Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี)
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลผลิตสายพันธุ์ก้าวหน้าต้านทานต่อแมลงบั่วบนที่สูงในท้องถิ่น ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จำจด ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2557 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2557 88,800.00 งบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายวราพงษ์ บุญมา ครั้งที่ 1 วันที่ 17 - 18 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 41,000.00 งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2558
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของงาขี้ม้อน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว 29 - 31 มกราคม 2558 41,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 10 -12 กุมภาพันธ์ 2558 41,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงเป็ดเทศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายประเสริฐ คำออน ครั้งที่ 1 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 46,200.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในการปลูกและผลิตข้าวบนที่สูงของเกษตรกร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 20,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดพิกัด การเตรียมพื้นที่ และการปลูกกาแฟบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามพระราชดำริ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 6 - 7 มีนาคม 2558 20,980.00 งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเมล็ดกาแฟและการเตรียมต้นกล้ากาแฟสำหรับนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ มูลนิธิโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 11 มีนาคม 2558 8,800.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกและการจัดการแปลงกาแฟ อราบีก้าอย่างถูกวิธี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 21,080.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกาแฟอราบีก้าให้มีคุณภาพ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 15 - 18 มีนาคม 2558 42,150.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบีก้าไทยในสถานการณ์การค้าเสรีอาเซียนแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 - 3 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 4 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 5 วันที่ 5 -6 สิงหาคม 2558 184,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
12. อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกกาแฟและการดูแลรักษาต้นกาแฟระยะแรกปลูก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 14 -15 พฤษภาคม 2558 19,980.00 งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
13. อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่า โดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอราบีก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง ปีที่ 1 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายถาวร สุภาวงค์ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 41,000.00 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
14. ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง หลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูงและเกษตรกรชาวเขา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ 14 - 20 มิถุนายน 2558 80,400.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
15. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการปลูกและการผลิตกาแฟสำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสกุลกือ จำกัด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม 2558 13,800.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
16. อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกและการผลิตกาแฟอราบีก้าแบบครบวงจร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม 2558 12,800.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสวนกาแฟเพื่อการผลิต กาแฟอราบีก้าให้มีคุณภาพ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 26,200.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
18. อบรมเชิงปฏิบัติการ ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ครั้งที่ 1 วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 - 30 กันยายน 2558 63,000.00 งบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านและพืชป่าที่มีคุณค่าทางอาหารและยาของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นางกุศล ทองงาม 9 กรกฎาคม 2558 41,000.00 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
20. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแปลงกาแฟอราบีก้าปลูกใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม 2558 12,200.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
21. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพื้นที่ การปลูกและการดูแลต้นกาแฟหลังปลูก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 11 กรกฎาคม 2558 16,680.00 งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
22. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เขตชานเมือง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร นายฐากูร ปัญญาใส 16 กรกฎาคม 2558 41,000.00 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
23. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอราบีก้าและการใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 41,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
24. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปลูกฟักแม้ว (ซาโยเต้) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายถาวร สุภาวงค์ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 23,600.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
25. อบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 10 - 11 สิงหาคม 2558 17,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
26. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการปลูกและการผลิตกาแฟสำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสกุลว่าง จำกัด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 20 สิงหาคม 2558 10,800.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
27. อบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 21 สิงหาคม 2558 14,600.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
28. อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ 2 กันยายน 2558 10,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
29. อบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการ การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2558 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กันยายน 2558 31,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
30. อบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกและการผลิตกาแฟอราบีก้าให้มีคุณภาพ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นายชวลิต กอสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2558 20,480.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
31. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพืชเศรษฐกิจในระบบพึ่งพาป่า ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ครั้งที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2558 41,000.00 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
32. ฝึกอบรมการทำอาหารผสมครบส่วนสำหรับเกษตรกรรายย่อย ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2558 41,000.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
33. โครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 17 ธันวาคม 2557 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
34. ฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล 7 มกราคม 2558 5,000,000.00 งบกองทุนรวม FTA กระทรวงพานิชย์
35. ฝึกอบรมการผลิตไบโอแก๊สในครัวเรือน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 9 มกราคม 2558 500,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
36. จัดฝึกอบรมการผลิตลำไยสู่ตลาด AEC สถานีวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญไชย ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต 21 มกราคม 2558 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
37. ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อการปรับปรุงดินด้านการเกษตร ศูนย์บริการฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 14 มีนาคม 2558 1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
38. ฝึกอบรมกระบวนการผลิตและการใช้น้ำสกัดชีวภาพแบบครบวงจรในชุมชน ศูนย์บริการฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย คุณชินกฤต สุวรรณคีรี (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 22 มีนาคม 2558 1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
39. ฝึกอบรมการรปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์และการใช้สารชีวภัณฑ์ ศูนย์บริการฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชย์พันธุ์, อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล และคุณเจษฏากรณ์ โสภาวรรณ์ (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 2 มิถุนายน 2558 1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
40. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โรคของผัก และเรื่อง แมลงศัตรูผักเศรษฐกิจและการควบคุม ศูนย์บริการฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์ และอ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 2 มิถุนายน 2558 1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
41. ฝึกอบรมการจัดการธุรกิจฟาร์มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 27 มิถุนายน 2558 1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
42. ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า ศูนย์บริการฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร (วิทยากร) / ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช (ประธานโครงการ) 3 กรกฎาคม 2558 1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
43. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักสวนครัวระบบผสมผสาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คุณจตุรงค์ พวงมณี (วิทยากร) 8 สิงหาคม 2558 24,200.00 เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
44. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพาะพันธุ์และส่งเสริมการปลูกพืชหัวบุกในเชิงอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คุณนิรัช ก้อนใจ (วิทยากร) 19 สิงหาคม 2558 0.00 -
45. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตเห็ดถั่งเฉ้าสีทองจากดักแด้ไหมสู่การค้าโลก ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน และอ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (วิทยากร) 5 - 6 กันยายน 2558 208,000.00 เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS