Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน
1 มีการบันทึกข้อมูลตามกรอบแนวทางที่ส่วนงานต้องรับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง คณะเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU - MIS จำนวน 10 ฐานข้อมูล ได้แก่
   1. ด้านหลักสูตร
   2. ด้านนักศึกษา
   3. ด้านบุคลากร
   4. ด้านวิจัย
   5. ด้านวิเทศสัมพันธ์
   6. ด้านอาคารสถานที่
   7. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
   8. ด้านการเงิน
   9. ด้านศิษย์เก่า
   10. ด้านภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของคณะในระบบ CMU - MIS ตั้งแต่ปี 2553 รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานบริการการศึกษารับผิดชอบ ฐานข้อมูลที่ 10 เพิ่มเติม

1.1 กรอบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU - MIS 

1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูล CMU-MIS
2 มีการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU - MIS ในทุกฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลแต่ละฐานข้อมูล ดำเนินการบันทึกข้อมูล ตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลตามกรอบแนวทางมหาวิทยาลัยกำหนดทุกฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง

2-5 รายงานสรุปข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ของคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2558
3 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองข้อมูลได้ครบตามลำดับฐานข้อมูลที่ 1-6 * มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ภาพรวมของคณะเกษตรศาสตร์ ให้ผู้บริหารคณะรับรองข้อมูลครบตามลำดับฐานข้อมูล

4 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองข้อมูลได้ครบตามลำดับฐานข้อมูลที่ 1-8 *
5 มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU - MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผู้บริหารส่วนงานรับรองข้อมูลได้ครบตามลำดับฐานข้อมูลที่ 1-10 *
* ลำดับฐานข้อมูล ที่กำหนดให้คณะต้องรับผิดชอบ มีดังนี้
   1. ด้านหลักสูตร
   2. ด้านนักศึกษา
   3. ด้านบุคลากร
   4. ด้านวิจัย
   5. ด้านวิเทศสัมพันธ์
   6. ด้านอาคารสถานที่
   7. ด้านกิจกรรมนักศึกษา
   8. ด้านการเงิน
   9. ด้านศิษย์เก่า
   10. ด้านภาวะการมีงานทำของบัณฑิต