Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.18 จำนวนโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ ชื่อโครงการ / กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ว/ด/ป เริ่มต้น - สิ้นสุด สถานที่จัด วิทยากร จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม ระดับการศึกษา (ตรี/ โท/ เอก) สาขาวิชา
1. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปริญญาตรี
2. โครงการให้ความรู้เรื่องกฏหมายแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี
4. โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ปริญญาตรี
5. โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใน มช. ปริญญาตรี
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS