Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.12 จำนวนโครงการส่งเสริมให้ความรู้นักวิจัยเรื่องสิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อโครงการส่งเสริมฯ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS