Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.24 มีผู้ประสานงานกลาง (สถานประกอบการของทุกสาขา)
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อผู้ประสานงานกลาง สถานประกอบการ สาขาวิชา
1. ไม่ครบทุกสาขา
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS