Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.13 จำนวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
1. ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย 800000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
2. การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ, นางสาวรักษิณา ทิมคล้าย, นายศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ, นายสุคีพ ไชยมณี 1878443 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ, อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม, รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล, รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน, ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ, อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์, รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์, ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม, อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์, รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล, รศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ 7898000 กรมการค้าต่างประเทศ
4. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (2557) (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม, นายพงศธร ธรรมถนอม, อ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช 600000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
5. การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด, รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม, ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว 800000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
6. การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ, นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, นายชูชีพ มัยราช, นายนพพล จันทร์หอม, ผศ.ดร.พิชญา บุญประสม พูลลาภ, นายมนตรี จันทา, นายมาโนช ปราครุฑ 1000000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
7. การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้โครงการการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) นายสุริยา ตาเที่ยง, ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต 250000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
8. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล 370000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
9. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 580000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
10. การศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกที่เป็นทางเลือก) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ 532400 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
11. การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ) ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล, นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ 800000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
12. การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอะราบิกาแบบผสมผสาน อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ, นางสาวสิริญา คัมภิโร 1358200 มูลนิธิโครงการหลวง
13. ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี 240000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
14. การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ นายจตุรงค์ พวงมณี, นางกุหลาบ อุตสุข, นายฐากูร ปัญญาใส 220000 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
15. คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย 350000 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
16. ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อการย่อยได้และ สมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมโคขาวลำพูนเพื่อผลิต โคขุนคุณภาพ (CMU Beef) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ 350000 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17. โครงการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, อ.จามจุรี โสตถิกุล, ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ, นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์, รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์, รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ, ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม, รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล 6200260 กรมการค้าต่างประเทศ
18. การประเมินและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า บนพื้นที่สูง อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ 400000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
19. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน, นางสาวรัชณีภรณ์ อิ่นคำ, รศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ 450000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
20. โครงการวิจัยยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ 500000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
21. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์, ดร.กรวรรณ ศรีงาม, นายเกียรติกำจร อินตานิ, รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, นายโวลฟรัม ฉแปร์ 1194000 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
22. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 450000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
23. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับอบฆ่าเซื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์, รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน, ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ 400000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
24. การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และเปอร์เซนต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด, อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี, นายวิมล ปันสุภา, นายวีรพันธ์ กันแก้ว 1500000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
25. การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่วและมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด, รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ดร.นริศ ยิ้มแย้ม, ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว 900000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
26. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, นายชูสุรัตน์ สินธพ, นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง 900000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
27. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง (ภายใต้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง) ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต, นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, นายสุริยา ตาเที่ยง 700000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
28. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งกลุ่มเชื้อสาเหตุโรคที่เกิดในคนและสัตว์ นายสุริยา ตาเที่ยง, ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต 400000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
29. โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ, นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, นายนพพล จันทร์หอม, นายประยูรณ์ สีมาจันทร์, ผศ.ดร.พิชญา บุญประสม, นางสาวพิมพ์ใจ สีหะนาม, นายมาโนช ปราครุฑ 1000000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล 400000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
31. ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าวก่ำ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, นางสาวจุฑารัตน์ เพชรแก้ว, รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู, ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ 200000 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
32. การพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) ดร.กรวรรณ ศรีงาม, นายประภาส มหินชัย, อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก, รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย, ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 1000000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
33. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม, อ.ดร.รัชยา รชิราชีวิน 550000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
34. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ทศพล มูลมณี, นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ, รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, นายองอาจ ส่องสี 700000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
35. โครงการวิจัยและพัฒนาไก่เบรสเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิต สนลอย 650000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
36. โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สุง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ, รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, นายวิชิต สนลอย 650000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
37. โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนตามระบบการผลิตที่ดี (GAP) ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการตลาด) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, นายวิชิต สนลอย 500000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
38. โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธูกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย, อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม, รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 450000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
39. การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, ผศ.ดร.กมล งามสมสุข, นางสาวแพรวรินทร์ มหาวรรณ์, รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 900000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
40. การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมช นายจตุรงค์ พวงมณี, นางกุศล ทองงาม, นางกุหลาบ อุตสุข, นายฐากูร ปัญญาใส, ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว 5921850 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
41. การจัดการหนอนเจาะลำต้นและเพลี้ยหอยสีเขียวแบบรวมวิธี (ภายใต้การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอาราบิก้าแบบผสมผสาน) อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 230400 มูลนิธิโครงการหลวง
42. การคัดแปลงบรรยากาศ เพื่อรักษาคุณภาพและควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 100000 มูลนิธิโครงการหลวง
43. การคัดเลือกสายพันธู์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะประจำพันธุ์ และการจัดทำแปลงรวมพันธุ์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง) นายชวลิต กอสัมพันธ์ 255000 มูลนิธิโครงการหลวง
44. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ปีที่ 2 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด, รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี, ดร.นริศ ยิ้มแย้ม, ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว 300000 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
45. ผลของการใช้ข้าวก่ำเหนียวเป็นอาหารสุกรต่อคุณภาพเนื้อ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา, นายวิทยพงศ์ เปี้ยวงศ์ 300000 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
46. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์, นางศุภลักษณ์ ล้อมลาย, รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล, อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย, อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม, อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, ดร.อุบล ทัศนโกวิท 4900000 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
47. การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทยสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยสารเคมีแบบยั่งยืน ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง, นายจตุรงค์ พวงมณี, ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ 1023000 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
48. การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมสะเมิง สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร 4827255.26 Finland Futures Research Centre and University of California
49. การเปรียบเทียบผลผลิตในหลายสภาพแวดล้อมโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของสายพันธุ์ก้าวหน้าข้าวพันธุ์ต้านทานต่อแมลงบั่วบนที่สูง รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด, รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน, อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี, อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม, นายศิวะพงศ์ นฤบาล, นายสกุล มูลคำ 910000 งบประมาณแผ่นดิน
50. การจำแนกกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิส โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์, นายนิพนธ์ กิติตี, อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ 300000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51. การปรับปรุงพันธู์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า (ปีที่ 2) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี, นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, นางรำจวน กิจค้า, ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล 800000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52. การจำแนกสายพันธุ์และลักษณะพันธุกรรมเฉพาะถิ่นของสุกรที่เลี่ยงในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์, นายภูวนัย ต่ายแต้มทอง, รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย 150000 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53. การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูนเพื่อเพิ่มโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, นายอภิชาติ ศรีภัย 150000 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54. การผลิตข้าวเหนียวดำเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์, อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ 100000 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
55. อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการสะสมสารแอนโทไซยานินในต้นกล้าข้าวก่ำระยะต่าง ๆ นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ 100000 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
56. แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 73000 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS