Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.4 จำนวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ ประเภทหัวหน้า โครงการ
(อาจารย์/บุคลกรภายใน/บุคคลภายนอก)
งบประมาณทั้งโครงการ งบประมาณปีที่ประเมิน 2558 งบประมาณ(อาจารย์) งบประมาณ(บุคลากร) ระยะเวลาโครงการ(วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) แหล่งทุน ประเภททุน
1. เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนสนสองใบในภาคเหนือของประเทศไทย รศ.ดร.Yosuke Matsuda อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล นายวรพจน์ คำใบ นายสมชาย นองเนือง ดร.อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ บุคคลภายนอก 80,000.00 39,945.28 39,945.28 0.00 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2559 Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
2. Humidtropics, Action Site Thailand (Nan) Dr. Pepijn Schreinemachers อ.ดร. โวลฟรัม ฉแปร์ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม บุคคลภายนอก 1,000,000.00 99,726.03 99,726.03 0.00 1/4/2557-31/3/2558 The World Vegetable Center (AVRDC ต่างประเทศ
3. Towards a new distribution system for fruit quality improvement considering the influence of the production and distribution environments Asst. Prof. Dr. Eriko Yasunaga Dr. Shinji Fukuda Dr. Chantalak Tiyayon อ.ดร. โวลฟรัม ฉแปร์ บุคคลภายนอก 4,300,000.00 143,202.56 143,202.56 0.00 1/4/2556-31/3/2559 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ต่างประเทศ
4. โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่แจ่ม รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ศ.ดร.สายสมร ลำยอง บุคคลภายนอก 968,800.00 271,264.00 271,264.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5. การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อ้นเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ดร.สุภาพ ปารมี ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ รศ.ดร.สุนทร คำยอง บุคคลภายนอก 605,500.00 363,300.00 363,300.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
6. การศึกษามอดเจาะไม้และเชื้อราที่อยู่ร่วมกันในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย Prof. Dr. Shinichiro Ito Dr, Yosuke Matsuda Dr. Chiharu Nakashima Dr. Toshihiro Yamada รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ นายอัมพร ปานมงคล บุคคลภายนอก 3,000,000.00 64,159.81 64,159.81 0.00 1 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2558 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
7. การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนที่สูงโดยใช้เคมีคอมพิวเตอร์ (ภายใต้โครงการการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) นายสุริยา ตาเที่ยง ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต บุคลากรภายใน 250,000.00 23,958.33 9,583.33 14,375.00 26 กุมภาพันธ์ 2557- 23 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
8. การศึกษาชีววิทยาและพฤติกรรมการเจริญเติบโตนอกถิ่นอาศัย (อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย) ของต้นพะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวัลย์ สุนันทศิลป์ บุคลากรภายใน 800,000.00 266,666.67 0.00 266,666.67 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน
9. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการอนุรักษ์พันธุ์มะเกว๋น (ระยะที่ 1) นางพรรัตน์ ศิริคำ นางสาวบาจรีย์ ฉัตรทอง นางประทุมพร ยิ่งธงชัย นายสุริยา ตาเที่ยง บุคลากรภายใน 1,453,400.00 484,466.67 0.00 484,466.67 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
10. การสำรวจ รวบรวมพันธุ์และการปลูกรักษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านของภาคเหนือ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นายสุริยา ตาเที่ยง นางสาวหทัยรัตน์ บุคลากรภายใน 880,000.00 293,333.33 0.00 293,333.33 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน
11. โครงการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ดิน นางพรรัตน์ ศิริคำ นายรณรงค์ อินทุภูติ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ ดร.อภิชาต ชิดบุรี บุคลากรภายใน 1,200,000.00 299,794.66 0.00 299,794.66 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน)
12. โครงการปรับปรุงพันธุ์ว่านสี่ทิศ นางพรรัตน์ ศิริคำ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวรรณ สุนันทศิลป์ บุคลากรภายใน 1,200,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน)
13. โครงการรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ นางพรรัตน์ ศิริคำ นางประทุมพร ยิ่งธงชัย นายพิชัย ใจกล้า นางลัดดาวัลย์ ยอดเพ็ชร นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ บุคลากรภายใน 1,000,000.00 249,828.88 0.00 249,828.88 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน)
14. โครงการสำรวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวัลย์ สุนันทศิลป์ บุคลากรภายใน 500,000.00 99,890.53 0.00 99,890.53 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน)
15. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ นางอุบลวัลย์ สุนันทศิลป์ บุคลากรภายใน 4,500,000.00 899,014.78 0.00 899,014.78 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน)
16. งานศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ นางพรรัตน์ ศิริคำ นายไพยนต์ ไชยวงศ์ นายรณณรงค์ อินทุภูติ นางสาวหทัยรัตน์ ไทยนุรักษ์ บุคลากรภายใน 1,500,000.00 374,743.33 0.00 374,743.33 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน)
17. การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ นายจตุรงค์ พวงมณี นางกุหลาบ อุตสุข นายฐากูร ปัญญาใส บุคลากรภายใน 220,000.00 102,442.75 0.00 102,442.75 23 กรกฏาคม 2557- 30 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
18. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งกลุ่มเชื้อสาเหตุโรคที่เกิดในคนและสัตว์ นายสุริยา ตาเที่ยง ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต บุคลากรภายใน 400,000.00 400,000.00 160,000.00 240,000.00 14 พฤศจิกายน 2557 - 9 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
19. การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน นายจตุรงค์ พวงมณี นางกุศล ทองงาม นางกุหลาบ อุตสุข นายฐากูร ปัญญาใส ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว บุคลากรภายใน 5,921,850.00 1,972,148.95 0.00 1,972,148.95 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
20. การผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายชินกฤต สุวรรณคีรี นางสาว เกศิรินทร์ บุนนาค นางชัชวาล เลิศประเสริฐ นายถวิล ทาศักดิ์ นางนิตยา บุญทิม นายภาสกร คชคีรีมาส นางวนิดา กาใจดำ นายสมศักดิ์ จีรัตน์ นางสว่าง ศักดิ์ใหญ่ นายสามารถ ศิริแก้ว บุคลากรภายใน 69,200.00 69,200.00 0.00 69,200.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองยาว อำฝาง จ.เชียงใหม่ สำนักงานหมอดินอาสาประจำตำบล และสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง
21. การคัดเลือกสายพันธู์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะประจำพันธุ์ และการจัดทำแปลงรวมพันธุ์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง) นายชวลิต กอสัมพันธ์ บุคลากรภายใน 255,000.00 255,000.00 0.00 255,000.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 มูลนิธิโครงการหลวง
22. การวิเคราะห์ระบบสังคมนิเวศเกษตรแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ นางกุศล ทองงาม ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง บุคลากรภายใน 1,442,500.00 862,671.57 733,270.83 129,400.74 1 เมษายน 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
23. ทางเลือกระบบการผลิตทางเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเกษตรในจังหวัดแพร่ นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ บุคลากรภายใน 1,694,500.00 282,416.67 282,416.67 0.00 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
24. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 11 (รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อาจารย์ 2,152,000.00 285,361.09 57,072.22 228,288.87 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
25. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 12 (รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด นายศรันย์ ขำโท้ อาจารย์ 2,152,000.00 429,220.82 85,844.16 343,376.66 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
26. ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อาจารย์ 800,000.00 209,680.36 209,680.36 0.00 16 กรกฏาคม 2555 - 15 กรกฏาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
27. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 (รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์) รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ นางสาวทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ อาจารย์ 1,555,000.00 258,634.50 51,726.90 206,907.60 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
28. การเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำนมของโคที่ได้รับการเสริม Recombinant Saccharomyces cerevisiae ที่มียีน pfa genes จาก Shewanella putrefaciens ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อาจารย์ 480,000.00 8,759.12 8,759.12 0.00 17 กรกฏาคม 2555 - 16 ตุลาคม 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
29. การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนมสำหรับลักษณะจำนวนลูกดกในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า (ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์สุกรด้วยการคัดเลือกจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม) รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง อาจารย์ 2,420,000.00 203,138.69 203,138.69 0.00 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ภายในประเทศ
30. สมบัติทางเคมีและชีวภาพของลีโอนาร์ไดท์และการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ 1,573,000.00 150,835.62 150,835.62 0.00 15 มกราคม 2555 - 14 มกราคม 2558 บริษัท พัมคิน ทูลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในประเทศ
31. โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ รุ่นที่ 14 (ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์) ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ นางสาวจักรีพร สารนอก อาจารย์ 1,555,000.00 345,082.19 69,016.44 276,065.75 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายในประเทศ
32. โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 39,829,139.00 9,950,469.36 9,950,469.36 0.00 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ
33. ความหลากหลาย การแพร่กระจาย และความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Mycosphaerella และเชื้อรากลุ่มใกล้เคียงในระยะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ที่พบในประเทศไทย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11) รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ นางสาวจีรภา ง่วนหอม อาจารย์ 2,152,000.00 238,674.58 47,734.92 190,939.66 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภายในประเทศ
34. การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ นางสาวรักษิณา ทิมคล้าย นายศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ นายสุคีพ ไชยมณี อาจารย์ 1,878,443.00 592,594.38 592,594.38 0.00 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ภายในประเทศ
35. The Agricultural Learning Exchange for Asian Regional Networking (AgLEARN) อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ 578,880.00 192,783.94 192,783.94 0.00 1 กรกฏาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2559 US Agency for International Development (USAID) and Asia Institute of Technology (AIT) ต่างประเทศ
36. โครงการโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ Dr. Dieter Von Horsten อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ดร.สัมภาษณ์ ฉีดเกตุ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ อาจารย์ 2,450,000.00 402,740.00 402,740.00 0.00 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37. การสำรวจครั่งในภาคเหนือเพื่อพัฒนาคุณภาพเรซินที่ตรงตามความต้องการของตลาด ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ อาจารย์ 200,000.00 15,656.57 15,656.57 0.00 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
38. โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเกษตรกรรมหลักสูตรการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรเทคโนโลยีลำไยและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 และนโยบายการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา อาจารย์ 10,000,000.00 4,643,835.62 4,643,835.62 0.00 5 กันยายน 2556 - 4 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
39. สำนักประสานงาน เครือข่ายวิจัยและพัฒนาและนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (สปง. สกว.-ครส.) ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 1,930,236.00 486,525.24 486,525.24 0.00 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
40. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล รศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ อาจารย์ 7,898,000.00 2,515,659.26 2,515,659.26 0.00 28 กันยายน 2556 - 21 มีนาคม 2558 กรมการค้าต่างประเทศ
41. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสำคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (2557) (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายพงศธร ธรรมถนอม อ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช อาจารย์ 600,000.00 79,200.00 79,200.00 0.00 26 กุมภาพันธ์ 2557- 2 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
42. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ 350,000.00 97,222.22 97,222.22 0.00 20 มีนาคม 2557- 14 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
43. การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 800,000.00 288,484.85 201,939.40 86,545.45 4 มีนาคม 2557 - 27 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
44. การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน นายชูชีพ มัยราช นายนพพล จันทร์หอม ผศ.ดร.พิชญา บุญประสม พูลลาภ นายมนตรี จันทา นายมาโนช ปราครุฑ อาจารย์ 1,000,000.00 214,814.81 214,814.81 0.00 3 มีนาคม 2557 - 27 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
45. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักหอมห่อบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 370,000.00 102,777.78 102,777.78 0.00 20 มีนาคม 2557- 14 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
46. โครงการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556 ผศ.ดร.กมล งามสมสุข นายณัฐธวุฒิ สิทธิสมาน นางสาวธัญญรัตน์ พรหมภิชัย นายบุรลักษณ์ ฉัตรวีระ นายวิโรจน์ เรืองสอาด อาจารย์ 1,398,500.00 163,158.33 163,158.33 0.00 9 มกราคม 2557 - 4 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
47. Monitoring of resistance to triafamone and other ALS inhibiting herbicides in barnyard grass (Echinochloa crus-galli, ECH รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อาจารย์ 967,725.00 482,536.85 482,536.85 0.00 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด
48. โครงการประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2556 ผศ.ดร.กมล งามสมสุข นายณัฐธวุฒิ สิทธิสมาน นางสาวธัญญรัตน์ พรหมภิชัย นายบุรลักษณ์ ฉัตรวีระ นายวิโรจน์ เรืองสอาด อาจารย์ 1,298,350.00 151,474.17 151,474.17 0.00 9 มกราคม 2557- 4 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
49. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดของโครงการขยายผลเชื่อมโยงกับตลาดระดับต่างๆ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อาจารย์ 1,996,500.00 738,705.00 738,705.00 0.00 26 มีนาคม 2557- 18 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
50. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 580,000.00 184,740.74 184,740.74 0.00 31 มีนาคม - 25 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
51. การศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกที่เป็นทางเลือก) รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ อาจารย์ 532,400.00 169,579.26 169,579.26 0.00 31 มีนาคม 2557- 25 ธันวาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
52. การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร อาจารย์ 905,520.00 340,032.00 340,032.00 0.00 1 พฤษภาคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
53. การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ) ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ อาจารย์ 800,000.00 296,000.00 177,600.00 118,400.00 26 มีนาคม 2557 - 19 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในประเทศ
54. The Use of HB-101 for Improving Growth and Yield of Sweet Corn and Phalaenopsis Orchid in the Northern Thailand อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 327,055.00 163,079.48 163,079.48 0.00 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 Flora.co.Ltd ต่างประเทศ
55. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพื้นบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง) ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ นายสุริยา ตาเที่ยง อาจารย์ 500,000.00 193,333.33 116,000.00 77,333.33 31 มีนาคม 2557- 24 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
56. การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอะราบิกาแบบผสมผสาน อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ผศ .ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ นางสาวสิริญา คัมภิโร อาจารย์ 1,358,200.00 452,320.26 361,856.21 90,464.05 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิโครงการหลวง
57. ความหลากหลายทางพันธุกรรมกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อาจารย์ 240,000.00 119,835.84 119,835.84 0.00 2 มิถุนายน 2557 - 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
58. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์ ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ อาจารย์ 2,060,000.00 880,875.42 880,875.42 0.00 11 เมษายน 2557 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
59. ความหลากหลายของสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งที่พบในเขตภาคเหนือของไทย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ อาจารย์ 600,000.00 32,935.56 32,935.56 0.00 31 พฤษภาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
60. การใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ระยะ 3 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 60,000.00 23,921.57 23,921.57 0.00 1 กรกฏาคม 2557- 30 พฤศจิกายน 2557 THEVARAYA CO.,LTD.
61. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ปีที่ 1 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อาจารย์ 350,000.00 70,459.52 70,459.52 0.00 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
62. คุณภาพซากและเนื้อโคขุนคุณภาพดี (CMU Beef) ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ อ.บัลย์กุล ทิพย์เนตร ดร.อำพล วริทธิธรรม อาจารย์ 350,000.00 70,459.52 70,459.52 0.00 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
63. คุณค่าทางโภชนาการในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าวก่ำ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อาจารย์ 350,000.00 70,459.52 70,459.52 0.00 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
64. ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ต่อการย่อยได้และ สมรรถนะการผลิตของโคลูกผสมโคขาวลำพูนเพื่อผลิต โคขุนคุณภาพ (CMU Beef) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ อาจารย์ 350,000.00 70,459.52 70,459.52 0.00 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
65. การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ, อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, นายเฉลิมพล สำราญพงษ์, นายนเรศ ปินตาเลิศ อาจารย์ 2,999,810.00 2,001,701.37 1,201,020.82 800,680.55 15 กันยายน 2557 - 14 มีนาคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
66. การคัดเลือกองค์ประกอบทางเคมีสำคัญและตรวจสอบความเป็นพิษ ในสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยจากงาขี้ม้อน เพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม, นายพงศธร ธรรมถนอม, ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย, อ.ดร.วรินทร รักษ์ศิริวณิช, นายสุรัตน์ หงษ์สิบสอง, อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ อาจารย์ 1,659,988.00 1,573,577.67 1,573,577.67 0.00 12 กันยายน 2557 - 11 กันยายน 2558 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
67. โครงการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี อ.จามจุรี โสตถิกุล ดร.ฉันทรี จารุปาณฑุ นายชัยอาทิตย์ อิ่นคำ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 6,200,260.00 4,190,916.48 4,190,916.48 0.00 19 กันยายน 2557 - 11 มีนาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ภายในประเทศ
68. โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ดร.กรวรรณ ศรีงาม รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 5,593,940.00 3,781,089.07 3,781,089.07 0.00 20 กันยายน 2557 - 12 มีนาคม 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ภายในประเทศ
69. การปรับปรุงพันธุ์เห็ดโคนน้อย อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร อาจารย์ 20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 1 พฤศจิกายน 2556 - 30 ตุลาคม 2558 บริษัทเอกชน
70. การหมักขี้เลื่อยด้วยเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการเพาะเห็ดถุง อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร อาจารย์ 20,000.00 9,148.35 9,148.35 0.00 1 กันยาน 2556 - 30 สิงหาคม 2558 บริษัทเอกชน
71. โครงการสร้างรูปแบบเพื่อการพัฒนาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง อาจารย์ 117,500.00 13,895.20 13,895.20 0.00 1 ตุลาคม 2556 - 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
72. การผลิตสารสกัดจากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้น พร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ดร.กรวรรณ ศรีงาม นางสาวจุลลดา พลัง นางสาวประณิธิพร เอมโอฐ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง นางสาวศิรินทิพย์ ศรีวิชัย รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ 1,097,300.00 1,097,300.00 1,097,300.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
73. เทคโนโลยีพอกเมล็ด สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ อาจารย์ 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
74. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 7 - 9 มกราคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
75. การประเมินและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า บนพื้นที่สูง อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 14 พฤศจิกายน 2557 - 9 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
76. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน นางสาวรัชณีภรณ์ อิ่นคำ รศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 3 ธันวาคม 2557 - 28 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
77. โครงการวิจัยยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ อาจารย์ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
78. การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายเกียรติกำจร อินตานิ รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ นายโวลฟรัม ฉแปร์ อาจารย์ 1,194,000.00 919,216.44 919,216.44 0.00 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
79. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 3 ธันวาคม 2557 - 28 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
80. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับอบฆ่าเซื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 23 ธันวาคม 2557 - 18 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
81. การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และเปอร์เซนต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี นายวิมล ปันสุภา นายวีรพันธ์ กันแก้ว อาจารย์ 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
82. การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน (ปีที่ 2) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 1,715,780.00 1,715,780.00 1,029,468.00 686,312.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
83. การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่วและมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 900,000.00 666,923.08 400,153.85 266,769.23 16 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
84. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ นายชูสุรัตน์ สินธพ นางสาวอภิรดี ผู้ยอดยิ่ง อาจารย์ 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 16 ธันวาคม 2557 - 11 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
85. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง (ภายใต้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง) ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ นายสุริยา ตาเที่ยง อาจารย์ 700,000.00 583,333.33 350,000.00 233,333.33 30 ธันวาคม 2557 - 24 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
86. โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน นายนพพล จันทร์หอม นายประยูรณ์ สีมาจันทร์ ผศ.ดร.พิชญา บุญประสม นางสาวพิมพ์ใจ สีหะนาม นายมาโนช ปราครุฑ อาจารย์ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 ธันวาคม 2557 - 26 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
87. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล อาจารย์ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 3 ธันวาคม 2557 - 28 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
88. ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าวก่ำ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล นางสาวจุฑารัตน์ เพชรแก้ว รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ อาจารย์ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
89. การพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายประภาส มหินชัย ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 4 ธันวาคม 2557- 30 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
90. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์ (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม อ.ดร.รัชยา รชิราชีวิน อาจารย์ 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 15 ธันวาคม 2557 - 10 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
91. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง) อ.ดร.ทศพล มูลมณี นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นายองอาจ ส่องสี อาจารย์ 700,000.00 700,000.00 560,000.00 140,000.00 30 ธันวาคม 2557 - 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
92. โครงการวิจัยและพัฒนาไก่เบรสเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิต สนลอย อาจารย์ 650,000.00 650,000.00 552,500.00 97,500.00 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
93. โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สุง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิต สนลอย อาจารย์ 650,000.00 650,000.00 552,500.00 97,500.00 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
94. โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนตามระบบการผลิตที่ดี (GAP) ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและการตลาด) รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล นายวิชิต สนลอย อาจารย์ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
95. โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธูกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง) รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 4 ธันวาคม 2557 - 29 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
96. การวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผศ.ดร.กมล งามสมสุข นางสาวแพรวรินทร์ มหาวรรณ์ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร อาจารย์ 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 9 มกราคม 2558- 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
97. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ นางกุศล ทองงาม อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ 11,910,580.00 1,988,719.11 1,431,877.76 556,841.35 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
98. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตทานตะวันในพื้นที่ภาคเหนือ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อาจารย์ 126,500.00 105,358.90 105,358.90 0.00 1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558 ทุนวิจัยจากคุณทวีศักดิ์ สหกิจพิจารณ์
99. แปลงทดสอบอิทธิพลของการให้น้ำและไนโตรเจนต่อผลผลิตหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 142,747.00 81,281.82 81,281.82 0.00 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2559 บริษัท โกรท ๘๘ จำกัด
100. Towards sustainable, site adapted, and economically viable greenhouse systems for tropical contries (โครงการไทย-เยอรมัน) ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Hendriik Klar ศ.ดร.Joachim Muller ดร.Johannes Max ดร.Katrin Kahlen ศ.ดร.otmar Lohnertz ดร.กรวรรณ ศรีงาม นายโวลฟรัม ฉแปร์ อาจารย์ 2,996,253.60 1,892,097.86 1,892,097.86 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2559 International Bureau of the German Ministry of Education and Research: IB-BMBF)
101. การจัดการหนอนเจาะลำต้นและเพลี้ยหอยสีเขียวแบบรวมวิธี (ภายใต้การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอาราบิก้าแบบผสมผสาน) อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อาจารย์ 230,400.00 230,400.00 230,400.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 มูลนิธิโครงการหลวง
102. การคัดแปลงบรรยากาศ เพื่อรักษาคุณภาพและควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ อาจารย์ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 มูลนิธิโครงการหลวง
103. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวก่ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ปีที่ 2 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว อาจารย์ 300,000.00 300,000.00 240,000.00 60,000.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
104. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว นางสาวสุชาดา จำรัส อาจารย์ 300,000.00 300,000.00 240,000.00 60,000.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
105. ผลของการใช้ข้าวก่ำเหนียวเป็นอาหารสุกรต่อคุณภาพเนื้อ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา นายวิทยพงศ์ เปี้ยวงศ์ อาจารย์ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
106. การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหารปลาบึก อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ อ.ดร.ทศพล มูลมณี ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก อาจารย์ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
107. วิจัยเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้ารายฤดู 3-6 เดือน ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์ 3,649,316.00 2,419,546.50 2,419,546.50 0.00 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
108. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ นาง ศุภลักษณ์ ล้อมลาย ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ดร.อุบล ทัศนโกวิท อาจารย์ 4,900,000.00 2,182,240.44 2,182,240.44 0.00 21 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
109. Cooperation Research of Regulatory Networks and Molecular Genetic Basis of Economically Important traits in Livestock (21-SV-06C) รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 169,100.00 169,100.00 169,100.00 0.00 2 - 6 มิถุนายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
110. Assessment of different opportunities for agricultural diversification in Nan ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม นายโวลฟรัม ฉแปร์ อาจารย์ 1,625,048.00 1,625,048.00 1,625,048.00 0.00 18 ธันวาคม 2557 - 10 มิถุนายน 2558 International Center for Research in Agroforestry (ICRAF)
111. การสำรวจแม่ไม้และการวิเคราะห์พันธุกรรมของไม้สักจากสวนผลิตเมล็ดพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน) ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ดร.สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล อาจารย์ 715,000.00 11,721.31 11,721.31 0.00 25 กันยายน 2558 - 24 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
112. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้าที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นายสันติ ปินทุกาศ อาจารย์ 685,828.00 513,665.42 308,199.25 205,466.17 1 สิงหาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
113. การเปรียบเทียบสมรรถภาพผลผลิตและคุณภาพไข่ของไก่สายพันธุ์การค้าสามพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นายสันติ ปินทุกาศ อาจารย์ 1,740,974.00 1,450,016.70 870,010.02 580,006.68 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
114. การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทยสำหรับการผลิตพืชผักปลอดภัยสารเคมีแบบยั่งยืน ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง นายจตุรงค์ พวงมณี ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ อาจารย์ 1,023,000.00 215,221.31 193,699.18 21,522.13 16 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
115. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ 1,334,550.00 1,334,550.00 1,334,550.00 0.00 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
116. เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคของการผลิตข้าวระหว่างไทย-จีน (โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน NRCT-CASS) อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อาจารย์ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 1 - 14 มิถุนายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
117. การสังเคราะห์ความรู้และการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อาจารย์ 224,250.00 111,667.35 111,667.35 0.00 1 มิถุนายน 2558 - 31 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
118. Biocontrol of China-ThaiTephritid Pests Towards Wide-Area Integrated Pest Management ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ นางสาวรัชฎา อินทรกำแหง รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ 1,090,650.00 174,847.96 174,847.96 0.00 16 กรกฏาคม 2558 - 15 กรกฏาคม 2559 Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation
119. การสืบค้นประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับมรดกทางกายภาพและวัฒนธรรม และการบูรณาการเข้าสู่พิธิภัณฑ์มีชีวิตโดยชุมชน อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล คุณสุวดี ยาระนะ นางสาวจงกล ดวงศรี นายชาญชัย ศรีสมบัติ พระรังสิมัณตุ์ บุญมาก นางภาวิณี มหากัณทา ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์ บุญยืน นายอนันนต์ ฤทธิเดช นายอภิโชค สันตะจิตต์ อาจารย์ 99,564.00 99,564.00 99,564.00 0.00 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
120. การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมสะเมิง อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อาจารย์ 4,827,255.26 332,631.33 332,631.33 0.00 01 กรกฎาคม 2545-30 ธันวาคม 2559 Finland Futures Research Centre and University of California
121. การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ควบคุมโรคถอดฝักดาบในเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล อาจารย์ 280,000.00 31,054.55 31,054.55 0.00 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
122. โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตลำไยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ 4,900,000.00 1,462,820.51 1,462,820.51 0.00 21 เมษายน 2558- 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
123. สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เครือข่าย ABC) รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา อาจารย์ 3,246,520.00 1,623,260.00 1,623,260.00 0.00 01 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
124. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล นางสาวพิมพิมล แก้วมณี อาจารย์ 1,994,000.00 248,057.42 248,057.42 0.00 10 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รวมเงิน 214,542,811.86 82,993,443.17 71,418,884.07 11,574,559.10
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด Download Excel
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
(ตรงกับระบบ CMU-MIS)
ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงาน
1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
2. ผศ.พิชัย คงพิทักษ์ ผศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
3. อ. ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
4. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
5. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
6. อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
7. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล ผศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
8. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ รศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
9. อ.พรสุข ชัยสุข อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
10. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผศ. กีฏวิทยาและโรคพืช
11. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
12. อ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
13. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
14. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
15. อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง อ. กีฏวิทยาและโรคพืช
16. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
17. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
18. ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
19. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
20. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
21. ผศ.ดร.กมล งามสมสุข ผศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
22. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
23. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
24. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
25. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
26. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
27. รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
28. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
29. รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ รศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
30. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
31. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ศ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
32. อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
33. อ.ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
34. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย อ. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
35. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
36. ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
37. อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
38. รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
39. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
40. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
41. อ.จามจุรี โสตถิกุล อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
42. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
43. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
44. ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
45. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
46. อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
47. ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
48. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
49. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
50. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
51. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
52. อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
53. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ผศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
54. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบล์ต์ พรมอุทัย รศ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
55. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
56. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
57. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
58. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
59. อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
60. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
61. อ.ดร.สรณะ สมโน อ. พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
62. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
63. อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
64. อ.ดร.Hien Van Doan อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
65. ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
66. ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
67. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
68. อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
69. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
70. ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ผศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
71. รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย รศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
72. ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
73. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
74. อ.ดร.ทศพล มูลมณี อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
75. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง อ. สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
76. ผศ. ดร.ถาวร อ่อนประไพ ผศ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
77. ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผศ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
78. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
79. รศ.ดร.สุนทร คำยอง รศ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
80. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
81. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
82. อ.ดร.โวลฟรัม ฉแปร์ อ. เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่มีลาศึกษาต่อ  
รายชื่อบุคลากรที่มีผลงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ลำดับที่ รายชื่อผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัยที่มีผลงาน สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน