Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.1 จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการและวิชาชีพ
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมฯ จำนวนครั้ง จำนวนครั้งที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. ฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา 34 13
2. จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 6 N/A
3. ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 1 1
4. งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 1 1
5. กาดวัฒนธรรมเกษตร 10 10
6. กาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 1 1
7. เผยแพร่ความรู้ผ่านบทความหนังสือพิมพ์ คอลัมน์ “ข่วงเกษตร” ทางหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ฉบับประจำทุกวันจันทร์ 28 N/A
8. เผยแพร่ความรู้ผ่านบทความหนังสือพิมพ์ คอลัมน์ “เกษตรใกล้ตัว” ทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับประจำทุกวันเสาร์ 31 N/A
9. รายการเกษตรใกล้ตัว ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 Mhz ทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 -20.30 น. 48 N/A
10. รายการเกษตร มช.เพื่อหมู่เฮา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ AM 639 Khz ทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 - 07.00 น. 48 N/A
11. รายการเกษตร มช.เพื่อหมู่เฮา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก FM 102 Khz ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. 48 N/A
12. รายการเกษตร มช.เพื่อสังคม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ มก. AM 612 KHz ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน เวลา 13.05-13.55 น. 7 N/A
13. สนับสนุนการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการกลาง) 321 N/A
14. วิเคราะห์ตัวอย่างทางการเกษตร 226 N/A
15. จำหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าเกษตร มช. (จำหน่ายทุกวัน) 365 N/A
16. ร้านสเต็ก & Coffee 365 N/A
17. ฝึกงานนักศึกษา 5 N/A
รวม 1,545 26
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS