Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ รายชื่ออาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัย(พนักงานประจำ) ทั้งหมด ว/ด/ป ที่บรรจุ ชื่อผลงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา งบประมาณ ระยะเวลา แหล่งทุน ประเทศ
1. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 1-มิ.ย.-54 ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าวก่ำ 200,000 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
. ผลของการจัดการธาตุอาหารและชีวภัณฑ์ Bacillus megateriumในการควบคุมโรคกาบใบแห้งข้าว 100,000 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 พฤษภาคม 2558 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ 1-มี.ค.-56 การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสจากดินเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ 100,000 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคราน้ำค้างในผักตระกูลกะหล่ำ 100,000 16 กันยายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
3. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว 2-มิ.ย.-58 ความสำคัญของคุณภาพดินและภูมิอากาศทางเกษตรต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ 73000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
4. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 15-ก.พ.-54 การสืบค้นประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับมรดกทางกายภาพและวัฒนธรรม และการบูรณาการเข้าสู่พิธิภัณฑ์มีชีวิตโดยชุมชน 198,564 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฏรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบน 1,001,550 15 กันยายน 2556 - 14 กันยายน 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
5. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล 1-ก.พ.-55 แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และเครือข่ายเกษตรแม่ปิง 30,000 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ไทย
. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง 1,994,000 10 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 11,910,580 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
6. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย 1-ธ.ค.-57 การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกชาในจังหวัดเชียงราย 73000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคของการผลิตข้าวระหว่างไทย-จีน (โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน NRCT-CASS) 1 - 14 มิถุนายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
7. อ.ดร.สรณะ สมโน 1-ก.ค.-58 การพัฒนากระบวนการการสกัดน้ำมันกระเทียมประหยัดพลังงานด้วยคลื่นไมโครเวฟ 175,000 5/9/2557-4/1/2558 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
8. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบต์ล พรมอุทัย 20-ธ.ค.-53 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว 300,000 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
. คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ 350,000 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
. วิธีการแยกข้าวปลอมปน 568,700 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
9. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี 15-มี.ค.-56 การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) 550,000 4 มีนาคม 2557 - 29 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน 480,000 2 มิถุนายน 2557 - 1 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไทย
. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของงาขี้ม้อนพื้นเมือง 100,000 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
10. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 2-เม.ย-56 การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตทานตะวันในพื้นที่ภาคเหนือ 126,500 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558 ทุนวิจัยจากคุณทวีศักดิ์ สหกิจพิจารณ์ ไทย
. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 4,900,000 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ไทย
. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง 1,194,000 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไทย
. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับอบฆ่าเซื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 400,000 23 ธันวาคม 2557 - 18 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
11. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ 2-เม.ย-56 การวิเคราะห์งานบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,000 22 เมษายน - 22 ตุลาคม 2556 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
. รูปแบบผลิตภัณฑ์ชาพร้อมชงจากรำข้าวก่ำ 426,000 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
. การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง 1,659,988 12 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ไทย
12. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 1-ก.ย.-57 ผลของสารเคลือบผิวและวิธีการเก็บรักษาต่อการสูญเสียน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหัวพันธุุ์กล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรีย 90000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
13. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ 10-ส.ค.-58 การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อ้นเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ไทย
14. อ.ดร.Hien Van Doan 1-พ.ค.-58 การใช้สารสกัดจากสาหร่าย และโปรไปโอติกส์เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน ไส้สัณฐาน hindgut ห่วงโซ่สั้นกรดไขมัน และความต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus) 90000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
15. อ.ดร. ทศพล มูลมณี 15-ก.ค.-56 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) 700,000 30 ธันวาคม 2557 - 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. อัตราการตกไข่ รูปแบบฮอร์โมนและสารเมทาบอลไลท์ในเลือดของแกะเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ของร่างกายต่ำที่ถูกกระตุ้นด้วยอาหารพลังงานสูงในระหว่างคลื่นการพัฒนาของฟลอลิเคิลที่เกิดการตกไข่ 100,000 26 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. ผลของการให้อาหารด้วยเศษเหลือจากลำไยก่อนการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในแกะ 100,000 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
16. อ.ดร. มินตรา ศีลอุดม 18-มิ.ย.-56 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดพืชท้องถิ่นภาคเหนือของประเทศไทยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลาน้ำจืด 150,000 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือด ของปลาน้ำจืดบนเขตพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ 100,000 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
17. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ 1-พ.ย.-56 การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหารปลาบึก 150,000 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไทย
. การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบจากปลาน้ำจืดบางชนิดในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 100,000 5 มกราคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
. การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกที่พบจากปลาน้ำจืด ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 100,000 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2558 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
18. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 10-มิ.ย.-57 การพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) 1,000,000 4 ธันวาคม 2557 - 30 สิงหาคม 2558 4 ธันวาคม 2557 - 30 สิงหาคม 2558 ไทย
. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) 550,000 15 ธันวาคม 2557 - 10 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
. การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง 1,659,988 12 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ไทย
. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (2557) (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) 600,000 26 กุมภาพันธ์ - 2 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
19. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 1-พ.ค.-58 แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 73000 23 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559 เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ไทย
20. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 8-มิ.ย.-58 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 งบประมาณแผ่นดิน ไทย
. ผลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการสะสมปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสีในข้าวพันธุ์พื้นเมือง 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เงินรายได้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS
รายชื่ออาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่บรรจุใหม่ ทั้งหมด
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่บรรจุใหม่
(พนักงานประจำ) ทั้งหมด
สังกัด ว/ด/ป ที่บรรจุ อายุราชการ ถึง 30 ก.ย. 58
(ปี/เดือน/วัน)
1. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1-มิ.ย.-54 4 ปี 4 เดือน
2. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 3-ส.ค.-58 1 เดือน 29 วัน
3. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1-มี.ค.-56 2 ปี 7 เดือน
4. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2-มิ.ย.-58 3 เดือน 29 วัน
5. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 2-มิ.ย.-58 3 เดือน 29 วัน
6. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 15-ก.พ.-54 4 ปี 7 เดือน 14 วัน
7. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1-ก.พ.-55 3 ปี 8 เดือน
8. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 1-ธ.ค.-57 10 เดือน
9. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 23-ก.ค.-58 2 เดือน 9 วัน
10. อ.ดร.สรณะ สมโน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1-ก.ค.-58 3 เดือน
11. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบต์ล พรมอุทัย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 20-ธ.ค.-53 4 ปี 9 เดือน 12 วัน
12. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 15-มี.ค.-56 2 ปี 6 เดือน 17 วัน
13. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2-เม.ย-56 2 ปี 5 เดือน 29 วัน
14. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2-เม.ย-56 2 ปี 5 เดือน 29 วัน
15. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 1-ก.ย.-57 1 ปี 1 เดือน
16. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 10-ส.ค.-58 1 เดือน 22 วัน
17. อ.ดร.Hien Van Doan ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1-พ.ค.-58 5 เดือน
18. อ.ดร. ทศพล มูลมณี ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 15-ก.ค.-56 2 ปี 2 เดือน 17 วัน
19. อ.ดร. มินตรา ศีลอุดม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 18-มิ.ย.-56 2 ปี 3 เดือน 13 วัน
20. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 3-ส.ค.-58 1 เดือน 29 วัน
21. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1-พ.ย.-56 1 ปี 11 เดือน
22. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 10-มิ.ย.-57 1 ปี 3 เดือน 21 วัน
23. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 1-พ.ค.-58 5 เดือน
24. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 8-มิ.ย.-58 3 เดือน 23 วัน