Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ ประเภทหัวหน้า โครงการ
(อาจารย์/บุคลกรภายใน/บุคคลภายนอก)
งบประมาณ(มูลค่า) ระยะเวลาโครงการ(วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด) แหล่งทุน ประเภททุน บริษัทที่นำผลงานไปใช้ หลักฐานแสดงการนำไปใช้(เช่น สัญญา) ประเด็นหรือสิ่งที่องค์กร/ชุมชนได้รับประโยชน์ฯ
1. โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการพัฒนาวิธีปลูกไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวนอกฤดูกาล โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ - 26 มกราคม 2555 - 27 มการาคม 2558 บริษัท ปตท. ภายในประเทศ บริษัท ปตท. หนังสือสัญญาความร่วมมือ ความรู้จากงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการพัฒนาวิธีปลูกไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวนอกฤดูกาล
2. การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ 1,400,000 16 มิ.ย. 57 - 15 มิ.ย. 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในประเทศ บริษัท Kebol B.V. เอกสารโครงการวิจัย เกษตรกรได้โอกาสในการผลิตพืชพันธุ์ใหม่เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. โครงการศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes บนหนอนไหม (Bombyx mori) เพื่อผลิตเป็นถั่งเช่า ประเสริฐ โกศัลวิตร, สฤษดิพร ชูประยูร, จิราพร กุลสาริน, ธัญญา ทะพิงค์แก, วรรณพร ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, พะเยาว์ แช่มประเสริฐ, วิโรจน์ แก้วแรือง, สมหญิง ชูประยูร, ทิพรรณี เสนะวงศ์, เสาวณีย์ อภิญญานุวัตน์, สุธิรา พลเจริญ, ฐิราพร เปลี่ยนกระโทก อาจารย์ 58,000 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในประเทศ เอกสารการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 9393 จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 9393 วิธีการผลิตถั่งเฉ้าหิมะไหมไทย (19 ธันวาคม 2557 - 15 กันยายน 2563)
4. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้าที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 685,828 1 สิงหาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกสารโครงการวิจัย
5. การเปรียบเทียบสมรรถภาพผลผลิตและคุณภาพไข่ของไก่สายพันธุ์การค้าสามพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ อาจารย์ 1,740,974 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เอกสารโครงการวิจัย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS