Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.23 จำนวนงบประมาณที่คณะเกษตรศาสตร์สนับสนุน (ให้นักศึกษาเข้าสู่สหกิจ/ฝึกงาน เพิ่มขึ้นในสถานประกอบการเอกชนทั้งในและต่างประเทศ)
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ รายการ งบประมาณ
1. 63000
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS