Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ 1) รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา เรื่อง/หลักสูตร ว/ด/ป ที่เข้า สถานที่ ประเทศ
1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่อง "ผลงานวิชาการรับใช้สังคม" 22 ธันวาคม 2557 ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุม 3rd International Seminar and Business Matching on Enhancing Silk Sector's Competitiveness in Technology and Market through Corporate Social Responsibility: CSR 8 - 11 กันยายน 2558 จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุม 8th ASEAN Microscopy Conference (AMC 8) & 32nd Annual Conference and Meeting of the Microscopy Society of Thailand (MST 32) 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เรื่อง สร้างพลังปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย "Enhance Students' Intelligences in Higher Education" และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14 16 - 17 กรกฎาคม 2558 ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ ปี โรงแรมแฮมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุม Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) and Current Issue in Laboratory Animal Research 9 - 11 กันายน 2558 อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
3. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม การเข้าร่วมประชุมการทำน้ำเชื้อคัดเพศโคนมของโครงการเทคโนโลยีการผลิตโคนมเพศเมียเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี (FTA) 13 - 14 พฤศจิกายน 2557 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไทย
การเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยปี 2556 " และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน ประจำปี 2557 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน: กลุ่มเรื่องข้าว 27 - 28 เมษายน 2558 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไทย
4. อ.ดร.โวลฟรัม ฉแปร์ การเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “Towards sustainable, adapted and economically reasonable greenhouse production systems for tropical countries” 20 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557 Geisenheim University และ University of Hohenheim ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การเข้าร่วมประชุมและสอนหลักสูตรร่วมนานาชาติ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการระบบเกษตรอย่างยั่งยืนและ การจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (SAIWAM) 17 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2558 The University of Hohenheim, Stuttgart ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
5. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย 24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
6. อ.ดร.Hien Van Doan การเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ Technique of Cell Encapsulation 16 - 17 กรกฎาคม 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
7. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 19.00 น. 3 – 28 สิงหาคม 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
8. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 19.00 น. 3 – 28 สิงหาคม 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
9. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
10. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
11. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
12. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 19.00 น. 3 – 28 สิงหาคม 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
13. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
14. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
15. อ.ดร.สรณะ สมโน การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
16. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย การเข้าร่วมการอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย 24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME 2015) 16 - 17 มกราคม 2558 ภูเก็ต ไอร์แลนด์ จังหวัดภูเก็ต ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Active - Based Learning in Your Classroom" 1 เมษายน 2558 ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิงอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 2)" 7 กรกฎาคม 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)" 22 กรกฎาคม 2558 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” 3 – 9 สิงหาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 19.00 น. 3 – 28 สิงหาคม 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการของ International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality 2015 (Bizmatour 2015) เรื่อง Factors Affecting Farmland Sales in Rural Northern Thailand 12 – 14 พฤษภาคม 2558 ประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย
17. ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ การเข้าร่วมรับฟังโครงการ การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก่ผู้มีสิทธิ์ในจังหวัด ในรุ่นที่ 3 16 ธันวาคม 2557 ห้อง CGV 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Active - Based Learning in Your Classroom" 1 เมษายน 2558 ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 2)" 7 กรกฎาคม 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)" 22 กรกฎาคม 2558 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Research and Development Organic Honey Production in Thailand ในงานประชุมผึ้ง XXXXIIII Apimondia International Apicultural Congress September 15 – 20, 2015 Daejeon, Korea 15 – 20 กันยายน 2558 Korea เกาหลี
18. อ. ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
19. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมฝึกอบรมการผลิตและการตลาดกล้าพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 – 19 พฤษภาคม 2558 กรุงไทเป เกาะไต้หวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
20. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมฯ สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ฯ 15 ตุลาคม 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอ ผลงานทางวิชาการ 3rd International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST 2014) 27 – 28 พฤศจิกายน 2557 Champasack University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี การเข้าร่วมการอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย 24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
22. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นกรอบงานวิจัย 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2564) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 16 มีนาคม 2558 ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
23. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
24. อ.พรสุข ชัยสุข การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Flipped Classroom for Your Students" 11 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plant - microbe interactions: pathogen and host diversity, infection and defense mechanisms and disease protection 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
25. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง “Quality management along organic agri-value chains in developing countries-production, post-harvest technology, processing, marketing and trade” 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 University of Kassel Center for International Agricultural Development ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
26. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 19.00 น. 3 – 28 สิงหาคม 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
27. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร การเข้าร่วมการอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย 24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plant - microbe interactions: pathogen and host diversity, infection and defense mechanisms and disease protection 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
28. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
29. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Plant - microbe interactions: pathogen and host diversity, infection and defense mechanisms and disease protection 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 19.00 น. 3 – 28 สิงหาคม 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
30. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ roadmap งานวิจัยของแต่ละชุดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สกว." คือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 10 - 12 ธันวาคม 2557 โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมในหัวข้อเรื่อง "An Experts Group followed by a public Forum and Academic Dialogue on Higher Education for Sustainable Agriculture (HESA) and Food Security in Thailand" 19 - 20 มีนาคม 2558 สำนักงาน CUSAR ตึกวิทยกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่อง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวแบบการพัฒนา (Development Model) สาขาการเกษตรของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือด้านการเกษตรแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
31. ผศ. ดร.ถาวร อ่อนประไพ การเข้าร่วมประชุมการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กฯ จังหวัดน่าน 24 - 26 พฤศจิกายน 2557 อำเภอเชียงกานและสันติสุข จังหวัดน่าน ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่อง Decision Support System for Seasonal Rice Yield Forecast-DSS-SRY 4 cast 11 มิถุนายน 2558 กรุงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
32. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ การเข้าร่วมรับฟังโครงการ การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก่ผู้มีสิทธิ์ในจังหวัด ในรุ่นที่ 3 16 ธันวาคม 2557 ห้อง CGV 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
33. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รายงานการศึกษาพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้ 6 - 7 มิถุนายน 2558 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ไทย
34. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การประชุมกรรมการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษา 16 - 17 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ NAF 11 พฤศจิกายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมออากาศในอนาคตตวามล่อแหลมเปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ 9 กันยายน 2558 ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ University of the Philippines Los Baños และ International Rice Research Institute (IRRI) and Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และเข้าร่วมศึกษา ดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม 12 - 17 มีนาคม 2558 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และบรูไนดารุสซาลาม
35. อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ การเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาพืชไร่ สำเร็จการศึกษา ปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
36. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 14 มกราคม 2558 ห้องประชุม 214 ชั้น 5 อาคารหอพักนานาชาติศศนิเวศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือทางวิชาการและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), School of Agriculture, University of the Philippines Los Baños (UPLB) และ International Rice Research Institute (IRRI) และเข้าร่วม Briefing by FOS Acting Dean & meeting with academics and Programme Leader, Environmental and Life Sciences และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ Institute of Biodiversity and Environmental Research (IBER) and Herbal Garden และ Bio Innovation Corridor, Department of Agriculture and Agri - Food 12 - 17 มีนาคม 2558 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศเนการาบรูไน ดารุสซาลาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และเนการาบรูไน ดารุสซาลาม
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “2nd Joint Symposium between Kanazawa and Chiang Mai University” 27 – 29 กันยายน 2558 Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
37. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด การเข้าร่วมประชุมระดมสมองด้านการวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 13 มีนาคม 2558 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไทย
38. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Flipped Classroom for Your Students" 11 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Active - Based Learning in Your Classroom" 1 เมษายน 2558 ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 9 - 11 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมโรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 2)" 10 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558" (Thailand Research Expo 2015) 15 - 20 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ไทย
39. อ.จามจุรี โสตถิกุล การเข้าร่วมเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ 16th Flora of Thailand Conference 7 – 13 กันยายน 2557 Kew Gardens ประเทศสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
การเข้าร่วมเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants 19 – 24 เมษายน 2558 Grand Hotel Londra เมือง Sanremo ประเทศอิตาลี อิตาลี
40. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนางานพัฒนาและส่งเสริมไม้ดอกของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2558 9 - 10 พฤษภาคม 2558 โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไทย
การเข้าร่วมดูงานและร่วมงาน International Green Week (IGW) 2015 14 – 18 มกราคม 2558 กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การเข้าร่วมศึกษาดูงานตลาดไม้ดอก 6 – 10 มีนาคม 2558 นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
41. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ การเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอรายงานฉบับกลาง "โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารโอคราทอกซิน เอ ในเมล็ดกาแฟและแนวทางการควบคุม" 29 ตุลาคม 2557 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไทย
การผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 ตามแนวทาง CMU-EdPEx (TQA) 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง งานบริหารงานบุคคลและงานสารบรรณ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Flipped Classroom for Your Students" 11 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ห้อง HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 2 มีนาคม 2558 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 12 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)" 22 กรกฎาคม 2558 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 28-29 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ้นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ Postharvest Technology Research Institute ในการประชุม “To Build the Civilized Society Based on Life (Agriculture) and Peace” 6 – 9 พฤศจิกายน 2557 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกาหลี
42. ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการการศึกษาและภาควิชา ปี 2557 เรื่อง "งานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา" 6 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร หมวด 7 ตามแนวทาง CMU-EdPEx (TQA) 26 พฤศจิกายน 2557 ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วม Research for Development Platform Facilitators’ capacity building workshop, Field trip และ Regional Planning Meeting for 2015 Activities 10 – 15 พฤศจิกายน 2557 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
43. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการสวนลำไยเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดู ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 1 ธันวาคม 2557 สวนลำไยนอกฤดู อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
44. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
45. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการการศึกษาและภาควิชา ปี 2557 เรื่อง "งานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา" 6 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
46. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
47. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
48. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสำหรับอาจารย์ วันจันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 19.00 น. 3 – 28 สิงหาคม 2558 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
49. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมะม่วง 1-1/2557 18 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุม 331 อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ บางเขน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าอบรม "โปรแกรมวินโดว์ เวอร์ชั่น 8.1 และสาธิตการใช้โปรแกรม e - project" 26 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Flipped Classroom for Your Students" 11 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐาน Thai GAP" ภายใต้โครงการความร่วมมือการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร 24 - 25 มีนาคม 2558 ห้องตาลกิ่ง ชั้น 1 โรงแรมแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Active - Based Learning in Your Classroom" 1 เมษายน 2558 ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
50. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบล์ต์ พรมอุทัย การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมระดมสมองด้านการวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 13 มีนาคม 2558 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไทย
การเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในการประชุม The 1st National Plantation Industry Conference & Exhibition (NAPiCEX 2015), The Pacific Sutera Hotel, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysian 28 – 29 กันยายน 2558 The Pacific Sutera Hotel, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysian มาเลเซีย
51. รศ.ดร.สุนทร คำยอง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 5 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
52. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี การประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ "The 4th International Rice Congress" 26 - 31 ตุลาคม 2557 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Establishing and Managing a Biobank: Principle, Tools and Management 2 - 4 กันยายน 2558 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ไทย
53. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
54. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ การเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "Tips and Tricks in improve of GC analysis by using existing instrumentation" 17 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
55. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ การประชุมงานเวทีสัมมนา "ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง (วิจัย) เพื่ออนาคต" 16 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 6 กรกฎาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
56. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วม Workshop “Employability of Erasmus alumni and new approaches of Erasmus +” 21 – 25 กันยายน 2558 ประเทศสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
57. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล การนำเสนอผลงานในงานประชุม 39th Conference of the Federation of ASEAN Economic Association (FAEA 39) 19 - 20 มีนาคม 2558 The Emerald Hotel Bangkok กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
58. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
59. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเฉพาะประเด็นด้านเกษตรกรรมยั่งยืน" 24 - 26 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Active - Based Learning in Your Classroom" 1 เมษายน 2558 ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิงอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 25 พฤษภาคม 2558 วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโครงการ The Linnaeus – Palme Teacher Exchange Project April 2015 15 – 21 เมษายน 2558 Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน สวีเดน
60. ผศ.ดร.กมล งามสมสุข การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ครั้งที่ 1 (โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง) 21 มกราคม 2558 ห้องประชุมปลั่ง มีจุล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่า ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 4 16 - 18 กรกฎาคม 2558 โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไทย
61. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ การประชุมทีมวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประมวลผลงานและสังเคราะห์ทิศทางการทำงานร่วมกับ สปก. ในระยะต่อไป และประชุมนำเสนอความก้าวหน้าและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 27 - 28 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" 11 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุม 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุม CABI Science Review ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 21 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 CABI Asia Office ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน CABI SEA Regional Centre ประเทศมาเลเซีย และCABI South East Asia Office, Egham กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และอังกฤษ
62. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร การเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมการวิพากษ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต 25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม 2614-2614/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 25 พฤษภาคม 2558 วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท และนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 352793 (การศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร) 17 – 21 ธันวาคม 2557 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
63. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 25 พฤษภาคม 2558 วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท และนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 352793 (การศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร) 17 – 21 ธันวาคม 2557 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
64. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่อง "ผลงานวิชาการรับใช้สังคม" 22 ธันวาคม 2557 ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารโครงการ ด้านการดำเนินงาน การเงิน การบัญชีและพัสดุ 24 - 25 สิงหาคม 2558 ห้องสุพรรณการ์ ชั้น 3 โรงแรม TK Palace ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 25 พฤษภาคม 2558 วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ไทย
65. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมการวิพากษ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต 25 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม 2614-2614/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 25 พฤษภาคม 2558 วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท และนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 352793 (การศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร) 17 – 21 ธันวาคม 2557 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
66. รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
67. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "เมืองเปลี่ยน...เปลี่ยนเมือง...ใครซวย" 29 - 30 ตุลาคม 2557 โรงแรม Swissotel Nai Lert Park ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 25 พฤษภาคม 2558 วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจประเด็นการยอมรับความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อการเกษตร 11 – 19 ตุลาคม 2557 ASU School of Sustainability ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา
การเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท และนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 352793 (การศึกษา ดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร) 17 – 21 ธันวาคม 2557 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
การเข้าร่วมโครงการ Workshop on Innovative Extension Service to Improve Agricultural Productivity ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 17 – 21 พฤศจิกายน 2557 กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
การเข้าร่วมสัมมนาของ Farmer Managed Irrigation System Promotion Trust (FMIST) เรื่อง ระบบชลประทานขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประเทศเนปาล เนปาล
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโครงการ The Linnaeus – Palme Teacher Exchange Project April 2015 15 – 21 เมษายน 2558 Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน สวีเดน
68. รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 6 กรกฎาคม 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
69. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล การประชุมงานเวทีสัมมนา "ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง (วิจัย) เพื่ออนาคต" 16 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเฉพาะประเด็นด้านเกษตรกรรมยั่งยืน" 24 - 26 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 29 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Active - Based Learning in Your Classroom" 1 เมษายน 2558 ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิงอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 9 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Creative Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 2)" 10 มิถุนายน 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 18 - 19 มิถุนายน 2558 โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 2)" 7 กรกฎาคม 2558 ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)" 22 กรกฎาคม 2558 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
70. ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 23 เมษายน 2558 ห้องประชุม วช. 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไทย
71. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อตรวจทานการจัดทำ มคอ. 7 แก่คณาจารย์ และบุคคลากรการศึกษา 29 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
72. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ การเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการสนับสนุนโครงการไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน 15 - 17 มกราคม 2558 ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน 17 - 18 มกราคม 2558 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมประเมินผลงานทางวิชาการ (ผศ.) 25 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 4" 19 - 21 มีนาคม 2558 ปั้นหยา เรสสิเดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ไทย
การเข้าร่วมประชุม อบรมและหารือการวางแผนปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง ปีที่ 3 (2558) 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไทย
73. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ การเข้าร่วมประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14" 23 - 25 ตุลาคม 2557 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ไทย
การศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการผลิตสัตว์ (กระบวนวิชา 356210) 8 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไทย
การศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการผลิตสัตว์ (กระบวนวิชา 356210) 16 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมงานเสวนาโคนมในงาน VIV ASIA 2015 12 มีนาคม 2558 ศูนย์ประชุมไบโอเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 23 เมษายน 2558 ห้องประชุม วช. 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Conference Program of Chemical and Pharmaceutical Science Academic Discipline, The National Research Council of Thailand The 2nd International Conference on Bioresource towards World Class Products 23 - 24 กรกฎาคม 2558 Miracle Grand Convention Hotel กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
74. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก การเข้าร่วมประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14" 23 - 25 ตุลาคม 2557 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" 27 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Active - Based Learning in Your Classroom" 1 เมษายน 2558 ห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Critical Thinking จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (รุ่นที่ 1)" 6 กรกฎาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)" 22 กรกฎาคม 2558 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
75. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร) 18 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "สร้างสรรค์กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Critical และ Creative Thinking" 21 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "Introduction to 21st Century Skills : What, Why, and How? (รุ่นที่ 4)" 22 กรกฎาคม 2558 ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
76. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการสวนลำไยเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดู ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 1 ธันวาคม 2557 สวนลำไยนอกฤดู อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไทย
การเข้าร่วมประชุมระดมสมองด้านการวิจัยคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 18 - 19 ธันวาคม 2557 อาคารแสนปาล์มคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไทย
การเข้าร่วมการอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย 24 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมเรื่อง "โครงการเครือข่ายพันธมิตรการทำวิจัยสู่ระดับโลก" 11 - 13 มกราคม 2558 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไทย
การเข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมการศึกษาดูงานระบบการศึกษา สภาพเศรษฐกิจสังคมฐานราก ศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เส้นทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 24 – 29 มีนาคม 2558 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “2nd Joint Symposium between Kanazawa and Chiang Mai University” 27 – 29 กันยายน 2558 Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
77. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม การร่วมนำเสนองานนิทรรศการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ในงานประชุม "Regional workshop on prevention of drowning In SEA Region" 16 - 17 ตุลาคม 2557 บริเวณห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการประมง ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ปัญหาและเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มีนาคม 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)" 25 พฤษภาคม 2558 ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เรื่อง “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ AEC” 3 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 2 กันยายน 2558 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
78. อ.ดร.ทศพล มูลมณี การศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการผลิตสัตว์ (กระบวนวิชา 356210) 8 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไทย
การศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการผลิตสัตว์ (กระบวนวิชา 356210) 16 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมและการสืบพันธุ์ของโคนม" 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไทย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 23 เมษายน 2558 ห้องประชุม วช. 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ลำดับที่ 2).รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์และนักวิจัย)
(ตรงกับระบบ CMU-MIS)
ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน
1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
2. ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ ผศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
3. อ. ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
4. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
5. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
6. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
7. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ผศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
8. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
9. อ.พรสุข ชัยสุข อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
10. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
11. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
12. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
13. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
14. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
15. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
16. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
17. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
18. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
19. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
20. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
21. ผศ.ดร.กมล งามสมสุข ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
22. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
23. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
24. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
25. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
26. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
27. รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
28. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
29. รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
30. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
31. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
32. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
33. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
34. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
35. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
36. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
37. อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
38. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
39. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
40. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
41. อ.จามจุรี โสตถิกุล อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
42. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
43. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
44. ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
45. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
46. อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
47. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
48. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
49. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
50. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
51. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
52. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
53. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
54. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบล์ต์ พรมอุทัย รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
55. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
56. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
57. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
58. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
59. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
60. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
61. อ.ดร.สรณะ สมโน อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
62. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
63. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
64. อ.ดร.Hien Van Doan อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
65. ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
66. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
67. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
68. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
69. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
70. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
71. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย รศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
72. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
73. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
74. อ.ดร.ทศพล มูลมณี อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
75. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
76. ผศ. ดร.ถาวร อ่อนประไพ ผศ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
77. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผศ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
78. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
79. รศ.ดร.สุนทร คำยอง รศ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
80. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
81. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
82. อ.ดร.โวลฟรัม ฉแปร์ อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่มีลาศึกษาต่อ