Loading...
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 4 ทำนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.8 จำนวนผลงานที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์/แก้ไข/ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม
แสดงรายการข้อมูล ::
Download Excel
ลำดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน ประเทศที่ให้ทุน
1. โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าเพื่อสร้างรายได้ และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 9 มกราคม - 25 กันยายน 2558 900,000.00 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ไทย
2. การพัฒนาและขยายผล ตลาดเกษตรปลอดพิษ และอาหารปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557 103,125.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไทย
3. โครงการจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการผลิต และคุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว - ผักปลอดสารเคมี "การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน" ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2560 1,973,950.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไทย
4. กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้เชื้อเพลิงในการหุงต้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 1 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2558 - - -
5. โครงการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการความร่วมมือ Thai Sakura Planting Project งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 3 ธันวาคม 2557 15,150.00 โครงการความร่วมมือ Thai Sakura Planting Project "Resona Foundation" ญี่ปุ่น
6. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อการปรับปรุงดิน ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ 14 มีนาคม 2558 - เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม -
7. โครงการฝึกอบรมเรื่อง กระบวนการผลิตและการใช้น้ำสกัดชีวภาพแบบครบวงจรในชุมชน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 22 มีนาคม 2558 15,340.00 เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม -
8. โครงการปลูกต้นไม้ (ต้นนางพญาเสือโคร่ง – ซากุระไทย) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 28 มีนาคม 2558 30,000.00 โครงการความร่วมมือ Thai Sakura Planting Project "Resona Foundation" ญี่ปุ่น
9. กิจกรรม Chiang Mai Big Cleaning Day ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 6 เมษายน 2558 - - -
10. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง หลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 14 - 20 มิถุนายน 2558 80,400.00 เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ไทย
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่า โดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอราบีก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง ปีที่ 1 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 41,000.00 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไทย
12. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการธุรกิจฟาร์ม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 27 มิถุนายน 2558 - เงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม -
13. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการ การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2558 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กันยายน 2558 31,000.00 งบประมาณแผ่นดิน โครงการ “การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” ไทย
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวคิด การใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์เขตชานเมือง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 16 กรกฎาคม 2558 41,000.00 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไทย
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพืชเศรษฐกิจในระบบพึ่งพาป่า ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ครั้งที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2558 41,000.00 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน ไทย
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS