Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.11 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ผู้วิจัย (อาจารย์/บุคลกร) ผลงานระดับ (ชาติ/นานาชาติ) ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้ร่วมหลักและผู้ร่วมรอง ชื่อแหล่งการนำไปใช้ประโยชน์
1. อาจารย์ ระดับชาติ กรรมวิธีการผลิตสารล่อมแมลงชนิดของแข็ง เพื่อการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง บริษัทชาระมิงค์ จำกัด
2. บุคลกร ระดับชาติ การขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและการให้น้ำไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ำฝนที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง (ปีที่ 2 : ขยายพื้นที่แลเพิ่มแนวทางสู่การปฏิบัติการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ำ กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, นเรศ ปินตาเลิศ, สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ ชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3. อาจารย์ ระดับชาติ การขยายผลเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์นาหยอดเพื่อปรับตัวต่อภาวะแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ชุมชนบ้านดงป่าลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ชุมชนบ้านสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4. อาจารย์ ระดับชาติ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินบนพื้นที่สูงเพื่อปรับปรุงดินกรดและดินที่มีโลหะหนักอาซินิคปริมาณสูง (การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง) อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
5. อาจารย์ ระดับชาติ การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง (การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมี) อังสนา อัครพิศาล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
6. อาจารย์ ระดับชาติ การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ชูชาติ สันธทรัพย์, เกวลิน คุณาศักดากุล บริษัท ดี.เอ.พี จำกัด
7. อาจารย์ ระดับชาติ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72 ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง
8. อาจารย์ ระดับชาติ การจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว-ผักปลอดสารเคมี จตุรงค์ พวงมณี กลุ่มเกษตรกรตำบลชอแล อ.แตง จ.เชียงใหม่
9. อาจารย์ ระดับชาติ การประยุกต์เทคโนโลยีการลดอุณภูมิแบบสูญญากาศเพื่อการส่งออกพืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง ดนัย บุณยเกียรติ
10. อาจารย์ ระดับชาติ การประเมินผลผลิตสายพันธุ์ก้าวหน้าในท้องถิ่นและการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ต้านทานต่อแมลงบั่วบนที่สูง ศันสนีย์ จำจด,นริศ ยิ้มแย้ม, สกุล มูลคำ นายดอก พะแก่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
11. อาจารย์ ระดับชาติ การปรับปรุงเทคนิคการสกัดสารทุติยภูมิจากเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์เพื่อควบคุมโรคใบจุดกะหล่ำปลี โรคใบไหม้มะเขือเทศ และการคัดเลือกเชื้อราปรสิตโรคราแป้งมะเขือเทศบนพื้นที่สูง เกวลิน คุณาศักดากุล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
12. บุคลกร ระดับชาติ การผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชินกฤต สุวรรณคีรี, เกศิรินทร์ บุนนาค, ชัชวาล เลิศประเสริฐ, ถวิล ทาศักดิ์, นิตยา บุญทิม, ภาสกร คชคีรีมาส, วนิดา กาใจดำ, สมศักดิ์ จีรัตน์, สว่าง ศักดิ์ใหญ่, สามารถ ศิริแก้ว ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองยาว อำฝาง จ.เชียงใหม่
13. อาจารย์ ระดับชาติ การผลิตแก๊สชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อการหุงต้มและแสงสว่างของครัวเรือนในชุมชน สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให
14. อาจารย์ ระดับชาติ การพัฒนาปุ๋ยและวัสดุเพาะกล้าชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง) อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
15. บุคลกร ระดับชาติ การพัฒนาระบบการจัดการพืชผักปลอดสารพิษ ตำบลแม่นาเติง และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จตุรงค์ พวงมณี, กุศล ทองงาม ตำบลแม่นาเติง และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16. บุคลกร ระดับชาติ การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ จตุรงค์ พวงมณี
17. อาจารย์ ระดับชาติ การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: พร้าวโมเดล ระยะที่ 2 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ชุมชนในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
18. อาจารย์ ระดับชาติ การพัฒนาระบบแสดงแผนที่เขตการปลูกข้าวบนระบบอินเตอร์เน็ต อรรถชัย จินตะเวช, กานต์ คงบรรทัด, กิ่งแก้ว คุณเขต, เฉลิมพล สำราญพงษ์, ชิษณุชา บุดดาบุญ, เทวินทร์ แก้วเมืองมูล กรมการข้าว
19. อาจารย์ ระดับชาติ การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉพาะพื้นที่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง อรรถชัย จินตะเวช, เบญจมาศ คำสืบ, วัลลีย์ อมรพล, วินัย ศรวัต, สุกัญญา แย้มประชา, สุกิจ รัตนศรีวงษ์ กรมพัฒนาที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร
20. อาจารย์ ระดับชาติ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู (ภายใต้ชุดโครงการใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) พิทยา สรวมศิริ, Sybille Neidhart, กรวรรณ ศรีงาม,นุดี เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย เกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
21. อาจารย์ ระดับชาติ การพัฒนาใช้สารล่อมมอดเจาะผลกาแฟ ซีเอ็มยู ซีวัน ในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ชวลิต กอสัมพันธ์, ประเสริฐ คำออน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
22. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าสำคัญของโครงการหลวง (ชุดโครงการวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง) ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
23. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลักการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง
24. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) ต่อนภา ผุสดี, ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
25. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง
26. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวจากเชื้อ Paecilomyces tenuipes สำหรับการปลูกมะเขือเทศและพริกกระเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง เยาวลักษณ์ จันทร์บาง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
27. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง) อังสนา อัครพิศาล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
28. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเน่าคอดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง) เกวลิน คุณาศักดากุล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
29. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักบนพื้นที่สูง (โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30. อาจารย์ ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
31. บุคลกร ระดับชาติ การวิจัยและพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน ชินกฤต สุวรรณคีรี, พรรณเพ็ญ เครือไทย, นิตยา บุญทิม, ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์, นพดล สันยาย ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
32. อาจารย์ ระดับชาติ การศึกษาคุณภาพของพืชและสมุนไพรหลังการลดอุณหภูมิด้วยระบบสูญญากาศ ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง
33. บุคลกร ระดับชาติ การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้โครงการการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) สุริยา ตาเที่ยง, สุรินทร์ นิลสำราญจิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
34. อาจารย์ ระดับชาติ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) กรวรรณ ศรีงาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
35. อาจารย์ ระดับชาติ การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง) ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, ชูชีพ มัยราช, นพพล จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม พูลลาภ, มนตรี จันทา, มาโนช ปราครุฑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
36. อาจารย์ ระดับชาติ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง อังสนา อัครพิศาล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
37. อาจารย์ ระดับชาติ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
38. อาจารย์ ระดับชาติ การสำรวจโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เฮมพ์ในประเทศไทยเพื่อการกำหนดแผนการวิจัยโซ่คุณค่า (value chain) อารี วิบูลย์พงศ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
39. อาจารย์ ระดับชาติ การเตรียมความพร้อมชุมชนที่สูงเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) อารี วิบูลย์พงศ์, พิกุล โค้วสุวรรณ์, เยาวเรศ เชาวนพูนผล, วีระศักดิ์ สมยานะ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
40. อาจารย์ ระดับชาติ การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียนบนที่สูง นริศ ยิ้มแย้ม องค์การส่วนตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่
41. อาจารย์ ระดับชาติ การเปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 60 72 และ 80 ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง
42. บุคลกร ระดับชาติ ความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำผึ้งกาแฟจากพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าดอยช้าง จ.เชียงใหม่ พัชนี สุวรรณวิศลกิจ นายปณชัย พิสัยเลิศ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
43. อาจารย์ ระดับชาติ ผลของรังสีอัลตราไวโอเลทและบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเสาวรสในแหล่งปลูกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่างกัน ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง
44. อาจารย์ ระดับชาติ วิธีการแยกข้าวปลอมปน ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, สาวสุพรรณี สุวรรณประภา ร้านค้าปลีกข้าว จังหวัดเชียงใหม่
45. อาจารย์ ระดับชาติ อายุการวางจำหน่ายและส่วนประกอบทางเคมีของผักบางชนิดที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง
46. อาจารย์ ระดับชาติ เชื้อสาเหตุ อาการและปัจจัยการแพร่ระบาดของโรครากเน่าของชาอัสส้มอินทรีย์ในอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ เกวลิน คุณาศักดากุล บริษัทชาระมิงค์ จำกัด
47. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และลำไยนอกฤดูคุณภาพสูงภายใต้เงื่อนไขการประหยัดน้ำและการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน กรวรรณ ศรีงาม, นุดี เจริญกิจ, พิทยา สรวมศิริ, มัตติกา พนมธรนิจกุล, สมชาย องค์ประเสริฐ ชุมชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, อำเภอโป่งน้ำร้อน ,อำเภอสอยดาว และอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี
48. บุคลกร ระดับชาติ โครงการประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผลิตผลจากโรงงานผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือใช้และการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ศูนย์การขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชินกฤต สุวรรณคีรี, ใจศิลป์ ก้อนใจ, ชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์, สมศักดิ์ จีรัตน์ ศูนย์การขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
49. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556 กมล งามสมสุข, ณัฐธวฺุฒิ สิทธิสมาน, ธัญญรัตน์ พรหมภิชัย, บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ, วิโรจน์ เรืองสอาด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
50. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการประเมินผลแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ในช่วงปี 2553-2554 กมล งามสมสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
51. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือน สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ชุมชนตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
52. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ สมศักดิ์ จีรัตน์ กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
53. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ ระยะที่ 2 พิทยา สรวมศิริ, กรวรรณ ศรีงาม, เกวลิน คุณาศักดากุล, จิราพร กุลสาริน, ฉันทรี จารุปาณฑุ, ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, ชูชาติ สันธทรัพย์, ดรุณี นาพรหม, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สมบัติ ศรีชูวงศ์, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล วิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้าสินค้าเกษตร อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
54. บุคลกร ระดับชาติ โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ จตุรงค์ พวงมณี อบต. ห้วยทราย
55. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการด้านโลจิสติกส์ผลิตผลโครงการหลวง (ชุดโครงการวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลติสติกส์สินค้าสำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง) พรสิริ สืบพงษ์สังข์, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, ดนัย บุณยเกียรติ, อัญชัญ ชมภูพวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
56. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา, สายบัว เข็มเพ็ชร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
57. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าสำคัญของโครงการหลวง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สำคัญของโครงการหลวง) ดนัย บุณยเกียรติ, ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน, ชุติมณฑน์ พลสงคราม, นพพล จันทร์หอม, พิชญา บุญประสม, มนตรี จันทา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
58. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนเกษตรกรบนที่สูง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, บุญล้อม ชีวอิสระกุล, พรทิพย์ ผลเพิ่ม, สุคีพ ไชยมณี , องอาจ ส่องสี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
59. อาจารย์ ระดับชาติ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า พิทยา สรวมศิริ, กนกวรรณ ศรีงาม, เกวลิน คุณาศักดากุล, จิราพร กุลสาริน, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล, ชูชาติ สันธทรัพย์, โชคชัย ไชยมงคล, ณัฐา โพธาภรณ์, ดรุณี นาพรหม, ธนะชัย พันธ์เกษมสุข, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สมบัติ ศรีชูวงศ์, โสระยา ร่วมรังษี, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล วิสาหกิจส้มอินทรีย์ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
60. อาจารย์ ระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า พิทยา สรวมศิริ, กรวรรณ ศรีงาม, เกวลิน คุณาศักดากุล,จิราพร กุลสาริน, ฉันทรี จารุปาณฑุ, ชูชาติ สันธทรัพย์, ณัฐา โพธาภรณ์, ดรุณี นาพรหม, ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, สมบัติ ศรีชูวงศ์, โสระยา ร่วมรังษี, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, อังสนา อัครพิศาล ชุมชนในอำเภออ๋อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS