Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.27 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม)
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ ว/ด/ป ที่จัด เป้าหมายนักศึกษาเข้าร่วม จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมจริง ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม
1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 16 - 18 ตุลาคม 2558 40 0.00
2. โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ 12 สิงหาคม 22 พฤศจิกายน 2558 600 0.00
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1: 29 -30 สิงหาคม 2558 และรุ่นที่ 2: 5-6 กันยายน 2558 380 0.00
4. โครงการนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 12 กันยายน 2558 800 0.00
ร้อยละนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 0.00
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS