Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดำริฯ
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับเกษตรในตำบลยางเปียง” ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 41500 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับเกษตรในตำบลยางเปียง” ณ โรงเรียนยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 3 - 4 กันยายน 2558 41500 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีและกระบวนการเลี้ยง และปัจจัยทีทำให้การเลี้ยงเป็ดเทศประสบความสำเร็จ ณ โรงเรียนบ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประเสิฐ คำออน 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 42000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงเป็ดเทศ ข้อดีของการเลี้ยง การคัดเลือกและผสมพันธ์ สูตรอาหาร การให้อาหารเป็ดเทศ หลักการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค การจำหน่ายเป็ดเทศ” ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประเสริฐ คำออน 20 - 21 กันยายน 2558 42000 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
5. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกและผลิตฟักแม้ว (ซาโยเต้” ณ โรงเรียนบ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ถาวร สุภาวงค์ 6 สิงหาคม 2558 41500 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
6. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกและผลิตฟักแม้ว (ซาโยเต้)” ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ถาวร สุภาวงค์ 7 สิงหาคม 2558 41500 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
7. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมพื้นที่ การปลูกและการดูแลต้นกาแฟหลังปลูกบ้านมูเซอ” ณ ศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมบ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชวลิต กอสัมพันธ์ 6 - 7 มีนาคม 2558 138500 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
8. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกกาแฟและการดูแลรักษาต้นกาแฟระยะแรกปลูกบ้านมูเซอ” ณ ศูนย์ประสานงานพัฒนาสังคมบ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชวลิต กอสัมพันธ์ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 138500 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
9. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมพื้นที่ การปลูกและการดูแลต้นกาแฟหลังการปลูก” บ้านห้วยจิโน หมู่ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชวลิต กอสัมพันธ์ 11 กรกฎาคม 2558 136660 งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ไทย
10. โครงการวิจัยและพัฒนาไก่เบรสเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 650000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
11. โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สุง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 650000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
12. โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนตามระบบการผลิตที่ดี (GAP) ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการตลาด) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 500000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
13. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 922488 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
14. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับอบฆ่าเซื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 23 ธันวาคม 2557 - 18 กันยายน 2558 400000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS