Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.8 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ เจ้าของ ประเภทที่จดทะเบียน (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ว/ด/ป ที่ยื่นจด ประเทศที่ยื่นจด
1. ระบบให้ความร้อนกับวัสดุทางเกษตรด้วยคลื่นวิทยุ (เลขที่คำขอ 1401006119) สุชาดา เวียรศิลป์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิทธิบัตร 9 ตุลาคม 2557 ไทย
2. วิธีการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุสำหรับการเร่งอายุเมล็ดข้าว สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, สุชาดา เวียรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิทธิบัตร 9 ตุลาคม 2557 ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS