Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.4 จำนวนโครงการที่นำศักยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การผลิตไบโอแก๊สในครัวเรือน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 9 มกราคม 2558 - เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไทย
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 17 - 18 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 41,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของงาขี้ม้อน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 29 - 31 มกราคม 2558 41,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 10 -12 กุมภาพันธ์ 2558 41,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในการปลูกและผลิตข้าวบนที่สูงของเกษตรกร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 20,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
6. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อการปรับปรุงดินด้านการเกษตร ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ 14 มีนาคม 2558 - เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไทย
7. โครงการฝึกอบรมเรื่อง กระบวนการผลิตและการใช้น้ำสกัดชีวภาพแบบครบวงจรในชุมชน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 22 มีนาคม 2558 15,340 เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไทย
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่า โดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอราบีก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง ปีที่ 1 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 41,000 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไทย
9. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง หลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูงและเกษตรกรชาวเขา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 14 - 20 มิถุนายน 2558 80,400 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
10. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการธุรกิจฟาร์ม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 27 มิถุนายน 2558 - เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไทย
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 – 30 กันยายน 2558 63,000 งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านและพืชป่าที่มีคุณค่าทางอาหารและยาของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 9 กรกฎาคม 2558 41,000 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไทย
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เขตชานเมือง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 16 กรกฎาคม 2558 41,000 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไทย
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟ อราบีก้าและการใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 41,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
15. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการ การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2558 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กันยายน 2558 31,000 งบประมาณแผ่นดิน โครงการ “การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” ไทย
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 10 – 11 สิงหาคม 2558 17,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 21 สิงหาคม 2558 14,600 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพืชเศรษฐกิจในระบบพึ่งพาป่า ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ครั้งที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2558 41,000 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไทย
19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2 กันยายน 2558 10,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
20. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำอาหารผสมครบส่วน สำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างภูมิความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นสำหรับผู้เลี้ยงรายย่อย ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 23 – 24 กันยายน 2558 41,000 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS