Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.19 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรเพิ่มขึ้น
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 2557 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 2558
1. 823 768
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS