ที่ได้รับอนุมัติ
1. แหล่งเรียนรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น.ส.ปาริชาติ ภูมิเทศ
2. แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
3. แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตและพัฒนากล้วยไม้ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
4. แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ นายจตุรงค์ พวงมณี
5. แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายสมศักดิ์ จีรัตน์
6. แหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS